Dø­de­ns dan­marks­hi­sto­rie

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - Kul­[email protected]

Rets­me­di­ci­ne­ren er i de se­ne­ste år­ti­er ble­vet en fast og vig­tig birol­le i et utal af film og tv­se­ri­er som ”Beck”, ”Bar­na­by” og ”CSI” (Cri­me Sce­ne In­ve­sti­ga­tion). En bi­stert ud­se­en­de rets­me­di­ci­ner bø­jet over et lig på det blan­ke stå­l­bord i ob­duk­tions­lo­ka­let med en utå­l­mo­dig kri­mi­nal­kom­mis­sær trip­pen­de om­kring sig er den klas­si­ske sce­ne. Po­li­ti­man­den vil ha­ve et spor pr. om­gå­en­de, men bli­ver ver­fet af med be­sked om, at lovens hånd­hæ­ver kan få svar, når rets­me­di­ci­ne­ren er fær­dig med sin un­der­sø­gel­se. I ob­duk­tions­lo­ka­let har han nem­lig al­tid ho­ved­rol­len.

Sce­nen rum­mer nok i dra­ma­ti­se­ret form beg­ge pro­fes­sio­ners grund­ele­men­ter, men er og­så præ­get af det ta­bu­belag­te hem­me­lig­heds­kræm­me­ri, der har præ­get den bre­de of­fent­lig­heds til­gang til det bar­ske vi­den­ska­be­li­ge hånd­værk, der udø­ves på de rets­me­di­cin­ske in­sti­tut­ter.

To ud­gi­vel­ser for­sø­ger nu med hver sin lit­teræ­re til­gang at bi­dra­ge med et me­re nu­an­ce­ret og af­dra­ma­ti­se­ret bil­le­de af rets­me­di­ci­nen. Som den ene af for­fat­ter­ne, pro­fes­sor eme­ri­tus Jør­gen Lan­ge Thom­sen, skri­ver, er der ef­ter­hån­den op­stå­et en stor sult ef­ter at for­stå de me­to­der, den be­tje­ner sig af. Der­for bru­ger han i sin bog kon­se­kvent ob­duk­tion­ser­klæ­rin­ger­nes nøg­ne be­skri­vel­ser ud fra den hold­ning, at rets­me­di­ci­ne­re ik­ke bli­ver dyg­ti­ge­re af hem­me­lig­heds­kræm­me­ri; må­ske ba­re me­re eli­tær. fedt­stof­fer, hvis ned­bryd­ning al­ko­hol har brem­set, plud­se­lig skal om­sæt­tes.

Lan­ge Thom­sens ri­si­kab­le sam­men­væv­ning af fag­lig­hed og psy­ko­lo­gisk lit­teræ­re fri­he­der ram­mer in­den for ski­ven med en en­kelt und­ta­gel­se – en skøn­lit­terær kri­tik af den ja­pan­ske for­fat­ter Mu­ra­ka­mis for­fat­ter­skab, der fo­re­kom­mer af væ­re en fo­bi op­stå­et på en ud­sen­del­se til Grøn­land, som de sa­ge­s­lø­se læ­se­re ik­ke har no­gen gavn af.

Over­ord­net kan rets­me­di­ci­ne­rens lit­teræ­re kryd­stogt ka­rak­te­ri­se­res som vel­lyk­ket og fol­ke­op­ly­sen­de. Om han tol­ker si­ne ”of­res” tan­ker kor­rekt, kan vi ik­ke vi­de, men det vir­ker tro­vær­digt, og i hvert fald må Lan­ge Thom­sen si­ges at ha­ve op­fyldt sin am­bi­tion med bo­gen: at væ­re un­der­hol­den­de og sam­ti­dig gi­ve et blik ind i men­ne­sker, når de be­la­stes al­ler­mest.

Den kar­ske un­der­hold­ning bi­dra­ger han unæg­te­lig og­så med i form af æt­sen­de kri­tik græn­sen­de til ka­rak­ter­mord på tid­li­ge­re kol­le­ger. Rets­me­di­ci­ne­re er åben­bart som te­o­lo­ger og­så ar­re­de aka­de­mi­ske kri­ge­re.

Jakob Ke­hlets bog ”Til gavn for de le

Rets­me­di­ci­ner­nes bar­ske hånd­værk har tra­di­tio­nelt væ­ret om­gær­det af hem­me­lig­heds­kræm­me­ri. Det for­sø­ger to bog­ud­gi­vel­ser med held at gø­re no­get ved.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.