Vi­si­ta­tions­zo­nen er til­ba­ge ef­ter ban­de­op­trap­ning

Jyllands-Posten Søndag - - Sport -

Østjyl­lands Po­li­ti ge­nind­før­te fre­dag af­ten en vi­si­ta­tions­zo­ne i Aar­hus.

Det skyl­des to sku­depi­so­der in­den for de se­ne­ste da­ge samt fle­re vå­ben­fund, op­ly­ser po­li­ti­et.

Vi­si­ta­tions­zo­nen dæk­ker en stor del af det cen­tra­le, nord­li­ge og ve­st­li­ge Aar­hus. Den går fra Nør­report i øst til Risvangs Al­lé i nord, Brend­strup Skov og Has­le Ring­vej i vest og ad Vi­borg­vej og Ve­stre Ring­ga­de ned til Sil­ke­borg­vej i syd.

Det­te om­rå­de har og­så tid­li­ge­re væ­ret om­fat­tet af en vi­si­ta­tions­zo­ne.

»De se­ne­ste epi­so­der har vist os, at ban­der­ne nu igen er be­gyndt skrue op for de­res ak­ti­vi­te­ter og går rundt med vå­ben i om­rå­det« si­ger po­li­ti­in­spek­tør Michael Kjeldgaard og fort­sæt­ter:

»Vi hav­de i en pe­ri­o­de rig­tig god gavn af en vi­si­ta­tions­zo­ne, og vi vur­de­rer, at det værk­tøj igen kan hjæl­pe os med at få våb­ne­ne væk fra ga­den og ska­be tryg­hed for bor­ger­ne.«

Bor­ger­nes sik­ker­hed

Vi­si­ta­tions­zo­nen gæl­der fo­re­lø­bigt frem til og med den 19. juli kl. 19.00.

En vi­si­ta­tions­zo­ne

KIL­DE: ØSTJYL­LANDS PO­LI­TI GRAFIK: AGNETE HOLK

med­fø­rer, at po­li­ti­et uden kon­kret mi­stan­ke kan kro­p­s­vi­si­te­re per­so­ner og ransa­ge kø­re­tø­jer. Nor­malt kræ­ver det, at po­li­ti­et har en ”ri­me­lig grund”, som det hed­der i rets­plej­e­loven. Des­u­den har Østjyl­lands Po­li­ti luk­ket et klubhus på Kap­pel­væn­get 8 i Aar­hus Vest, for­di der er re­gi­stre­ret ban­de­ak­ti­vi­tet om­kring hu­set, og der er af­fy­ret skud og fun­det vå­ben på grun­den.

»Med de ak­ti­vi­te­ter vi har set om­kring klubhu­set den se­ne­ste tid, så fryg­ter vi, at ste­det kan bli­ve et mål for an

Ban­der­ne i Aar­hus er be­gyndt at skrue op for de­res ak­ti­vi­te­ter, ly­der det fra Østjyl­lands Po­li­ti, der har få­et frem­stil­let en 48-årig mand i grund­lovs­for­hør i for­bin­del­se med en sku­depi­so­de.

par­tis støt­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.