Frokost med pan­da­en

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - JYL­LANDS- PO­STEN SØN­DAG DEN 23. JU­NI 2019

333333

Der sid­der den så og æder bam­bus bag glas. Hyg­ge­lig fyr, egent­lig. Selv om den mu­lig­vis er ki­ne­sisk agent, hvad ved man? Men over­fla­disk be­trag­tet er det et ven­ligsin­det dyr, og da vi tog plads i det gan­ske prunk­lø­se lo­ka­le med glasvæg­gen mod pan­da­bu­ret, var vi i slut­nin­gen af den lan­ge, op­he­de­de valg­kamp; ja, jeg over­ve­je­de fak­tisk, om man kun­ne stem­me på pan­da­en som en slags ga­rant for, at der ik­ke vil­le ske no­get op­sigtsvæk­ken­de de næ­ste fi­re år. Den pan­da ud­strå­le­de en vel­sig­net sinds­ro, men det nyt­ter selv­føl­ge­lig ik­ke no­get.

I øv­rigt var vi her jo ik­ke pri­mært for at se på pan­da­en, selv om den er land­skendt og be­rømt, og selv om det ko­ster 195 kr. pro per­so­na at kom­me ind og se den og de an­dre dyr. Det skal med i be­tragt­nin­gen, hvis man vil spi­se på Bi­stro pan­pan, der er »asi­a­tiskfransk«.

Ga­stro­no­misk sats­ning

Bi­stro pan­pan er en del af den nye ga­stro­no­mi­ske sats­ning i Zoo, hvor der er – ahem – har væ­ret plads til for­bed­ring. Så har vi ik­ke sagt for me­get. Men nu skal det alt­så væ­re, og det er ca­te­ring­fir­ma­et Mad­ka­stel­let, som og­så dri­ver Na­tio­nal­mu­se­ets re­stau­rant, Smör, og an­dre go­de ste­der, der er ryk­ket ind. Køk­ken­chef er Cas­per Sobczyk, tid­li­ge­re Sø­ren K. (Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek) og Ma­ri­en­lyst i Hels­in­gør. Pan­da­bi­stro­en er teg­net af Bjar­ke In­gels (BIG, who el­se?) og fra al­le vin­du­es­bor­de er der di­rek­te ud­syn til de dy­re dyr, som en gang imel­lem be­væ­ger sig, og så rej­ser he­le re­stau­ran­ten sig op og fil­mer med mo­bil­te­le­fo­ner­ne.

I den for­stand er pan­daste­det jo en fa­mi­li­e­re­stau­rant, men det er og­så flagski­bet i det, man kal­der »madre­vo­lu­tion i Zoo­lo­gisk Ha­ve«; det er dem selv, der si­ger det, og de skri­ver og­så, at en »topkok skal sæt­te Zoo på det ga­stro­no­mi­ske ver­dens­kort«.

Bi­stro pan­pan er ik­ke dyr, men hel­ler ik­ke helt så bil­lig som de bil­lig­ste ste­der. Så­le­des måt­te en be­skæm­met turist­far dra­ge bort med be­ske­den om, at bør­ne­me­nu­en kun er for – ja, alt­så børn, men må­ske var den dan­ske smør­re­brød­s­re­stau­rant Folk me­re no­get for ham? Be­ske­den blev af­le­ve­ret med den yder­ste hø­flig­hed, for tje­ner­ne er me­get hø­fli­ge her; der er og­så nok af dem, men de var på da­gen desvær­re ik­ke så ko­or­di­ne­re­de.

Frem­ra­gen­de østers

Vi lag­de ud med østers (tre styk for 95 kr.). Vi blev spurgt, om vi vil ha­ve al­le ret­ter­ne på én gang og bad på det be­stem­te­ste om at få dem én ad gan­gen, og det lyk­ke­des da og­så – næ­sten.

Jeg er ik­ke stor fan af at gø­re no­get som helst ved østers, ik­ke en­gang ci­trons­aft, men dis­se Fi­ne de Clai­re østers ( jeg gæt­ter på stør­rel­se to), var umå­de­ligt fint ba­lan­ce­ret med wa­sa­bi, li­me og ko­ri­an­der, tre fak­to­rer, der el­lers hver for sig me­get nemt kun­ne ta­ge mag­ten, men her var de an­vendt med uhy­re præ­ci­sion – man kun­ne ha­ve le­vet af østers ale­ne. Vi var så sto­re fans af dem, at vi bad om tre til ( jeg me­ner: østers an­kom­mer dog nor­malt du­sin­vis i ci­vi­li­se­re­de lan­de!), fik det ef­ter en rum tid, hvor­ef­ter der gik me­re tid. Og lidt me­re.

Da der var gå­et en ti­me og ti mi­nut­ter fra vi hav­de sat os, hav­de vi kun få­et østers. Tids­pla­nen be­gynd­te at skri­de – li­ge­som ind­hol­det i vin­fla­sken.

Pan­pan til­by­der en seks-ot­te ret­ters ta­sting­me­nu kok­kens valg til 550 kr. Man kan og­så få en pan­pan-me­nu med tre om­bæ­rin­ger (375 kr.), og den vil­le tje­ne­ren me­get ger­ne sæl­ge os, men vi gik alt­så a la car­te. Min gæst hav­de be­stilt laks, og den kom så en­de­lig – til­med og­så en po­r­tion til mig. Vi gjor­de op­mærk­som på mis­for­stå­el­sen, hvor

Det er et ta­lent­fuldt køk­ken, der ak­kom­pag­ne­rer pan­da­en, men der er og­så nog­le svip­se­re imel­lem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.