Indblik WE­E­KEND Coravin vir­ker

Re­sul­ta­tet var ret åben­lyst. Vi­ne­ne smag­te ens, og vi kun­ne over­ho­ve­det ik­ke iden­ti­fi­ce­re, hvad der var åb­net hvor­når.

Jyllands-Posten Søndag - - Sport -

»Men det er vel kun re­le­vant, hvis man ik­ke kan tøm­me en fla­ske … alt­så, hvis man lev­ner?« sag­de re­dak­tø­ren skep­tisk og vend­te bun­den i vej­ret på den fla­ske, jeg net­op hav­de åb­net med mit nye ag­gre­gat, Coravin. Den mo­del, jeg fik lov at te­ste, er ik­ke den helt nye, som er ed­der­s­mart og kan sty­res via en app, så man i prin­cip­pet kun skal tryk­ke én gang og så hæl­de (den fås vist ik­ke end­nu på det dan­ske mar­ked), men Mo­del 2 – pris: ca. 2.300 kr.

En drå­be vin dryp­pe­de fra fo­li­et og ned på min sprit­nye træter­ras­se. Han tri­um­fe­re­de som for at si­ge: Der kan du selv se!

Slug­hal­sens ve­to

Han har selv­føl­ge­lig ret i prin­cip­pet. Det løn­ner sig ik­ke at lev­ne, der er in­gen lom­mer i den sid­ste skjor­te, men det er jo og­så slug­hal­sens ve­to. Og jeg hav­de sat mig for at te­ste coravin-ag­gre­ga­tet helt selv.

Po­in­ten er den enk­le, at man fak­tisk ik­ke åb­ner vi­nen, men i vir­ke­lig­he­den ba­re ser til den som i en slags kik­ker­to­pe­ra­tion. Al­le hid­ti­di­ge sy­ste­mer har hand­let om at luk­ke vi­nen til igen, men her er det alt­så no­get an­det. Man­ge ta­ler ro­sen­de om det, bå­de top­re­stau­ran­ter og me­get se­ri­ø­se vin­ken­de­re af mit be­kendt­skab, og sæl­ger­ne er ret selvsik­re.

»Vi stil­ler her et ap­pa­rat til rå­dig­hed,« sag­de de, da jeg ud­tryk­te min in­ter­es­se un­der en smag­ning. Ven­ligt af dem, og som sagt så gjort; Bi­chel send­te en hånd­fuld fla­sker fra Clos Ro­ma­ne, et Cairan­ne-hus, jeg ken­der ret godt, og så gik jeg i gang med at åb­ne cir­ka en fla­ske om må­ne­den. Med coravin. Den fla­ske ko­ster cir­ka en hund, og nor­malt vil­le man kun bru­ge coravin til dy­re­re fla­sker, for ga­s­pa­tro­ner­ne ko­ster og­så.

Jeg hav­de så in­vi­te­ret re­dak­tø­ren til den sto­re dag, hvor der skul­le sma­ges, og end­da ind­for­skre­vet min dat­ter som neut­ral op

Men har man brug for den? Det kom­mer an på så me­get, bl.a. tør­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.