DEN ØKO­NO­MI­SKE OG PO­LI­TI­SKE STA­TUS I BRA­SI­LI­EN

For år til­ba­ge var det ven­tet, at Bra­si­li­en, som et af Brik-lan­de­ne – sam­men med Rusland, In­di­en og Ki­na – vil­le bli­ve en af ver­dens kom­men­de øko­no­mi­ske stormag­ter. Jeg øn­sker, at Moro bli­ver ved med at hol­de for­svarsta­ler hver dag, for jo me­re han ud­ta­le

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - Si­den da er ud­vik­lin­gen i den grad gå­et i stå på grund af øko­no­misk usta­bi­li­tet og po­li­tisk uro. LU­IZ INÁCIO LU­LA DA SILVA, TID­LI­GE­RE PRÆ­SI­DENT I BRA­SI­LI­EN FRA 2003- 2010

Oba­ma-ad­mi­ni­stra­tio­nen.

Glenn Gre­enwald, der bor i Rio i Bra­si­li­en, har sam­men med si­ne kol­le­ger i The In­ter­cept få­et fat i de af­slø­ren­de sam­ta­ler mel­lem Ser­gio Moro og Dal­lag­nol via en ano­nym ha­ck­er, der har af­le­ve­ret en gi­gan­tisk mæng­de af ma­te­ri­a­le.

Lu­la ra­ser i fængs­let

Da­gen ef­ter The In­ter­cepts af­slø­rin­ger of­fent­lig­gjor­de Ser­gio Moro en pres­se­med­del­el­se, hvori han kri­ti­se­re­de me­di­et for ik­ke at for­tæl­le, »hvil­ken per­son der var an­svar­lig for at ha­ve få­et ad­gang til an­kla­ger­nes te­le­fo­ner på ulov­lig vis«.

Sam­ti­dig af­vi­ste han, at an­kla­ge­myn­dig­he­den hav­de age­ret usæd­van­ligt og men­te, at te­le­fon­be­ske­der­ne var »ta­get ud af en kon­tekst«.

Fle­re og fle­re kræ­ver Mor­os af­gang, mens præ­si­dent Bol­so­na­ro på det se­ne­ste har holdt lav pro­fil i me­di­er­ne.

»Moro bli­ver nødt til at gå af,« for­tal­te en af ven­stre­flø­jens le­de­re og po­ten­ti­el­le af­lø­ser for Lu­la, Gu­il­her­me Boulos, til The Gu­ar­di­an.

»Der er nu fæl­den­de be­vi­ser for hans in­vol­ve­ring i ulov­li­ge og uet­i­ske hand­lin­ger. Moro har ik­ke læn­ge­re po­li­tisk el­ler moralsk ka­pa­ci­tet til at le­de justits­mi­ni­ste­ri­et,« ud­tal­te han til det bri­ti­ske me­die.

Bol­so­na­ro har ik­ke ud­talt sig of­fent­ligt, men iføl­ge en tals­mand for præ­si­den­ten in­si­ste­rer Bol­so­na­ro på, at Moro ny­der hans »ful­de til­lid«.

Fle­re me­di­er, der­i­blandt The In­ter­cept, har i må­neds­vis for­søgt at få ad­gang til et in­ter­view med Lu­la i fængs­let, men un­der præ­si­dentvalg­kam­pen i 2018 af­vi­ste den bra­si­li­an­ske hø­jeste­ret al kom­mu­ni­ka­tion med den fængs­le­de po­li­ti­ker.

Først ef­ter Bol­so­na­ros til­træ­del­se som præ­si­dent har ret­ten til­ladt Lu­la at ta­le med jour­na­li­ster.

Den 22. maj i år lag­de The In­ter­cept et ti­melangt in­ter­view op mel­lem Glenn Gre­enwald og Lu­la, hvor den tid­li­ge­re præ­si­dent tord­ne­de mod ju­stits­mi­ni­ster Moro og an­kla­ge­myn­dig­he­den.

»Jeg si­ger det højt og ty­de­ligt: Moro er en løg­ner, chefanklag­eren (Dal­lag­nol, red.), der led­te ef­ter­forsk­nin­gen om lej­lig­he­den, er en løg­ner (...) Jeg øn­sker, at Moro bli­ver ved med at hol­de for­svarsta­ler hver dag, for jo me­re han ud­ta­ler sig, de­sto nem­me­re bli­ver det at gen­nem­skue, hvem han rent fak­tisk er. Han er ik­ke født til an­det end at læ­se en straf­fe­ram­me. For mit ved­kom­men­de har jeg vi­et re­sten af mit liv til at be­vi­se, at dis­se per­so­ner for­tæl­ler løg­ne om mig.«

Iføl­ge The In­ter­cept selv har me­di­et kun of­fent­lig­gjort 1 pct. af sit ma­te­ri­a­le, og fle­re af­slø­rin­ger vil føl­ge i de kom­men­de uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.