»Det er no­get svi­ne­ri at hol­de folk så læn­ge i uvis­hed«

Han bor i 41, st. mf.

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - Søn­dag den 23. ju­ni 2019

An­ders Mo­se­gaard Ras­musM sen, 34 år, stu­de­ren­de.

Det kan væ­re en god idé at la­ve for­an­drin­ger og ri­ve ned i Gel­lerup­par­ken. Men det er dybt pro­ble­ma­tisk, at be­bo­er­ne ik­ke er ble­vet hørt og no­get »svi­ne­ri« at hol­de folk i uvis­hed så læn­ge, som det er til­fæl­det.

34-åri­ge An­ders Mo­se­gaard Ras­mus­sen gi­ver sin me­ning til ken­de om ne­driv­nings­pla­ner­ne i Gel­lerup på en bænk ude for­an sin bo­lig­blok, der er én blandt syv, som i de kom­men­de år skal ri­ves ned. Han er i gang med sin at skri­ve sin ba­chel­or­o­p­ga­ve i pæ­da­go­gik og har ik­ke få­et ryd­det op i sin et­væ­rel­ses lej­lig­hed i et godt styk­ke tid.

An­ders Mo­se­gaard Ras­mu­sen be­skri­ver sin lej­lig­hed som en mid­ler­ti­dig bo­lig, for­di han reg­ner med at flyt­te væk fra by­en ef­ter, han har gjort ud­dan­nel­sen fær­dig. Der­for går han hel­ler ik­ke så me­get op i, at li­ge net­op hans lej­lig­hed står over for at bli­ve re­vet ned. Men pla­ner­ne om at ri­ve 600 al­me­ne bo­li­ger ned i Gel­lerup­par­ken og Toves­høj gør ham harm.

»Folk her­u­de tro­e­de, at man vil­le ri­ve blok­ke ned af prak­ti­ske hen­syn. Alt­så på grund af at nog­le blok­ke var gam­le, og vi der­for vil­le få nye bo­li­ger. Det vil­le væ­re en til­gi­ve­lig idé. Men nu har man la­vet en kæm­pe ne­driv­nings­plan, hvor der ik­ke en­gang er pe­get på hvil­ke blok­ke, der skal ri­ves ned i Toves­høj. Det er no­get svi­ne­ri at hol­de folk så læn­ge i uvis­hed,« si­ger An­ders Mo­se­gaard Ras­mu­sen med hen­vis­ning til, at det end­nu ik­ke er be­slut­tet, hvor 200 al­me­ne bo­li­ger skal ri­ves ned i na­bo­om­rå­det til Gel­lerup­par­ken.

Han me­ner ik­ke, at ne­driv­nin­ger vil gø­re Gel­lerup til et bed­re sted at bo. Pro­ble­mer­ne i bo­lig­om­rå­det fin­des for­di, der mang­ler so­ci­a­le ind­sat­ser. An­ders Mo­se­gaard Ras­mu­sen me­ner li­ge­frem, at ne­driv­nin­ger­ne kan gø­re ud­for­drin­ger­ne vær­re.

»De pro­ble­mer, vi har set i bus 4A, og da ru­der­ne på kom­mu­nens Blixens-byg­ning blev smadret, kan skyl­des bo­li­gu­sik­ker­he­den. De so­ci­a­le ind­sat­ser, som bli­ver la­vet, er af­hæn­gi­ge af, at der er ro, og at folk fø­ler sig sik­re. Der­for er ne­driv­nin­ger ik­ke go­de for det so­ci­a­le ar­bej­de.«

Yu­nis Ma­ha­med Ab­di­l­la­hi, M 44 år, ma­ski­n­ar­bej­der

Ho­ved­dø­ren kan kun åb­nes på klem. Bag den står en fyldt va­ske­tøjs­kurv midt i en­tréen.

»Her bor en en­lig mand,« ud­bry­der den 44-åri­ge Yu­nis Ma­ha­med Ab­di­l­la­hi, da han by­der in­den for i sin et­væ­rel­ses­lej­lig­hed på 30 kvm.

Han sluk­ker for det so­ma­li­ske tv-pro­gram, som kø­rer på en fladskærm for en­den af den kom­bi­ne­re­de stue, sove­væ­rel­se og køk­ken.

På et grønt gulv­tæp­pe lig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.