Indblik WE­E­KEND

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - 06.10 06.40 07.40 08.20 09.05 09.50 10.40 11.30 12.25

06.40 To­bi­as på ka­ge­e­ven­tyr – Skot­land Da­ge i ha­ven An­tik­krej­ler­ne XVIII An­tik­krej­ler­ne XVIII An­tik­krej­ler­ne XVIII Tag­g­art: Be­gra­vel­ses­ri­tu­a­ler Tag­g­art: Be­gra­vel­ses­ri­tu­a­ler Tag­g­art: Be­gra­vel­ses­ri­tu­a­ler Sø­ren Ry­ge: Den­gang jeg var sol­dat

Dy­re­ne i Zoo Den blå pla­net II Spor­løs Spor­løs Fra Thailand til Thy – 10 år se­ne­re Kri­mi­nal­kom­mis­sær Bar­na­by XVI

Tv-avi­sen Den blå pla­net II (2:7) [=] En­gelsk na­tur­se­rie. BBC ta­ger os end­nu en­gang på en magisk rej­se til den stør­ste, men mindst kend­te del af vo­res pla­net, de sto­re oce­a­ner, hvor for­sker­ne si­den den før­ste se­rie i 2001 har få­et en langt dy­be­re for­stå­el­se af li­vet i ha­ve­ne. Hvor­dan kan der over­ho­ve­det væ­re liv i de dy­be­ste ha­ve, hvor livs­be­tin­gel­ser­ne er så ual­min­de­lig bar­ske? Her bli­ver li­vet me­re og me­re ek­stremt Sank­t­hans 2019 Op­takt [=] Fod­bold: U21-EM - Dan­mark-ser­bi­en Tv-avi­sen [=] Fod­bold: U21-EM - Dan­mark-ser­bi­en

Ta­rok

Un­ge Mor­se II Sher­lo­ck Hol­mes Ha­mish Ma­c­beth

An­tik­krej­ler­ne XVIII 01.35 02.55 03.2517.20 19.25

20.50 22.55 06.30

12.15 13.05

04.50-05.55 14.05 14.50

16.40

20.05 00.30 01.00 01.45 04.05 Be­fo­re I Go to Sle­ep

Mis­sion Mo­unt Eve­rest Mis­sion Mo­unt Eve­rest Tvangs­fjer­net: Psy­ko­lo­gens dom Sta­tion 2: Søvær­nets dyk­ke­re Flyveturen vi al­drig glem­mer Am­bu­lan­cen - liv el­ler død

Nyhe­der­ne og Vej­ret 14.25 15.45 07.00 10.03

13.05 21.05 22.25 Eu­ro­pe­an Ga­mes - at­le­tik, di­rek­te Eu­ro­pe­an Ga­mes - gym­na­stik, akro­batik og ryt­misk, di­rek­te [=] Fra Minsk, Hvi­derusland. Eu­ro­pe­an Ga­mes - at­le­tik, kva­li­fi­ka­tion, di­rek­te [=] Eu­ro­pe­an Ga­mes - høj­de­punk­ter Eu­ro­pe­an Ga­mes - at­le­tik med Dan­mark, kva­li­fi­ka­tion, di­rek­te Fra Minsk, Hvi­derusland. 1 – 0 til Dan­mark: Ole Ol­sen [=] Dansk portræt. I 1971 vin­der Ole Ol­sen sen­sa­tio­nelt Dan­marks før­ste Vm-ti­tel i spe­edway. Ol­sens tri­umf er hi­sto­ri­en om en ung søn­derjy­de, der bli­ver op­lært i den far­li­ge mo­tor­cy­kel­sport af ver­dens bed­ste kø­rer, newze­alæn­de­ren Ivan Mau­ger. Men for at kom­me helt til tops skal Ole Ol­sen be­sej­re sin egen læ­re­me­ster Sank­t­hans 2019 Bå­ltæn­ding [=] Dansk un­der­hold­ning fra 2019. De­ad­li­ne [=] Ud­for­dren­de og over­ra­sken­de per­spek­ti­ver på da­gens og ti­dens væ­sent­lig­ste hi­sto­ri­er Den 13. marts 1964 blev den 28-åri­ge Kit­ty Genove­se knivdræbt på en ga­de i New York. Ef­ter mor­det hæv­de­de en avis, at der hav­de væ­ret 37 øjen­vid­ner til over­fal­det uden at gri­be ind, og mor­det på Kit­ty blev sym­bol på de frem­med­gjor­te stor­by­men­ne­skers fø­lel­ses­mæs­si­ge kul­de. 37 tav­se vid­ner Ame­ri­kansk do­ku­men­tar fra 2015. Pu­tin iføl­ge Oli­ver Sto­ne (3:4) Ame­ri­kansk dok.-se­rie. Pu­tin iføl­ge Oli­ver Sto­ne (4:4) Ame­ri­kansk dok.-se­rie.

De­ad­li­ne Nat [=] 12.00 11.00 14.00

18.05 19.25 20.00 22.00 23.30-06.00 19.00 23.00 06.05 07.45 09.45 11.25 12.20 13.10 14.00 14.50 15.40 16.30 17.25 18.15 19.10 20.05 21.05 21.45

22.25 23.15 00.10-05.25

Long Island Me­di­um (12). De un­ge mødre (14). Tv-shop (G). Say Yes to the Dress (16+17+18+1) (G). Chop­ped Ju­ni­or (3). Kær­lig­hed ved før­ste swipe (2). All Yours Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2016. Da­ter's Hand­book Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 2016.

Love Struck Ca­fe Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2017. Brim­m­ing with Love Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 2017. An Hour Be­hind Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 2017. Si­sters of the Groom Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 2017. Blo­di­ge af­slø­rin­ger (1+ 2). Nat-tv.

Vil­lum & Sch­midt i Dan­mark (1) (G). Co­ck­tail­ba­ren. Re­k­la­me­in­fo. Kul­tur­ha­ve med Git­ta Mal­ling. Dansk­top­pen (23) (G). Mit liv med Dan­mark. 50 øl, du skal sma­ge, før du dør. Re­k­la­me­in­fo. Gen­syn på dk4. Søn­dags Bingo. Hos Lo­ne. Ul­rik Witt. Kniv og gaf­fel. Vil du se min smuk­ke kir­ke?. Et kunst­n­er­liv i Kongs­går­de. Mais lit­te­ra­tur­ka­non. Min før­ste gang (3) (G). Jagt­ma­ga­si­net. Fi­ske­ma­ga­si­net. Se­mi­no Ros­si.

God­s­ba­nen i Aar­hus. De po­li­ti­ske svær­væg­te­re.

Nat-tv.

Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal (3) (G). Wor­ld's Fun­niest Vi­deos: Top 10 Co­unt­down (50) (G).

Chop­ped (5+6). Pro­per­ty Bro­t­hers (10+11). Bat­kid Be­gins Ame­ri­kansk do­ku­men­tar fra 2015. Lag­gies Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2014. Post­kort fra Rom Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2002.

Pan Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 2015. Voi­ce Ju­ni­or (10) (G).

Po­li­ti­j­agt (11+12) (G). Pro­fil af en mor­der (4) (G). Mor­der­ne iblandt os (9). For­bry­del­sen (4) (G). Spe­ci­al Vi­ctims Unit (7) (G). Ex on the Beach (21). De be­skid­te hel­te (7). Nat-tv.

Su­per­sport: Ita­li­ens Grand Prix. For­mel E: Schweiz' VMaf­de­ling. Cyk­ling: Slove­ni­en Rundt. Cyk­ling: La Rou­te d'oc­ci­ta­nie. Su­per­sport: Ita­li­ens Grand Prix. Su­per­bi­ke: Ita­li­ens Grand Prix. For­mel E: Schweiz' Vm-af­de­ling. Stan­dard­vog­ne: Tys­klands Vm-af­de­ling. Eu­rosport­news. Su­per­sport: Ita­li­ens Grand Prix. Su­per­bi­ke: Ita­li­ens Grand Prix. For­mel E: Schweiz' Vm-af­de­ling. Cyk­ling: Slove­ni­en Rundt. Su­per­sport: Ita­li­ens Grand Prix. Su­per­bi­ke: Ita­li­ens Grand Prix. Eu­rosport­news. Ka­no: Wor­ld Cup - sla­lom.

Nat-tv. An­ger Ma­na­ge­ment (22:56). The De­ed (4) (G). NCIS L.A. (44+45+46+47+48). For­mel 1: Frank­rigs Grand Prix - kva­li­fi­ka­tion (G). For­mel 1: Frank­rigs Grand Prix - op­takt. For­mel 1: Frank­rigs Grand Prix. For­mel 1: Frank­rigs Grand Prix – Op­følg­ning.

Ghost­busters Ame­ri­kansk gy­ser­ko­me­die fra 1984. Hos­ta­ge Ame­ri­kansk actionfilm fra 2005.

The Prin­ce En­gelsk-ame­ri­kansk thril­ler fra 2014. Magnum P.I. (8+9+10:20) (G). Magnum P.I. (11:20) (G). Hawaii Fi­ve-0 7 (18) (G). The La­te La­te Show med Ja­mes Cor­den (123) (G). For­mel 3: Frank­rigs Grand Prix. For­mel 3: Frank­rigs Grand Prix. For­mel 2: Frank­rigs Grand Prix. For­mel 2: Frank­rigs Grand Prix. For­mel 3: Frank­rigs Grand Prix. Mo­tor­sport: Mo­bil 1 The Grid. Boks­ning: Di­na Thor­slund-april Adams. Ten­nis: Fe­ver-tree Cham­pions­hips (m). Ten­nis: Noven­ti Open - fi­na­le (m). Fod­bold: Peru-bra­si­li­en. Fod­bold: Qa­tar-ar­gen­ti­na - op­takt. Fod­bold: Qa­tar-ar­gen­ti­na. Fod­bold: Qa­tar-ar­gen­ti­na - op­følg­ning. Fod­bold: Co­lom­bia-pa­ragu­ay. De stør­ste ri­va­l­op­gør: Ar­gen­ti­na-bra­si­li­en.

Ra­dio­a­vi­sen. Kød­kri­gen 3:5 – Kål er sgu godt. Af­de­ling M 2:4 – Som at le­ve i et com­pu­ter­spil (G). Su­pertan­ker: Hvad skal vi le­ge...? (G). Brink­manns briks: Hvor skal du hen til som­mer? (G). De hø­je­re mag­ter: Sal­mesang (G). Tidsånd: Blas­fe­mi. Gud­stje­ne­ste på P1. Gud­stje­ne­ste fra Kø­ben­havns Frikir­ke. 1. s. e. Tri­ni­ta­tis. Præ­di­kant: Mikael Wandt Laur­sen. Or­ga­nist: Ale­xan­der Bech-han­sen. Lovsan­ge: "O Sto­re Gud" "El­ske­de mig først" "Du er min fred" "Jesu Blod" Trans­mis­sion: Ma­le­ne Fen­ger-grøn­da­hl Ver­denspres­sen.

Ra­dio­a­vi­sen. Søn­dags­froko­sten. Kød­kri­gen 3:5 – Kål er sgu godt (G). Af­de­ling M 2:4 – Som at le­ve i et com­pu­ter­spil (G).

Så vidt vi ved (G). Klog på Sprog (G). Hjer­ne­kas­sen på P1: Hy­po­kon­dri (G). Ori­en­te­ring Eu­ro­pa. Søn­dags­froko­sten (G). Faking News! (G). Dan­mark kort. Brink­manns briks: Hvor skal du hen til som­mer? (G). Slots­hol­men (G). Tidsånd: Blas­fe­mi (G). Ver­den iføl­ge Gram Kun­stig in­tel­li­gens og nye ver­den­sor­den (G). Ori­en­te­ring Eu­ro­pa (G). Følg pen­ge­ne (G). Skøn­lit­te­ra­tur på P1 (G). Så vidt vi ved (G). Men­ne­sker og me­di­er (G). Ori­en­te­ring Eu­ro­pa (G). Ra­dio­a­vi­sen. P2 Klas­sisk. Klas­sisk Mor­gen­mu­sik. Sti­nes søn­dag. Dan­mark Li­ve. Ra­dio­a­vi­sen. P2 Kon­cer­ten Ja­cques Of­fen­bach 200 år (G). Gram­mo­fon. P2 an­be­fa­ler (G). P2 Kon­cer­ten Pi­ge­ko­rets Mid­som­mer. P2 Guld­kon­cer­ten: Ja­cques Of­fen­bach 200 år. I an­led­ning af den fran­ske kom­po­nist Ja­cques Of­fen­ba­chs 200-års fød­sels­dag har vi fun­det et par Of­fen­bach-kon­cer­ter frem med nog­le af for­ti­dens dan­ske san­ge­re, der vir­ke­lig me­stre­de den sær­li­ge ope­ret­te­gen­re. Ele­gant, vit­tigt og un­der­hol­den­de! Of­fen­bach: Prin­ses­sen af Tra­pezunt. El­len Win­ter Lem­bourn, sop­ran, Ni­els Brin­ck­er, tenor, Po­ul Wie­de­mann, baryton, m.fl. DR Sym­fo­ni­o­r­ke­stret. Di­ri­gent: Fritz Ma­h­ler. (Kon­cert i Ra­dio­hu­sets Kon­cert­sal 28. sep­tem­ber 1959). Ari­er og ou­ver­tu­rer fra bl.a. Den skøn­ne He­le­ne, La Péri­cho­le, Stor­hertu­gin­den af Gerolste­in og Pa­ri­ser­liv. Edith Gu­il­lau­me, mezzos­op­ran. DR Un­der­hold­nings­or­ke­stret. Di­ri­gent: Pe­ter Ernst Las­sen. (Kon­cert i Ti­vo­lis Kon­cert­sal 24. au­gust 1985) Natsvær­me­ren. – med klas­sisk musik og det, der lig­ner P2 Kon­cer­ten Mi­cha­la Pe­tri spil­ler Bach (G). En kon­cert, hvor Mi­cha­la Pe­tri sam­men med cem­ba­li­sten Ma­han Es­fa­ha­ni og gam­bi­sten Hil­le Pe­ri spil­ler al­le Ba­chs seks fløjte­so­na­ter In­ter­mezzo.

Natsvær­me­ren. – med klas­sisk musik og det, der lig­ner

08.25 10.30 13.00 20.40 21.40 22.20 01.45-06.25 06.00 06.45 16.10 11.35 14.30 14.50

22.35 06.05 12.50

16.15 17.10 18.00 19.00 23.00 01.15 08.35 14.15 21.55

23.50 00.50-06.00 12.10 12.30 13.00 14.00

16.00 17.30 18.25 19.00 19.30 19.40 20.00 21.00

03.35 04.30-05.59 16.30 18.35 15.00 14.15 15.15 07.35 10.20

11.20 12.20 18.05 20.00 12.20 17.00 17.55 20.30

23.05 00.0513.20 13.50 19.45 20.35 21.00 22.00 23.20 00.15 02.45 06.00 Don't Be Tar­dy 3 (1) (G). 06.25 Re­al Hou­sewi­ves of Dal­las 3 (7+8) (G). 08.00 Pa­ra­di­se Ho­tel 15 (34+35+36) (G). 09.55 Ame­ri­can Girl: Isa­bel­le Dan­ce in­to the Spot­light Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 2014. 12.00 The Di­ary of a Te­e­na­ge Girl Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 2015. 14.05 Paul Blart: Mall Cop Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 2015. 16.00 The Gu­ilt Trip Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2012. 18.00 NCIS 16 (24) (G). 19.00 Med kni­ven for stru­ben 6 (2:6) (G). 20.00 Luksus­fæl­den 21 (12) (G). 21.00 Batt­les­hip Ame­ri­kansk sci-fi­a­ctionfilm fra 2012. 23.30 Hum­m­ing­bird Ame­ri­kansk-en­gelsk actionfilm fra 2013. 01.35-06.00 Nat-tv. 06.15 07.05 16.20 20.00 05.30 10.03

12.45 18.50 19.20 20.15 06.35 12.15 18.30 23.45 00.30-05.45 12.03 13.30 17.15 18.30 22.45

14.25 03.05 03.55-06.15 12.05 13.00 13.30 15.00 16.30 17.15 18.00 18.30

19.30 20.15 21.00 21.30 22.30 23.15 23.40 16.30 01.18-05.30 08.40 10.25 22.05 23.05 00.05 01.05 02.05 19.25 10.00 12.00

13.15 15.00

17.30 18.00 18.49

20.00 21.45 23.05 23.35 06.00 06.25 18.30 23.00 06.00 17.10 08.00

10.00 11.00 12.00 13.30

08.55 09.50 10.45 11.40

16.15 18.05

20.05 21.00 23.00 08.30 09.00 07.15 12.00

15.00 17.00

20.45

00.55 03.40 04.25 05.15-06.00 06.05 07.10 07.55 14.00 15.10

13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 23.45 00.30-06.00 07.25 Bi­bi og Ti­na. 07.50 Mako - sim­pelt­hen en havfrue. 08.40 (T) Lø­ve­tand. 09.30 Nyhe­der. 09.33 Tv om søn­da­gen. 10.00 Evan­ge­lisk gud­stje­ne­ste. 11.30 Nyhe­der. 11.35 ZDF'S mu­sik­ha­ve. 13.05 Ten­nis: ATP­tur­ne­ring. 15.15 Nyhe­der. 15.20 (T) Guld fra gem­mer­ne - ynd­lings­an­tik­vi­te­ter. 16.30 (T) Pla­net E: Mil­jø og hor­moner. 17.00 Nyhe­der. 17.15 (T) Ø-drøm­me: De Øst­fri­si­ske Øer. 18.00 (T) Mo­tor­vej­en - en væd­de­løbs­ba­ne. 18.30 (T) Ter­ra X - spørgs­mål og svar. 19.00 Nyhe­der. 19.10 Ber­lin di­rek­te. 19.28 Vin­der­ne af Ak­tion Mensch. 19.30 (T) Mil­li­onby­en over sky­er­ne. 20.15 Fod­bold: U21-EM - Østrig-tysk

23.15 Beck. 00.45-05.30 09.00 09.50 10.40 11.20 12.15 13.00 13.30 20.55 23.00 06.00 06.00 06.00 12.00 17.00 19.30

21.45 22.45 14.30

08.35 10.25 13.25

21.25 21.55 22.25 23.00

00.45

02.30 03.25 04.15 11.10 12.00 12.50

13.40 14.40 15.30 19.00 19.55

23.05 11.00 11.30

20.15

00.15-06.20 16.30 18.00 20.00 23.30 01.30-02.00 07.45 00.10 01.55 10.00 10.30

18.00 18.45 07.00 12.25 23.35

13.40 14.30 15.15 16.00 01.15 05.05 05.5515.40 16.30 17.55 18.10

18.00 18.15 18.20 19.30 20.00 21.05

23.10 00.0516.30 20.00 23.30 05.00 12.00 14.03 05.00 09.05 05.00 05.00 08.03 09.54 18.48 01.03 03.03-05.00 12.15 18.03 05.03

18.03 00.05 07.03 12.15 13.33 15.03 17.05

22.03 23.03 05.03 11.03 05.03 12.00 17.03 18.55 22.00 12.03 05.03 10.03

21.03 20.03

02.03 04.03-05.00 06.03 20.03 07.03 12.00 14.03 16.03 00.05-05.00 06.03 06.03 07.03 12.00 15.03 09.05 11.03 13.03

16.03 18.03 19.03

00.05 02.45 05.33 21.03 03.03 12.15 16.03 19.20 10.03 15.03 23.03-05.00 06.05 Den Blå Bog (G). 07.05 Sukiy­aki. 10.00 24syv Nyhe­der. 10.05 Det, vi ta­ler om (G). 11.00 24syv Nyhe­der. 11.05 Det, vi ta­ler om (G). 12.00 24syv Nyhe­der. 12.05 Finnsk Te­ra­pi. 13.00 24syv Nyhe­der. 13.05 The Bre­xit Club. 14.00 24syv Nyhe­der. 14.05 Kampag­nespo­ret: Vær­ter: David Trads og Mads Fug­le­de. 15.00 24syv Nyhe­der. 15.05 Aflyt­tet. 16.00 24syv Nyhe­der. 16.05 Po­li­tira­dio. 17.00 24syv Nyhe­der. 17.05 Elek­tro­ni­s­ta. 18.00 24syv Nyhe­der. 18.05 Eu­ro­pa i Flam­mer. 19.00 24syv Nyhe­der. 19.05 Ki­na Snak. 20.00 24syv Nyhe­der. 20.05 Po­esi­bo­gen. 21.00 24syv Nyhe­der. 21.05 55 mi­nut­ter – sam­men­drag. 22.00 24syv Nyhe­der. 22.05 24syv Do­ku­men­tar (G). 23.00 24syv Nyhe­der. 23.05 Ro­mer­ri­get (G). 00.00 24syv Nyhe­der. 00.05 Nat­te­vag­ten. 03.00 24syv Nyhe­der. 03.05 Råbånd. 04.00 24syv Nyhe­der. 04.05 Nat­te­vag­ten Hig­hlights. 05.00 24syv Nyhe­der. 05.05 Fla­skens Ånd (G).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.