UGE 24 NYHEDSQUIZ

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - A. Car­los San­ta­na B. Mark Knop­f­ler C. Keith Ri­chards A. Orø B. En­dela­ve C. Stry­nø A. Ur­su­la And­kjær Ol­sen B. Dy Plam­beck C. Lo­ne Hørs­lev A. Opel Astra B. Opel Cor­sa C. Opel Ka­dett A. 1,4 mio. B. 14 mio. C. 144 mio. A. 38,2 mio. kro­ner B. 48,2 mio. kro­ner

1 Man­den, der var den to­ne­an­gi­ven­de i Di­re Straits, vak­le­de mel­lem stor­hed og ked­som­me­lig­hed un­der kon­cer­ten for­le­den iføl­ge Jyl­lands-po­stens an­mel­der. Hvem spil­le­de? 2 På en ø har man ta­get det usæd­van­li­ge skridt at stil­le en lej­lig­hed gra­tis til rå­dig­hed i fi­re må­ne­der ad gan­gen for at til­træk­ke fle­re be­bo­e­re. Øen lig­ger i Kat­te­gat ud for Ju­els­min­de. Hvad hed­der øen? 3 For­fat­ter­sko­len i Kø­ben­havn har an­sat en ny rek­tor, der selv er ud­dan­net fra For­fat­ter­sko­len i 1999. Hvem? 4 Ef­ter 10 års pla­de­pau­se er rap­pe­ren L:ron:Ha­rald til­ba­ge. Han brød igen­nem i 1998 med en lan­de­pla­ge, der bl.a. om­hand­le­de en be­stemt bil­mo­del. Hvil­ken? 5 2,2 mia. men­ne­sker ver­den over har ik­ke ad­gang til rent drik­ke­vand iføl­ge en ny rap­port fra FN. Hvor man­ge af dis­se er nødt til at drik­ke ufil­tre­ret vand di­rek­te fra fx vand­løb og flo­der? 6 Dan­marks dyreste lej­lig­hed kom­mer til at lig­ge i Da­ni­cas kom­men­de luksus­byg­ge­ri Tu­borg Syd i Hel­lerup. Hvad ko­ste­de lej­lig­he­den? 7 2 mia. bru­ge­re på Fa­ce­book får nu mu­lig­hed for at bru­ge det so­ci­a­le me­di­es egen kryp­tova­lu­ta i lig­hed med bitco­in. Hvad hed­der den nye va­lu­ta? 8 En turi­stat­trak­tion blev op­rin­de­ligt byg­get 200 m in­de i lan­det, men nu lig­ger at­trak­tio­nen frit mod ha­vet, og den skal der­for flyt­tes 80 m for ik­ke at for­svin­de. Hvil­ken at­trak­tion? 9 Det blev ik­ke til me­dal­jer ved VM i hol­land­ske ´s-her­to­gen­bosch, men der var al­li­ge­vel ge­vinst. Ma­ja Ja­ger sik­re­de nem­lig en plads til Dan­mark ved OL i Tokyo i 2020. I hvil­ken sport? 10 300 ad­mi­ni­stra­tivt an­sat­te i den­ne kom­mu­ne får en fi­re­da­ges ar­bejds­u­ge fra sep­tem­ber. Hvil­ken kom­mu­ne?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.