»Det er alt for dyrt. Du kan se, at jeg ik­ke har no­gen møb­ler«

De bor i 39, 1. tv.

Jyllands-Posten Søndag - - Sport -

Far, Ibra­him Mes­sa­ou­di, M 53 år, før­tids­pen­sio­nist.

Dat­ter, Ha­jar Med­da­our­di, M fi­re år, går i bør­ne­ha­ve.

Dat­ter, As­mae Med­da­ou­di, M seks år, går i bør­ne­ha­ve. På fo­to­et er og­så mo­de­ren, Loud­na El Mans­souri, der bor i Ma­rok­ko.

Væg­ge­ne er nøg­ne og træn­ger fle­re ste­der til en klat hvid ma­ling. Stu­en er spar­somt møb­le­ret med en so­fa, et fjern­syn på to spi­se­bord­s­to­le og et spi­se­bord, hvor to sto­le mang­ler. Pi­ger­nes væ­rel­se er slet ik­ke møb­le­ret, men le­ge­tøj lig­ger spredt ud på gul­vet.

Hel­ler ik­ke 53-åri­ges Ibra­him Mes­sa­ou­dis sove­væ­rel­se er møb­le­ret me­re end al­ler­højst nød­ven­digt. En madras på gul­vet og stof for vin­du­er­ne er alt.

Fa­mi­lie­fa­ren med i alt ni børn, to hjem­me­bo­en­de og syv bo­sat i Aal­borg, har bo­et i Gel­lerup­par­ken i seks må­ne­der, og sy­nes mest af alt, at hans lej­lig­hed på 109 kvm. er for stor og for dyr:

»Du kan se, at jeg ik­ke har no­gen møb­ler. Der er ik­ke råd. Mi­ne to pi­ger har eget væ­rel­se, men der er in­tet.«

Han bru­ger 6.300 kr. af sin før­tids­pen­sion på 8.700 kr. på hus­le­je. Når hans bo­lig­blok om nog­le år bli­ver re­vet ned, hå­ber han der­for at få til­budt en an­den lej­lig­hed på 50-60 kvm. Det ik­ke gør no­get, hvis den lig­ger et an­det sted end i Gel­lerup­par­ken.

Ibra­him Mes­sa­ou­di kom­mer fra Ma­rok­ko, hvor­fra hans ko­ne Loub­na El Mans­souri er på be­søg. Hun ser­ve­rer te, kiks og dad­ler. Når bør­ne­ne fra Aal­borg og­så er på be­søg bli­ver det en stor for­sam­ling, og plads­man­gel kan der­for bli­ve en ud­for­dring.

»Men jeg har egent­lig ik­ke tænkt så me­get på sel­ve ne­driv­nin­ger­ne,« si­ger Ibra­him Mes­sa­ou­di, mens han træk­ker på skul­dre­ne og hjæl­per sin seksår­i­ge dat­ter As­mae Mes­sa­ou­di op på sit skød.

Selv­om det ik­ke gør Ibra­him Mes­sa­ou­di no­get at skul­le flyt­te, er han me­get glad for li­vet i Gel­lerup­par­ken:

»Jeg har al­drig op­le­vet no­get dår­ligt. Mi­ne døtre le­ger hver dag på le­ge­plad­sen li­ge ude for­an blok­ken. Der er et me­get tæt sam­men­hold, og vi kan gå til al­le nød­ven­di­ge ind­købs­mu­lig­he­der. Det er spild af pen­ge at ri­ve ned, og det er ik­ke nød­ven­digt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.