A

Lle­re­de her fra mor­genstun­den er der et vir­var af men­ne­sker; stu­de­ren­de, der er kom­met for at kapre de bed­ste plad­ser, børn, der le­ger i far­ve­ri­ge træ­mil­jø­er og mor­gen­fri­ske pen­sio­ni­ster, der har ka­stet sig over da­gens avislæs­ning. Gen­nem de sto­re vin­du­es

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - JYL­LANDS- PO­STEN SØN­DAG DEN 23. JU­NI 2019

Man­ge vil nok tæn­ke på ud­lån af bø­ger, når ta­len fal­der på bi­bli­o­te­ket, men i dag fin­des der bi­bli­o­te­ker, hvor me­re end halv­de­len af de be­sø­gen­de kom­mer for an­det end at lå­ne en bog. Pa­let­ten af til­bud bli­ver ved med at vok­se, så bi­bli­o­te­ket nu til dags og­så er en fored­rags­sal, en le­ge­plads, et stu­di­e­sted, en kon­cert­sal, en café og et sted, hvor man kan få for­ny­et sit pas. Og oveni det er der så de me­re ut­ra­di­tio­nel­le ud­lån­stil­tag så­som ud­lån af værk­tøj og – som set i Horns­let for ny­lig – ud­lån af kryk­ker og rol­la­to­rer. Et nær­lig­gen­de spørgs­mål er der­for, om bi­bli­o­te­ket ef­ter­hån­den har ud­van­det sig selv? Det vil Ma­rie Øster­gård, chef for bi­bli­o­te­ker­ne i Aar­hus, ger­ne sva­re på:

»Det vig­tig­ste for os er at bli­ve ved med at væ­re re­le­van­te. Vi skal mø­de det be­hov, der er og spej­le os i det spe­ci­fik­ke om­rå­de, vi er i. Der­for skal bi­bli­o­te­ker og­så væ­re for­skel­li­ge – for­di vo­res lo­kal­sam­fund er for­skel­li­ge,« ly­der det fra Ma­rie Øster­gård, som og­så un­der­stre­ger den ud­vik­ling, bi­bli­o­teks­ver­de­nen er in­de i for ti­den:

»I tid­li­ge­re ti­der kun­ne man mø­de en me­re au­to­ri­tær hold­ning til, hvad der var godt for den en­kel­te bru­ger. Det har vi vendt på ho­ve­d­et. Nu ar­bej­der vi må­l­ret­tet med at fin­de ud af, hvad der er folks be­hov og hvad de er in

BI­BLI­O­TE­KER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.