»Går jeg fra de­res far, vil mi­ne søn­ner af­bry­de en­hver kon­takt til mig frem­over«

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - Kæ­re Sus Mvh Den, der har brug for hjælp

Jeg er en kvin­de på 57 år, der har mødt Jan, man­den i mit liv. Jan er for ny­lig ble­vet skilt fra sin ko­ne gen­nem 32 år; de har to voks­ne døtre sam­men. Jeg selv har væ­ret sam­men med min mand i 30 år. Vi har to søn­ner sam­men på 25 og 22 år. De er for længst flyt­tet hjem­me­fra, er go­de, kær­li­ge og selv­stæn­di­ge un­ge mænd.

Mit æg­te­skab har i man­ge år væ­ret et pa­ral­lel­løb, hvor vi er gle­det læn­ge­re og læn­ge­re fra hin­an­den. In­gen fæl­les in­ter­es­ser el­ler ini­ti­a­ti­ver. Min mand har ik­ke lyst til sex, så jeg har i man­ge år ik­ke følt mig som kvin­de sam­men med ham.

Han er en me­get rar og god­mo­dig mand, der sover me­get. Min mand ved nu, at jeg ser en an­den, det har jeg for­talt, og han er dybt sår­et og er sam­ti­dig våg­net lidt op. Han vil ger­ne, at jeg bli­ver. Men jeg må føl­ge mit hjer­te.

Pro­ble­met er, at mi­ne to søn­ner for ny­lig sag­de, at går jeg fra de­res far for at væ­re sam­men med Jan, vil de af­bry­de en­hver kon­takt med mig frem­over og for al­tid. Jeg blev un­der den­ne sam­ta­le nødt til at love, at jeg ik­ke vil­le se Jan me­re. Men det gør jeg, og jeg har det dår­ligt med den­ne løgn. Den tæ­rer på mig, men jeg er ban­ge for at mi­ste kon­takt til dren­ge­ne. Det er snart to år si­den, at jeg mød­te Jan, som væk­ke­de mig bå­de fø­lel­ses­mæs­sigt, in­tel­lek­tu­el og seksu­elt. Jeg blev le­ven­de igen.

Vi har væ­ret me­get sam­men (al­tid i hem­me­lig­hed), og alt er så dej­ligt. Den før­ste fo­rel­skel­se har lagt sig lidt - nu el­sker vi hin­an­den og vi kan ik­ke fo­re­stil­le os, at vi ik­ke skal ha­ve vo­res tid sam­men. Men nu ved jeg ik­ke, om jeg skal for­la­de mi­ne dren­ge. Kan jeg det? Hvad når de bli­ver gift og får børn, bli­ver jeg så ik­ke en del af det? Det smer­ter mig at tæn­ke på. Hvor­dan kan jeg ta­ck­le det­te? Hvad skal jeg gø­re? Jeg vil al­ler­helst le­ve sam­men med Jan, ha­ve et for­nuf­tigt for­hold til min (eks)mand og fort­sat se mi­ne søn­ner på sam­me go­de må­de som al­tid. Kan du le­de mig?

En kvin­de i 50’er­ne har mødt man­den i sit liv. Nu vil hun op­hæ­ve sit æg­te­skab, som hun fø­ler er gå­et helt i stå. Hen­des to voks­ne søn­ner har imid­ler­tid stil­let hen­de et ul­ti­ma­tum, hvis hun fø­rer sit fore­ha­ven­de ud i li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.