Vand­dro­ne har ind­ta­get Aar­hus Havn

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - TV 2 Østjyl­land

Et nyt vå­ben er ble­vet sat ind mod af­fald i Aar­hus Havn. Kom­mu­nen har nem­lig in­ve­ste­ret i en vand­dro­ne, der blev sø­sat fre­dag.

»Det er en fly­den­de skral­des­pand, der sam­ler af­fald op i van­det, si­ger Bo Fri­sted,« der er chef for af­de­lin­gen In­nova­tion, Tek­no­lo­gi og Kre­a­ti­vi­tet i Aar­hus Kom­mu­ne, til TV 2 Østjyl­land.

»I før­ste om­gang vil den ba­re sam­le af­fald, men i næ­ste fa­se vil den sam­le olie og ben­zin­re­ster op, som kon­sta­te­res af en fly­ven­de dro­ne, den vil sam­ar­bej­de med,« fort­sæt­ter han.

Vand­dro­nen er den før­ste af sin slags i Dan­mark, og den fin­der selv rundt i van­det og fin­der det af­fald, den skal sam­le op.

Fryg­ter fod­ring

Sam­ti­dig kan kom­mu­nen be­græn­se om­rå­det, den skal ar­bej­de i, med et di­gi­talt hegn. På den må­de har de al­tid styr på det lil­le, nye skib.

Der­for me­ner Bo Fri­sted, at det er et rig­tig smart styk­ke tek­no­lo­gi, kom­mu­nen har in­ve­ste­ret i. Al­li­ge­vel fryg­ter han, at folk kan fin­de på at dril­le dro­nen.

»Jeg fryg­ter lidt, at folk be­gyn­der at fodre den, men jeg hå­ber da me­get, at folk kan la­de den pas­se sit ar­bej­de,« si­ger han.

Vand­dro­nen er cir­ka 1,2 me­ter lang og 80 cen­ti­me­ter bred. Den fun­ge­rer på den må­de, at den har en stor mund, hvor af­fald kan ind­sam­les, når dro­nen sej­ler over det.

Tid­li­ge­re har Aar­hus Havn meldt ud, at det skal væ­re slut med foru­re­ning på Aar­hus Havn, når ka­len­de­ren vi­ser 2030. Så­dan ly­der mål­sæt­nin­gen i en ny stra­te­gi­plan, der i før­ste om­gang lø­ber frem til 2024.

Om den nye stra­te­gi sag­de hav­ne­di­rek­tør Jakob Flyvb­jerg Chri­sten­sen den­gang til TV 2 Østjyl­land.

»Der er uden tvivl nog­le for­ret­nings­mæs­si­ge mu­lig­he­der i at sat­se på mil­jø­et, og dem vil vi selv­føl­ge­lig ka­pi­ta­li­se­re på. Men sam­ti­dig fø­ler vi og­så et an­svar for sam­fun­det,« lød det.

Sam­ti­dig er det og­så må­let, at Aar­hus Havn vil væ­re den mest bæ­re­dyg­ti­ge havn i Øster­sø-re­gio­nen i 2024.

»Der er man­ge hav­ne, der har et øn­ske om at væ­re med i den grøn­ne om­stil­ling. Så der er skarp kon­kur­ren­ce. Men jeg sy­nes godt, at vi kan til­la­de os at væ­re am­bi­tiø­se,« ly­der det fra Jakob Flyvb­jerg Chri­sten­sen.

Et lil­le skib med ind­byg­get skral­des­pand har ind­ledt sin au­to­ma­ti­ske ind­sam­ling af af­fald i Aar­hus Havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.