HVAD SI­GER BRUGERNE PÅ SIL­KE­BORG BI­BLI­O­TEK?

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - Mar­tin Kam­mer­skov Sø­ren­sen, 31 år, stu­de­rer på læ­re­se­mi­na­ri­et: FOTOS: JO­A­CHIM LADEFOGED Jo­hn Chri­sten­sen, pen­sio­nist:

»Jeg er kom­met på bi­bli­o­te­ket, li­ge si­den jeg var barn, hvor ste­det blev al­ter­na­ti­vet til dy­re bi­o­graf­tu­re og an­det un­der­hold­ning, som fa­mi­li­en ik­ke hav­de øko­no­mi til. Jeg hu­sker ty­de­ligt, hvor­dan jeg slug­te den ene Val­hal­la-teg­ne­se­rie ef­ter den an­den. I dag kom­mer jeg pri­mært på bi­bli­o­te­ket for at lå­ne fag­lit­te­ra­tur, da vi på stu­di­et har få­et be­sked på at væ­re kil­de­kri­tisk og ty til fag­bø­ger i ste­det for Wikipe­dia.« »Jeg kom­mer på bi­bli­o­te­ket to til tre gan­ge om ugen, for­di det er mu­ligt at læ­se avi­sen gra­tis. For det mest er det bi­bli­o­te­ket på Ny­kø­bing Mors jeg bru­ger, men nu hav­de jeg li­ge et ær­in­de i nær­he­den af Sil­ke­borg Bi­bli­o­tek.«

Og hvad er det så for en iden­ti­tet? »Or­det bi­bli­o­tek be­ty­der “ki­ste med bø­ger”. En ord­net og ku­ra­te­ret bog­s­am­ling, som er til­gæn­ge­lig for fle­re. Men i ny­e­re tid er iden­ti­te­ten me­re fun­de­ret i at væ­re et de­mo­kra­tisk sam­lings­sted, som er bredt ap­pel­le­ren­de.«Den slags for­mu­le­rin­ger går igen, når vi snak­ker med folk i bi­bli­o­teks­ver­de­nen. Det unik­ke ved bi­bli­o­te­ket er, at det må­ske er sam­fun­dets sid­ste ik­ke-kom­merci­el­le rum, hvor folk med vidt for­skel­lig et­ni­ci­tet, so­ci­al bag­grund og ud­dan­nel­ses­ni­veau kan mø­des i et forum, hvor de ik­ke skal kø­be no­get. Bi­bli­o­teks­bil­le­det er dog ik­ke kun ro­sen­rødt. Ste­en Bor­ding An­der­sen er for­mand for Dan­marks Bi­bli­o­teks­for­e­ning og har der­med det bre­de over­blik:

»Ge­ne­relt står det godt til på bi­bli­o­te­ker­ne, men i tyn­de­re be­fol­ke­de eg­ne af Jyl­land, Sjæl­land og Lol­land-fal­ster kan vi godt se, at det hal­ter. Hvis de ik­ke har de stær­ke ank­re i lo­kal­mil­jø­et, er det svært at la­ve part­ner­ska­ber, som er nød­ven­di­ge for at til­træk­ke bor­ger­ne,« si­ger Ste­en Bor­ding An­der­sen, som og­så på­pe­ger det øko­no­mi­ske aspekt:

»Nu ud­hu­les de kom­mu­na­le bud­get­ter, så nog­le kom­mu­ner så­som Aal­borg skæ­rer fi­li­a­ler fra. Folk er rig­tig, rig­tig ke­de af det, når det sker, for of­te er bi­bli­o­te­ket et fæl­les­skab i lo­kal­mil­jø­et.«

Selv­be­tje­ning

Fle­re af de min­dre fi­li­a­ler er del­vist ble­vet til ube­man­de­de selv­be­tje­nings­ste­der. Det er of­te sket af nød, da al­ter­na­ti­vet har væ­ret luk­ning. De­le af be­folk­nin­gen sæt­ter al­drig ben på et bi­bli­o­tek. Hos Dokk1 har man f.eks. svært ved at til­træk­ke voks­ne uden børn. Ik­ke de­sto min­dre præ­ste­rer bi­bli­o­te­ket over en bred kam at til­træk­ke he­le 65 pct. af be­folk­nin­gen, hvil­ket ik­ke er man­ge kul­turin­sti­tu­tio­ner forundt. Men hvis den bre­de ap­pel skal be­va­res

BI­BLI­O­TE­KER­NE

frem­over, me­ner man hos Dan­marks Bi­bli­o­teks­for­e­ning, at bi­bli­o­teks­lo­ven skal op­da­te­res:

»Lovæn­drin­gen skal af­spej­le, hvad et mo­der­ne bi­bli­o­tek er. Vi ser en stig­ning i an­tal­let af be­sø­gen­de, og den er dre­vet af part­ner­ska­ber, så det ord vil vi ger­ne ha­ve ind. Og bor­ge­r­ind­dra­gel­se samt de de­mo­kra­ti­ske funk­tio­ner. Der­u­d­over øn­sker vi, at man gør det eks­pli­cit, at bi­bli­o­te­ker skal styr­ke læ­se­ly­sten,« si­ger Ste­en Bor­ding An­der­sen.

Det er ni år si­den, at bi­bli­o­teks­lo­ven sidst blev æn­dret. Men står det til Leon Seb­be­lin, for­mand for Kul­tur-, Er­hverv- og Pla­n­ud­valg hos Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning, for­bli­ver loven, som den er:

»Vi ser ik­ke et be­hov for at æn­dre i loven. Det er sta­dig oplys­ning, dan­nel­se og kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter, som er det cen­tra­le. Vo­res rund­t­ur på bi­bli­o­te­ker sid­ste år har hel­ler ik­ke gi­vet an­led­ning til at re­vi­de­re loven.«Hvad si­ger brugerne på Sil­ke­borg bi­bli­o­tek?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.