Hva er værd? Kom til vur­de­rings­dag for arm­båndsu­re Gre­en­pea­ce ro­ser for­slag om plan­te­ba­se­ret kost

Dde t Ro­lex: “Doub­le Red” Sea-dwel­ler, 1967. Ham­mer­slag: 200.000 kr. ons­dag 26. ju­ni kl.14-17

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - MA­RIA DAL­HOFF ma­ria.dal­[email protected] Søn­dag den 23. ju­ni 2019

Min­dre kød, me­re grønt. Det bli­ver re­sul­ta­tet af tre kon­kre­te kli­ma­mål, som køk­ke­ner­ne i Aar­hus Kom­mu­ne skal ind­fri se­ne­st i 2024.

De tre kli­ma­mål er fo­re­slå­et af Borg­meste­rens Af­de­ling i Aar­hus Kom­mu­ne, hvor po­li­ti­ker­ne si­den de­cem­ber sid­ste år liv­ligt har de­bat­te­ret kli­ma­po­li­tisk fø­de­va­re­stra­te­gi. Af­sæt­tet var et for­slag fra par­ti­er­ne S, R og AL om me­re plan­te­ba­se­ret kost i de kom­mu­na­le køk­ke­ner.

De­bat­ten kom især til at hand­le om, hvor­vidt al­le kom­mu­na­le in­sti­tu­tio­ner fra vug­ge­stu­er til ple­je­hjem og me­d­ar­bej­der­kan­ti­ner skal til­by­de ve­gansk mad, og det fik ef­ter­føl­gen­de borg­me­ster Ja­cob Bunds­gaard (S) til at træk­ke sit for­sla­get.

Men på ons­dag skal Aar­hus By­råd be­hand­le for­sla­get igen. Den­ne gang med af­sæt i et for­slag fra Borg­meste­ren Af­de­ling med må­let om at re­du­ce­re Aar­hus Kom­mu­nes kli­maaf­tryk af ind­køb­te fø­de­va­rer med en fjer­de­del, at sæt­te et mål om at re­du­ce­re mad­spild med en tred­je­del i al­le pro­duk­tions­køk­ke­ner og at øge mæng­den af kli­ma­ven­li­ge fø­de­va­rer i kom­mu­nens ind­købs­af­ta­le. Må­le­ne skal som nævnt ger­ne op­nås i 2024.

For­nuf­tigt for­slag

Mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Gre­en­pea­ce, som i før­ste om­gang var stærkt util­freds med So­ci­al­de­mo­kra­tiets af­vis­ning af par­ties eget for­sag, ro­ser det nye op­læg. Iføl­ge Tarjei Haa­land, som er kli­ma- og ener­gi­rå­d­gi­ver i Gre­en­pea­ce, vil Aar­hus Kom­mu­ne med stra­te­gi­en kun­ne sæt­te af­gø­ren­de af­tryk i kli­ma­regn­ska­bet.

»Det op­rin­de­li­ge for­slag var rig­tig for­nuf­tigt, og det me­ner vi og­så, at det nye er. Hvis der re­a­li­se­res, som det for­mu­le­res, så bli­ver det rig­tig godt. Hvis må­le­ne skal nås, så vil det be­ty­de min­dre kød i ma­den. Det er godt for bå­de det kom­mu­na­le og na­tio­na­le kli­ma­regn­skab, og det vil kun­ne mær­kes,« si­ger Tarjei Haa­land, som kal­der for­sla­get am­bi­tiøst.

Mad­spild skal må­les

I for­sla­get fra Borg­meste­rens Af­de­ling frem­går det , at kom­mu­nens må­l­ti­der bli­ver me­re kli­ma­ven­li­ge uden at gå på kom­pro­mis med er­næ­ring og det lo­ka­le rå­de­rum i le­del­sen af Aar­hus Kom­mu­nes 350-400 køk­ke­ner. Iføl­ge for­sla­get skal der og­så må­les mad­spild i de en­kel­te pro­duk­tions­køk­ke­ner over en uge en gang år­ligt.

Re­duk­tio­nen af kli­maaf­tryk og mad­spild skal ske via oplys­ning, in­spira­tion og un­der­vis­ning af re­le­van­te me­d­ar­bej­de­re, frem­går det, og ind­købs­af­ta­len på fø­de­va­rer skal lø­ben­de ha­ve fo­kus på at øge ud­val­get af de fø­de­va­rer, der har mindst kli­maaf­tryk. Det be­ty­der og­så, at der er be­hov for at af­sæt­te yder­li­ge­re res­sour­cer til den­ne ind­sats til kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling, in­spira­tions­ar­ran­ge­men­ter, må­lin­ger osv.

»Hvis vi vil væ­re en grøn by, så er det­te den helt rig­ti­ge vej at væl­ge. Vi er stol­te over, at for­sla­get nu bli­ver gen­nem­ført,« si­ger Ca­mil­la Fa­bri­ci­us, af­gå­en­de for­mand for bæ­re­dyg­tig­heds­ud­val­get i Aar­hus Kom­mu­ne.

Borg­meste­rens Af­de­ling fo­re­slår, at der i kom­men­de bud­get­pe­ri­o­de af­sæt­tes mid­ler til en me­d­ar­bej­der, hvis op­ga­ve bli­ver at ta­ge ud i køk­ke­ner­ne og rå­d­gi­ve og un­der­vi­se samt at fo­re­ta­ge må­lin­ger på mad­spild og kli­maaf­tryk. På øko­no­mi­ud­val­gets mø­de i ons­dags til­t­rå­d­te So­ci­al­de­mo­kra­ti­et de tre for­slag, som er be­skre­vet i no­ta­tet. SF’S Met­te Bjer­re kun­ne og­så støt­te for­sla­ge­ne, men tog for­be­hold for fi­nan­si­e­rin­gen. The­resa Bleg­vad (V) og Met­te Sk­aut­rup (K) tog for­be­hold. Ven­stre me­ner, at der sta­dig er ut­ryg­hed om øko­no­mi­en.

»Vi er po­si­ti­ve over for for­sla­get, men vi vil og­så væ­re helt sik­re på, at der fort­sat vil væ­re mu­lig­hed for at væl­ge ret­ter med kød,« si­ger The­resa Bleg­vad.

Et nyt for­slag om me­re plan­te­ba­se­ret kost i de kom­mu­na­le køk­ke­ner får ros fra mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Gre­en­pea­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.