Her bo­e­de de ga­le. De unor­ma­le. Van­skab­nin­ger­ne

Jyllands-Posten Søndag - - Sport -

den og dø­ve­læ­re­ren Jo­han Kel­ler drog i fel­ten for at ska­be hu­ma­ne vil­kår for ”tos­ser­ne”, der of­te var tøj­ret i stal­den el­ler på mar­ken, og kon­cen­tre­rer sig spe­ci­elt om hans søn, pro­fes­sor Chri­sti­an Kel­ler, der fik op­ført Brej­ning og skabt et helt forsorgsim­pe­ri­um. Kel­ler­ne vil op­rin­de­ligt be­hand­le de ånds­sva­ge, men med ar­ve­lig­heds­læ­rens gen­nem­brud om­kring 1900, blev de ånds­sva­ge ik­ke læn­ge­re reg­net for hel­bre­de­li­ge, men for be­stan­digt sy­ge men­ne­sker med sy­ge ge­ner. For­di de­ge­ne­ra­tion blev tol­ket som det mod­sat­te af frem­skridt, blev de ånds­sva­ges for­me­ring an­set som far­lig for sam­fun­det.

Da ra­ce­hy­giej­nen før An­den Ver­denskrig vandt ind­pas, var det he­le ved at lø­be af spo­ret. Den før­te til loven om tvangs­ste­ri­li­sa­tion. Kø­ben­havns Kom­mu­ne fo­re­slog, at selv fat­tig­dom kun­ne væ­re ste­ri­li­sa­tions­grund, men her gik græn­sen dog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.