»Det bli­ver en Bo­je-clas­sic«

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - HEN­RIK GRØNVALD hen­rik.gro­en­[email protected] Søn­dag den 23. ju­ni 2019

»Det bli­ver en Bo­je-clas­sic. Bor­ge­ren før syste­met,« fast­slår Lars Bo­je Mat­hie­sen.

Med 2.372 stem­mer blev han ved fol­ke­tings­val­get Nye Bor­ger­li­ges østjy­ske mand på tin­ge. Par­ti­et sneg sig med 2,4 pct. af stem­mer­ne over spær­re­græn­sen og op­nå­e­de fi­re man­da­ter. Nu ven­ter der ham og par­ti­fæl­ler­ne Per­nil­le Ver­mund, Met­te Thie­sen og Pe­ter Sei­er Chri­sten­sen et stort ar­bej­de.

»Vi kun fi­re til at dæk­ke samt­li­ge ord­fø­rer­po­ster, og vi skal sid­de i li­ge så man­ge ud­valg, så ar­bejds­byr­den for det en­kel­te med­lem af et lil­le par­ti er langt stør­re end i de stør­re par­ti­er,« fast­slår han.

Til trods for at han al­le­re­de er be­gyndt på ar­bej­det i Fol­ke­tin­get, har han ik­ke slup­pet job­bet som læ­rer på El­le­vangsko­len i Ris­skov end­nu. Her er han ved at fø­re si­ne ele­ver op til ek­sa­men i en­gelsk.

»Det var mit og ik­ke mi­ne ele­vers valg, at jeg stil­le­de op. Der­for vil jeg ger­ne si­ge godt far­vel til de ele­ver, som nu af­slut­ter fol­ke­sko­len, samt mi­ne øv­ri­ge ele­ver og kol­le­ger. Der­for pend­ler jeg lidt i øje­blik­ket,« for­kla­rer han.

Selv om han har søgt or­lov fra næ­ste sko­le­år, er drøm­men at fast­hol­de kon­tak­ten til sko­len og un­der­vi­se i nog­le fag.

»Et af de grund­læg­gen­de pro­ble­mer med det dan­ske fol­ke­sty­re er, at vi har po­li­ti­ke­re, som al­drig har la­vet an­det og le­ver i en kup­pel. Der­for me­ner jeg, at al­le bur­de ha­ve et er­hverv ved si­den af,« si­ger han.

»Der­for vil jeg ger­ne i en el­ler an­den ud­stræk­ning fort­sæt­te med at væ­re læ­rer, men nu må vi se, når vi kom­mer tæt­te­re på au­gust.«

Fa­mi­li­en tri­ves i Har­lev

Pla­nen er at pend­le mel­lem Kø­ben­havn og »par­cel­huskol­lek­ti­vet« i Har­lev.

»Fa­mi­li­en tri­ves fan­ta­stisk. Der er i kvar­te­ret rig­tig man­ge un­ger i den sam­me al­der, som ren­der fra hus til hus og le­ger. Fol­ke­tin­get har nog­le lej­lig­he­der, som stil­les til rå­dig­hed for med­lem­mer, der bor langt væk. Der vil jeg over­nat­te, når vi får lan­ge ar­bejds­da­ge. El­lers vil jeg ta­ge hjem,« for­tæl­ler han.

Lars Bo­je Mat­hie­sen er 44 år og er ble­vet po­li­ti­ker for­holds­vis sent i li­vet. I 2011 meld­te han sig ind i Li­be­ral Al­li­an­ce, som han ene mand re­præ­sen­te­re­de i Aar­hus By­råd i de ef­ter­føl­gen­de år. Han meld­te sig dog ud af par­ti­et og blev løs­gæn­ger i 2016. Hans util­freds­hed bun­der i de selv­sam­me pro­ble­mer, som ram­te par­ti­et ved fol­ke­tings­val­get.

»Du kan jo se, hvor­dan ske­let­ter­ne er hop­pet ud af ska­bet ef­ter val­get. Den de­bat vil jeg ik­ke gå ind i, men jeg står ved den kri­tik, jeg rej­ste den­gang, om, at det var en­kel­te per­so­ner, som dik­te­re­de al­les rol­ler, og med­lem­s­de­mo­kra­ti­et var sat fuld­stæn­dig ud af drift,« si­ger han.

»Jeg kun­ne ik­ke stå og spil­le sku­e­spil ved at re­præ­sen­te­re et par­ti, som går ind for fri kon­kur­ren­ce og de­cen­tra­li­se­ring, men som in­ter­nt var fuld­stæn­dig top­sty­ret.«

Selv om hans ud­træ­den af Li­be­ral Al­li­an­ce lig­ger tre et halvt år til­ba­ge, vi­ser den dog iføl­ge Lars Bo­je Mat­hie­sen, hvor­dan men­ne­sket bag po­li­ti­ke­ren er.

»Jeg er en prin­cip­fast fæt­ter. Jeg skal ha­ve mig selv med og vil ik­ke for­an­dre mig for at kun­ne væ­re i po­li­tik. Det har jeg lo­vet mig selv, fa­mi­li­en og ven­ner.«

Et nyt pro­jekt

Fak­tisk reg­ne­de Lars Bo­je Mat­hie­sen med, at hans po­li­ti­ske kar­ri­e­re skul­le slut­te ved by­rå­ds­pe­ri­o­dens ud­løb i 2017. Men så blev den li­be­ra­le løs­gæn­ger, som hav­de de­mon­stre­ret en vis kamp­vil­je i Aar­hus By­råd, kon­tak­tet af Per­nil­le Ver­mund, som vil­le ha­ve ham med i et nyt bor­ger­ligt pro­jekt.

»Jeg hav­de ær­lig talt ik­ke få­et man­ge for­slag igen­nem i by­rå­ds­sa­len, men det var al­li­ge­vel lyk­ke­des mig po­li­tisk at æn­dre en mas­se ting – f.eks. at stop­pe nog­le plan­lag­te be­spa­rel­ser på han­di­ca­p­om­rå­det. Min kæ­re­ste spurg­te, om jeg hav­de me­re på hjer­te, og det måt­te jeg san­de: Det hav­de jeg.«

Han vend­te der­for po­si­tivt til­ba­ge til par­ti­stif­te­ren, men på én be­tin­gel­se:

»Jeg vil­le ha­ve lov til at væ­re mig selv. Der­til sva­re­de Per­nil­le: »Det er der­for, jeg vil ha­ve dig med.« Og så var jeg solgt.«

Bed­re og bil­li­ge­re

Iføl­ge Lars Bo­je Mat­hie­sen har de bor­ger­li­ge par­ti­er la­det rød blok ta­ge pa­tent på vel­færd og be­kym­rin­gen for de sva­ge­ste i sam­fun­det: »Vi skal som bor­ger­li­ge og­så snak­ke om so­ci­alt ud­sat­te og han­di­cap­pe­de. De­bat­ten un­der valg­kam­pen om mini­mums­nor­me­rin­ger sat­te SF og R sig fuld­stæn­dig på. Det er par­ti­tak­tisk smart, men fuld­stæn­dig for­fejl­et, for som bor­ger­lig øn­sker man ab­so­lut og­så bed­re vil­kår for børn i bør­ne­ha­ver. Men der er an­dre må­der at gø­re det på end ba­re at hæ­ve skat­ten. Man kun­ne f.eks. se på, hvor­for pæ­da­go­ger i dag kun bru­ger halv­de­len af de­res ar­bejds­tid sam­men med bør­ne­ne. Det kan sag­tens lø­ses uden at put­te fle­re pen­ge i. De bor­ger­li­ge par­ti­er har ik­ke væ­ret go­de nok til at an­vi­se de smar­te­re løs­nin­ger,« me­ner han.

»Jeg og Nye Bor­ger­li­ge vil ger­ne gen­rej­se det bor­ger­li­ge Dan­mark. Det er de se­ne­re år kun ble­vet no­get med at ta­le er­hvervs­li­vets in­ter­es­ser, men som bor­ger­lig skal man sy­nes, at man har en moralsk pligt til at hjæl­pe folk.«

»Desvær­re har vi un­der Løk­ke-re­gi­met mi­stet for­nem­mel­sen for, hvad det vil si­ge at væ­re bor­ger­lig. Det træn­ger til at bli­ve re­de­fi­ne­ret. Pro­ble­met lig­ger hos cen­trum-ven­stre-par­ti­er­ne, som ba­re vil po­ste end­nu fle­re pen­ge ind i det of­fent­li­ge uden at kig­ge på, hvor­dan pen­ge­ne bli­ver brugt.«

»Man kan sag­tens gø­re man­ge ting bå­de bed­re og bil­li­ge­re, men det er fra de bor­ger­li­ges si­de ble­vet for me­get et spørgs­mål om, at man kig­ger på tal. Man har glemt men­ne­sket. Der­for si­ger jeg bor­ge­ren før syste­met.«

Klas­sisk bor­ger­li­ge dy­der er iføl­ge Lars Bo­je Mat­hie­sen, Nye Bor­ger­li­ge, gå­et tabt. Det skal der la­ves om på, fast­slår det nye fol­ke­tings­med­lem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.