1 2Ejer­kom­mu­ner Fang­sten lan­det

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - /ritzau/ JP Aar­hus

3Sto­re Torv og Lil­le Torv skal la­ves om. Men ik­ke til en ny cir­kus­plads

bli­ver bedt om at fin­de mil­li­o­ner til Østjyl­lands Brand­væ­sen

Aar­hus Havn klar til stort pro­jekt: Vind­møl­ler og sol­cel­ler skal gi­ve ski­be grøn strøm Si­den marts 2015 har in­de­ha­ve­ren af Hav­nens Fi­ske­hus måt­tet ven­te på, at kom­mu­nen skul­le be­hand­le hans pla­ner om at ud­vi­de bu­tik­ken, bl.a. med en vin­han­del. greb. Der­for luk­ker vi det af hen­syn til bor­ger­nes sik­ker­hed, si­ger Michael Kjeldgaard.

Luk­nin­gen af klubhu­set på Kap­pel­væn­get 8 be­ty­der, at det fra fre­dag klok­ken 19 var for­budt for al­le per­so­ner at op­hol­de sig på adres­sen.

Fo­re­lø­bigt gæl­der for­bud­det frem til den 5. juli klok­ken 19.00. En over­træ­del­se af for­bud­det straf­fes som ud­gangs­punkt med 60 da­ges fængsel, men det kan kom­me til at ko­ste en fængsels­straf på to år.

Luk­ke­de dø­re

De epi­so­der, som po­li­ti­et hen­vi­ser til, er dels et sky­de­ri på Kap­pel­væn­get nat­ten til ons­dag, hvor to mænd blev ramt af skud i be­ne­ne. Dels en sku­depi­so­de sam­me sted nat­ten til fre­dag. Her blev in­gen per­so­ner ramt.

På Kap­pel­væn­get har po­li­ti­et des­u­den fre­dag fun­det en pi­stol, mens man ons­dag af­ten fandt »et par kni­ve» i om­rå­det.

I for­bin­del­se med sky­de­ri­et nat­ten til fre­dag blev en 48årig mand lør­dag frem­stil­let i grund­lovs­for­hør for luk­ke­de dø­re ved Ret­ten i Aar­hus. Da sa­gen sta­dig ef­ter­for­skes øn­ske­de Østjyl­lands Po­li­ti ik­ke at kom­me med yder­li­ge­re op­lys­nin­ger el­ler kom­men­ta­rer til sa­gen.

Fra fre­dag og frem til sent lør­dag ef­ter­mid­dag har po­li­ti­et gen­nem­ført fle­re vi­si­ta­tio­ner i om­rå­det, men dis­se har ik­ke ført til an­hol­del­ser, op­ly­ser vagt­ha­ven­de ved Østjyl­lands Po­li­ti.

Kil­de: DMI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.