SKER I UGEN

MAS­SER AF MUSIK I SOMMERLAND­ET

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - JYL­LANDS- PO­STEN SØN­DAG DEN 23. JU­NI 2019

Musik: Og­så i den kom­men­de uge er der mas­ser af mu­si­kal­ske til­bud over he­le lan­det. Tin­der­box, der er en af som­me­rens sto­re mu­sik­festi­va­ler, fo­re­går i Tu­sindårs­sko­ven i Oden­se den 27.-29. ju­ni.

I Sil­ke­borg bli­ver der ja­zzet over fem da­ge med start ons­dag den 26. ju­ni. Her læg­ger bå­de na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le ja­zzmu­si­ke­re vej­en for­bi den tra­di­tions­ri­ge Ri­ver­bo­at Ja­zz Festi­val.

Da­gen før spil­ler den ame­ri­kan­ske ro­ck­grup­pe Foo Figh­ters i Fængs­let i Hor­sens. Kon­cer­ten er en del af en tur­né, hvor grup­pen spil­ler i fem by­er i Eu­ro­pa. The Minds of 99 er med som spil­len­de gæ­ster.

Og lør­dag spil­ler det dan­ske ro­ck­band Vol­be­at kon­cert på Ce­res Park i Aar­hus. Grup­pen har tur­ne­ret en del in­ter­na­tio­nalt og spil­le­de se­ne­ste kon­cert i Dan­mark i 2017, hvor den fyld­te Par­ken i Kø­ben­havn. Fans kan hå­be på at hø­re hits som ”Still Co­un­ting”, ”For evigt” og ”The De­vil’s Ble­e­ding Crown”. /pero Mær­ke­dag: En grum krig blev en­de­ligt af­slut­tet, da Før­ste Ver­denskrigs par­ter un­der­skrev en fæl­les trak­tat på Ver­sail­les-slot­tet uden for Pa­ris den 28. ju­ni 1919. Trak­ta­ten be­tød bl.a., at om­rå­der­ne Alsa­ce og Lor­rai­ne blev gi­vet til­ba­ge til Frank­rig, og den re­sul­te­re­de og­så i, at Dan­mark fik den nord­li­ge del af Slesvig til­ba­ge. Den en­de­li­ge gen­for­e­ning fandt sted i ju­ni 1920, da græn­sen blev flyt­tet mod syd fra Kon­ge­å­en og ned til den nu­væ­ren­de dansk-ty­ske græn­se.

Ver­sail­le­strak­ta­ten be­tød og­så, at Tys­kland blev på­lagt om­fat­ten­de øko­no­mi­ske sank­tio­ner. Sam­ti­dig blev Tys­klands frem­ti­di­ge mi­li­tæ­re ak­ti­vi­te­ter søgt be­græn­set. Må­let var at stæk­ke Tys­kland, men set i bag­klog­ska­bens kla­re lys hav­de kri­gens sej­r­her­rer ik­ke det helt sto­re held med det­te fore­ha­ven­de. /pero March: Når man kom­mer fra Vi­borg og er vok­set op i 1970’er­ne, ved man, at Hær­vejs­mar­chen den­gang var kæm­pe­stor og sat­te he­le by­en på den an­den en­de.

Det var, før dan­sker­ne be­gynd­te at lø­be ma­ra­ton­løb og dyr­ke tri­at­lon osv. En lang gå­tur – og­så kal­det en march – var spor­ten for fol­ket. Per­son­ligt har jeg gå­et 20 km af 45 km bag­læns som 12-årig for at sik­re mig, at min træt­te far ik­ke skvat­te­de sam­men midt un­der Hær­vejs­mar­chen på en me­get varm som­mer­dag.

Hær­vejs­mar­chen kan dog sta­dig. I år bli­ver den af­holdt i den kom­men­de we­e­kend.

Det er Nor­d­eu­ro­pas stør­ste Iml-march (In­ter­na­tio­nal Mar­ching Le­ague) med op mod 7.000 del­ta­ge­re fra over 20 for­skel­li­ge lan­de. Marchen af­hol­des al­tid den sid­ste we­e­kend i ju­ni på ru­ter i og om­kring Vi­borg. Der er bå­de en ru­te for lør­dag og søn­dag, og del­ta­ge­re kan gå med beg­ge da­ge. Der er ru­ter på mel­lem 10 km og 45 km. Mar­ch­ru­ter­ne åb­ner kl. 6. /pero

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.