Det gør mig ut­ryg, at jeg ik­ke selv kan få lov at be­stem­me, hvor jeg vil bo«

De bor i 43, 2. th: Souheil Ab­dal­lah Abou Kha­roub, 60 år, før­tids­pen­sio­nist. Hans ko­ne, 58 år, før­tids­pen­sio­nist.

Jyllands-Posten Søndag - - Sport -

Am­bu­lan­cer­ne kom­mer sjæl­dent i om­rå­det, og det sam­me gæl­der brand­væs­net. For­sik­rings­sel­ska­ber af­vi­ser at teg­ne bil­for­sik­rin­ger på grund af en pro­ble­ma­tisk bopælsadre­s­se. Og be­bo­er­ne i Gel­lerup­par­ken bli­ver nok hørt, men ik­ke ta­get al­vor­ligt, for­di Aar­hus Kom­mu­ne i sid­ste en­de al­li­ge­vel be­stem­mer over bo­lig­om­rå­dets frem­tid.

Souheil Ab­dal­lah Abou Kha­roub me­ner, at be­bo­er­ne li­der un­der, at Gel­lerup­par­ken har et dår­ligt ry. Go­de og or­dent­li­ge fa­mi­li­er, som hans egen, bli­ver straf­fet for især un­ge men­ne­skers dår­li­ge op­før­sel og kri­mi­na­li­tet:

»Der kom­mer un­ge hver af­ten og kø­rer i bi­ler med høj musik, ka­ster med sten og smadrer ru­der. Men hvis man ne­dri­ver vo­res blok, er det ik­ke ens be­ty­den­de med, at de un­ge ik­ke kom­mer læn­ge­re. De­res ad­færd går ud­over os, som pas­ser vo­res ar­bej­de, be­ta­ler reg­nin­ger­ne og har en ren straf­fe­at­test.«

Han er 60 år gam­mel, før­tids­pen­sio­nist og har bo­et med sin ko­ne på In­ger Chri­sten­sens Ga­de i 29 år. De står til at mi­ste de­res fæl­les hjem, for­di bo­lig­blok­ken skal ri­ves ned som føl­ge af pla­ner­ne for Gel­lerup. Den frem­tids­ud­sigt er Souheil Ab­dal­lah Abou Kha­roub me­get ked af:

»Jeg har bo­et her i snart tre år­ti­er. Jeg kan snak­ke med al­le, og folk er ven­li­ge. Jeg er tryg ved at bo her. Men nu er vi tvun­get til at flyt­te. Det gør mig ut­ryg, at jeg ik­ke selv kan få lov at be­stem­me, hvor jeg vil bo.«

Par­ret flyt­te­de til Dan­mark fra Li­ba­non i 1993 og har fem børn, som bor i Aar­hus og Aal­borg. Bør­ne­ne har kla­ret sig godt. To af dem in­ge­ni­ø­rer, en er bio­a­na­ly­ti­ker, og en går på bu­si­ness school. Den yng­ste går sta­dig i gym­na­si­et.

Souheil Ab­dal­lah Abou Kha­roub me­ner, at po­li­ti­ker­ne kan bru­ge res­sour­cer­ne langt bed­re end at ri­ve bo­li­ger ned:

»Po­li­ti­ker­ne bur­de pri­o­ri­te­re at lø­se kon­flik­ter og stop­pe kri­mi­na­li­tet. Det er ik­ke gen­nemtænkt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.