»Det er tr­æls først at få at vi­de, at bo­li­gen er per­ma­nent, og at blok­ken så bli­ver re­vet ned« De er na­bo­er med vidt for­skel­li­ge hi­sto­ri­er, men én ting bin­der dem sam­men: De­res hjem for­svin­der

De bor i 45, 3. tv.

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - JO­NAS HVID ESBEN LAR­SEN MIKKELSEN LAURA BISGAARD KROGH (fo­to) jo­[email protected] [email protected] [email protected]

Na­j­ma Has­san pe­ger ud gen­nem vin­du­et fra lej­lig­he­den på 3. sal. Ned på den le­ge­plads, de grøn­ne are­a­ler og den sø, som hun og hen­des to små børn sæt­ter stor pris på. Den 35-åri­ge mor, som kom til Dan­mark fra So­ma­lia i 1997, ærg­rer sig me­get over, at blok­ken skal ri­ves ned. Ik­ke mindst for­di hun valg­te den­ne, som hun tro­e­de var en per­ma­nent bo­lig, frem for en an­den mid­ler­ti­dig lej­lig­hed i Toves­høj, da hun fik dis­se til­budt i au­gust.

»Jeg sy­nes, at det er tr­æls, når de si­ger, at den er per­ma­nent, og jeg så får at vi­de, at blok­ken bli­ver re­vet ned. Det er surt at bru­ge res­sour­cer, tid og pen­ge på at flyt­te her­ud,« si­ger kvin­den, som selv har brugt om­kring 5.000 kr. på at ma­le, da der ik­ke var nok pen­ge på ved­li­ge­hol­del­ses­kon­to­en.

Des­u­den sy­nes hun, at det vil væ­re synd for bør­ne­ne, hvis de skal flyt­te til en ny in­sti­tu­tion og for­tæl­ler, at det tog en må­ned at kø­re hen­des to­åri­ge dat­ter Ba­tou­la ind i vug­ge­stu­en.

Den to­åri­ge dat­ter, Ba­tou­la, der kun har en hvid bo­dy sto­ck­ing og t-shirt på, krav­ler rundt i den L-for­me­de grå so­fa i den sto­re stue, som har et en­kelt bil­le­de hæn­gen­de på væg­ge­ne.

Na­j­ma Has­san er ud­dan­net sy­geple­jer­ske og job­sø­gen­de eff­ter at væ­ret på bar­sel. Hen­dess mand bor, stu­de­rer og ar­bej­der i Eng­land. Det var og­så pla­nen, at hun skul­le flyt­te der­over, men pga. gravi­di­tet, syg­dom og job­mu­lig­he­der bli­ver hun bo­en­de i Aar­hus, hvor­til man­den og­så kom­mer på et tids­punkt.

Når fa­mi­li­en en­gang skal flyt­te fra de­res lej­lig­hed med fi­re væ­rel­ser for­delt på 109 kvm., hå­ber Na­j­ma Has­san på at ven­de til­ba­ge til Kjær­slund i Vi­by, hvor fa­mi­li­en flyt­te­de fra en for lil­le lej­lig­hed, som den del­te med en an­den. Her kan de kom­me til at bo i nær­he­den af Na­j­ma Has­sans mor og sø­sken­de.

Hun er ik­ke så me­get in­de i ud­vik­lings­pla­ner­ne for Gel­lerup­par­ken, men sy­nes, at om­rå­det er ble­vet flot. Og hvad drøm­mer hun så om - ud over at flyt­te til Kjær­slund?

»Min stør­ste drøm er, at mi­ne børn får en rig­tig god op­vækst, ud­dan­nel­se og frem­tid. Jeg er en mor, så jeg tæn­ker me­get på de­res frem­tid, og hvor­dan de tri­ves.«

Syv bo­lig­blok­ke skal ri­ves ned i Gel­lerup­par­ken som en del af by­rå­dets og Fol­ke­tin­gets op­gør mod ghet­to­er. JP Aar­hus har be­søgt en ræk­ke be­bo­e­re i én af blok­ke­ne - In­ger Chri­sten­sens Ga­de 39-45 - for at sæt­te kød og blod på, hvem der gem­mer sig in­de i de om­dis­ku­te­re­de be­ton­blok­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.