»Vi har ik­ke la­vet fejl og bi­dra­ger til sam­fun­det, så hvor­for skal vi for­styr­res?« »Jeg vil ger­ne kø­be en lej­lig­hed«

Jyllands-Posten Søndag - - Sport -

Hus­lej­en bli­ver be­talt, vo­res tre børn er ve­l­op­dra­ge­de, og vi er højtud­dan­ne­de, så hvor­for skal vi »for­styr­res« af ne­driv­nin­ger.

52-åri­ge Hu­mayun Is­lam be­skri­ver med en helt ro­lig stem­me si­ne fru­stra­tio­ner over pla­ner­ne om at ne­dri­ve den blok, han har bo­et i si­den, han kom til Dan­mark fra Paki­stan for 12 år si­den.

Som læ­ge på Neu­ro­lo­gisk Af­de­ling, Sla­gel­se Sy­ge­hus me­ner Hu­mayun Is­lam, at han bi­dra­ger til sam­fun­det og for­står ik­ke, hvor­for det skal gå ud over hans vel­fun­ge­ren­de fa­mi­lie, hvis der i Gel­lerup er pro­ble­mer med 5-10 dren­ge, som la­ver bal­la­de. Dem må po­li­ti­et hånd­te­re, kon­sta­te­rer han. Og om­rå­dets ar­bejds­lø­se må rå­d­gi­ve­re hjæl­pe i job, til­fø­jer den 16-åri­ge Ab­dur Ra­h­man Ha­ris, der har ta­get plads ved si­den af sin far i den mør­ke­grå so­fa i fa­mi­li­ens fi­re­væ­rel­ses lej­lig­hed.

Søn­nen, der går i 9. klas­se på Tovs­højsko­len, ryster på ho­ve­d­et af, at po­li­ti­ker­ne ik­ke la­der den nu­væ­ren­de hel­heds­plan vi­se »si­ne far­ver« før, at de ka­ster sig ud i en ny »me­get hid­sig« plan.

Far og søn ef­ter­la­der in­gen tvivl om, hvor gla­de de er for at bo i Gel­lerup­par­ken: Her er man­ge folk fra for­skel­li­ge kul­tu­rer, go­de ven­ner og fa­mi­lie­med­lem­mer, plads til al­le, fi­ne ind­købs­mu­lig­he­der i Ba­zar Vest og Ci­ty Vest, man­ge grøn­ne om­rå­der, go­de bus­for­bin­del­ser og til­pas af­stand til cen­trum og moskéen.

Hu­mayun Is­lam mø­des ger et par ta­sta­tu­rer, en Sto­fa­kas­se og ved si­den af står en sta­bel tal­ler­k­ner. Yu­nis Ma­ha­med Ab­di­l­la­hi ryd­der dob­belt­sen­gen, så der kun står en bær­bar com­pu­ter, fjer­n­be­tje­ning og to ci­ga­ret­pak­ker, for at gø­re plads til in­ter­viewet.

Han kom i 2001 til Dan­mark fra So­ma­lia, hvor hans dat­ter og søn på hhv. 18 og 20 år samt eks­ko­ne bor. Selv om Yu­nis Ma­ha­med Ab­di­l­la­hi sav­ner bør­ne­ne, er han er glad for sin selv­stæn­dig­hed:

»Jeg kan sove om nat­ten og kom­me ud af dø­ren om mor­ge­nen uden stress.« søn­dag med pro­test­grup­pen Al­men Mod­stand og an­dre fra om­rå­det for at dis­ku­te­re, hvad de nu kan gø­re. Men han er­ken­der, at det ser sort ud, og at fa­mi­li­en gi­vet­vis må flyt­te.

»Det er en stres­sen­de si­tu­a­tion for os, og vi bli­ver nødt til at fin­de en an­den lej­lig­hed,« si­ger læ­gen, der ger­ne vil bo et an­det sted i Bra­brand.

Han er for­tør­net over si­tu­a­tio­nen.

»Vi har ik­ke la­vet fejl. Ne­driv­ning er ik­ke løs­nin­gen på pro­ble­mer­ne i Gel­lerup. Det er ufor­stå­e­ligt.«

Han ar­bej­der som ma­ski­n­ar­bej­der på AVK In­ter­na­tio­nal i Sko­v­by, hvor han har væ­ret si­den 2010.

Des­u­den går Yu­nis Ma­ha­med Ab­di­l­la­hi i øje­blik­ket på dansk­kur­sus tre gan­ge om ugen for at bli­ve klædt på til at kun­ne bli­ve dansk stats­bor­ger.

So­ma­li­e­ren er li­ge glad med, at hans lej­lig­hed, som han har bo­et i si­den 2007, skal jæv­nes med jor­den. Men Yu­nis Ma­ha­med Ab­di­l­la­hi vil ger­ne bli­ve bo­en­de i om­rå­det, hvor han har man­ge ven­ner, er tæt på Ci­ty Vest og Ba­zar Vest. Han drøm­mer om at bli­ve bo­li­ge­jer.

»Jeg vil ger­ne kø­be en lej­lig­hed på Gud­runs­vej,« si­ger han og ar­gu­men­te­rer med, at den må­ned­li­ge hus­le­je så­le­des går til ham selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.