M

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - JYL­LANDS- PO­STEN SØN­DAG DEN 23. JU­NI 2019 FO­TO: HEN­RY ROMERO

for­svandt.

»Vagt i ge­vær, nu kan I godt se at få kas­se­ret ude på hyl­der­ne,« ly­der det fra Sus­an­ne Han­sen, der er lo­gi­stik­chef på Aar­hus Bi­bli­o­te­ker­ne.

Åh, jeg ken­der de ord. Så­dan rå­ber hun al­tid til si­ne an­sat­te, når vi har ho­bet os op, og der skal ska­bes plads.

Hun vil helst kun ha­ve 46.000 af os lig­gen­de på fjern­de­po­tet, og der­for sker der jævn­ligt kas­sa­tio­ner.

Tan­ker­ne blaf­rer. Fle­re må­ne­der uden ud­lån; er det mon nok til, at jeg – en brugt be­st­sel­ler­bog – står for tur?

Ri­si­ko­en er til­ste­de, for hvert år bli­ver 1,8 mio. bi­bli­o­teks­bø­ger som jeg kas­se­ret i Dan­mark. Ik­ke no­get med ele­fants­to­re maku­le­rings­ma­ski­ner og bog­bræn­ding, gå ud med et brag, nej, i ste­det en lang­som og pi­ne­fuld ud­fas­ning, der ik­ke just ska­ber ra­ma­skrig og eks­plo­si­ve fotos. Nog­le af os sæl­ges vi­de­re på bi­bli­o­te­kets bog­ud­salg, an­dre kvæ­les alt for tid­ligt i kaf­feplet­ter og æse­lø­rer, og så er der dem, der kas­se­res og en­der helt ude i bag­går­den et sted i con­tai­ne­ren til pap og pa­pir – ik­ke for­di vi fejl­er no­get, men for­di in­gen lå­ner os.

Hvor­vidt vi skal kas­se­res el­ler ej, er en de­bat, der træk­ker stær­ke hold­nin­ger, og to af dem mø­der vi se­ne­re.

EKS-PRÆ­SI­DEN­TEN: Den 73-åri­ge Lu­iz Inácio Lu­la da Silva vok­se­de op i en fat­tig bra­si­li­ansk fa­mi­lie. Han ar­bej­de­de i fle­re år i bi­lin­du­stri­en i ho­ved­sta­den, São Paulo, in­den han blev ak­tiv i fag­for­e­nin­gen, hvor han hur­tigt steg til tops og blev et kendt an­sigt som strej­ke­le­der. I 1980 grund­lag­de han Ar­bej­der­par­ti­et (PT), der er det før­ste sto­re so­ci­a­li­sti­ske par­ti i Bra­si­li­ens hi­sto­rie. Han var lan­dets præ­si­dent fra 2003 frem til 2010. I man­ge år var han Bra­si­li­ens mest po­pu­læ­re po­li­ti­ker, men i 2017 faldt han fra tin­der­ne, da han blev dømt for be­stik­kel­se som led i ef­ter­forsk­nin­gen “Ope­ra­tion Bilvask“. FO­TO: PAULO WHITAKER JUSTITSMIN­ISTEREN: Den 46åri­ge dom­mer Ser­gio Moro har indtil for ny­lig haft ro­ck­stjer­ne­sta­tus blandt fle­re i Bra­si­li­en, mens han og­så har delt van­de­ne ef­ter at ha­ve stå­et for at sen­de ad­skil­li­ge højt­stå­en­de po­li­ti­ke­re og for­ret­nings­mænd i fængsel i for­bin­del­se med kor­rup­tions­sa­gen “Ope­ra­tion Bilvask“. Præ­si­dent Bol­so­na­ro ud­nævn­te Moro til ju­stits­mi­ni­ster ef­ter sin valgsejr. FO­TO: ADRI­A­NO MACHADO PRÆ­SI­DEN­TEN: Jair Bol­so­na­ro fra Bra­si­li­ens yder­ste høj­re­fløj vandt præ­si­dentval­get i 2018. I hans valg­kamp lo­ve­de han at ryd­de op i kor­rup­tion, skrum­pe stats­ap­pa­ra­tet og slå hårdt ned på kri­mi­na­li­tet. Tid­li­ge­re har han gl­o­ri­fi­ce­ret lan­dets tid­li­ge­re mi­li­tær­dik­ta­tur, og han har hel­ler ik­ke ta­get af­stand fra dets brug af tor­tur mod po­li­ti­ske mod­stan­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.