Le­gat­bo­lig i Ber­lin for dan­ske kunst­ne­re og for­ske­re

Jyl­lands-po­stens Fond stil­ler igen i år en ate­li­er­lej­lig­hed i det cen­tra­le Ber­lin til rå­dig­hed for dan­ske bil­led­kunst­ne­re, for­fat­te­re og for­ske­re, der øn­sker ar­bejds­ro og nye ud­for­drin­ger.

Jyllands-Posten Søndag - - Sport -

æn­dre for­ret­nings­mo­del­len af den grund,« si­ger han.

Jan Lar­sen vur­de­rer, at Cham­pions Le­ague-pen­ge­ne ik­ke er sto­re nok til, at man med ga­ran­ti kan sik­re sig mester­ska­bet året ef­ter, men over tid er si­tu­a­tio­nen en an­den.

»Kan man vin­de mester­ska­bet et par år i træk, kan det må­ske gi­ve så stærk en øko­no­mi, at man kan sæt­te nog­le hold af i den dan­ske liga,« si­ger han.

»En mu­lig skævvrid­ning er ik­ke helt utæn­ke­lig,« til­fø­jer den tid­li­ge­re chef i Bjer­ring­bro-sil­ke­borg, Chri­sti­an Lyn­nerup, som i dag er en del af i EHF’S magt­ful­de Men’s Club Bo­ard. Et or­gan, der har spil­let en væ­sent­lig rol­le i om­struk­tu­re­rin­gen af de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger.

»Man skal hu­ske på, at man med slut­spil­let i den dan­ske liga ik­ke er sik­ret mester­ska­bet, for­di man har det stør­ste bud­get. Når det er sagt, er der ta­le om lidt det sam­me som i fod­bold. Her har FC Kø­ben­havn ved at kva­li­fi­ce­re sig til Cham­pions Le­agu­es grup­pe­spil få­et ex­cep­tio­nelt man­ge pen­ge i for­hold til de øv­ri­ge dan­ske klub­ber,« si­ger han.

Men den kø­ber Tho­mas Klit­gaard fra Skjern Hånd­bold ik­ke. En kva­li­fi­ka­tion til Cham­pions Le­ague er ik­ke ens­be­ty­den­de med en trans­for­ma­tion til AG Kø­ben­havn og en ene­rå­dig plads på tro­nen, si­ger han.

»Det er trods alt ik­ke 20 mio. kr., vi ta­ler om, men det er selv­føl­ge­lig en be­ty­de­lig for­del.«

Stor­klub­ber var på vej ud

For­an­drin­gen blev skub­bet i gang af en frygt for, at de eu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.