Erin­drin­gens sprog ta­ges un­der be­hand­ling

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - KUNSTUDSTI­LLING HE­LE­NE NYMANN: ART MEMORIA MEMES FOR IMAGINATIO­N KUNST­HAL AAR­HUS J.M. Mørks Ga­de 13, Aar­hus C. Til den 15. sep­tem­ber 2019 FO­TO: LARS SVANHOLM

Fug­lens vi­de­re skæb­ne er der­med ukendt. Vi­deo­in­stal­la­tio­nen ud­gør blot et en­kelt ele­ment i He­le­ne Ny­manns sam­le­de re­præ­sen­ta­tion i Kun­stal Aar­hus. Ret om­gå­en­de får man som det før­ste øje på et an­tal så­kald­te erin­drings­hjul, som hver især gør det ud for et be­stemt tids­punkt i erin­drin­gens ræk­ke­føl­ge.

For at bli­ve del­ag­tig­gjort i net­op det­te for­hold må man end­nu en­gang ty til ud­stil­lin­gens for­mid­lings­ark, som man hel­dig­vis kan fin­de ved ind­gan­gen til ud­stil­lings­rum­met.

For­de­len er dog, at man gan­ske glim­ren­de kan la­de sig op­slu­ge af den­ne del af ud­stil­lin­gen uden at vi­de no­get som helst, da sce­ne­ri­et rum­mer mu­lig­hed for at fin­de ind i en me­di­ta­tiv til­stand, der un­der­byg­ges af en uhyg­ge­lig, men ik­ke de­sto min­dre fængs­len­de lydsi­de.

He­le­ne Ny­manns ud­stil­ling i Kunst­hal Aar­hus blan­der fo­re­stil­ling og erin­dring i et smukt visu­elt sam­spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.