333333 333333

FLEMMING ØSTER­GAARD,

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - UNG­DOMS­RO­MAN OVERKØJE/UNDERKØJE KAREN VAD BRUUN 120 si­der, 249,00 kr. Jen­sen & Dal­gaard kul­[email protected] HI­STO­RIE BIL­LE­DER FRA EN AN­DEN VER­DEN – DE KELLERSKE ANSTALTERS HI­STO­RIE PO­UL DUEDAHL 200 si­der, 249,95 kr. Gads For­lag kul­[email protected]

En­gang var det vig­tigt for folk, der kom fra Brej­ning, at præ­ci­se­re, om de bo­e­de i Brej­ning el­ler på Brej­ning. For spredt i bak­ker­ne ved Vej­le Fjord lå Nor­d­eu­ro­pas stør­ste cen­tral­in­sti­tu­tion for ånds­sva­ge: De Kellerske Anstalters ho­ved­sæ­de.

Her, af­son­dret fra sam­fun­det, bo­e­de de. De ga­le. De unor­ma­le. Van­skab­nin­ger­ne. Tos­ser­ne. Mi­nu­sin­di­vi­der­ne. I re­a­li­te­ten var de spær­ret in­de. I år­ti­er var ud­slus­ning kun mu­lig ef­ter tvangs­ste­ri­li­sa­tion.

Det blev kaldt for ånds­sva­ge­an­stal­ten, men det var en re­la­tiv sand­hed, for fle­re af be­bo­er­ne hav­de nem­lig ik­ke pro­ble­mer med for­stan­den, men var uøn­ske­de i sam­fun­det af fle­re år­sa­ger. Det var dem, man skul­le be­skyt­te sig imod, om det så var ved at spær­re dem in­de, sæt­te dem ud på en ø (Spro­gø el­ler Livø) el­ler fra­ta­ge dem for­plant­nings­ev­nen. Tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Po­ul Nyrup Ras­mus­sens far var i si­ne dren­ge­år et af ek­semp­ler­ne på fejl­an­brin­gel­ser (på Livø), som for­tæl­les.

Fin ung­doms­ro­man ta­ger læ­se­ren med til­ba­ge på lej­rsko­le – og det er som at væ­re der selv. Sa­ga­en om Brej­ning er på en gang op­mun­tren­de og for­stem­men­de dan­marks­hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.