LARS BO­JE MAT­HIE­SEN

Jyllands-Posten Søndag - - Sport -

44 år

Han er ud­dan­net fol­ke­sko­le­læ­rer og har ik­ke fær­re end seks linje­fag.

Lars Bo­je Mat­hie­sen kan si­ge, at han har ar­bej­det in­den for det of­fent­li­ge, pri­va­te og væ­ret selv­stæn­dig. Han har bl.a. væ­ret Co2-svej­ser, op­va­sker, land­brugs­me­d­ar­bej­der, bar­ten­der, tje­ner og be­sty­rel­ses­med­lem. Han har og­så ar­bej­det på in­sti­tu­tion og dre­vet ho­tel.

Hans po­li­ti­ske kar­ri­e­re be­gynd­te i 2011, da han meld­te sig ind i Li­be­ral Al­li­an­ce.

Han re­præ­sen­te­re­de par­ti­et i Aar­hus By­råd fra 2014, men meld­te sig ud af par­ti­et og blev løs­gæn­ger til ud­gan­gen af 2017.

Blev med­lem af Nye Bor­ger­li­ge i 2017.

Han bor i Har­lev med fa­mi­li­en.

Kæ­re­sten, Ka­tri­ne Lind­mark, er sy­geple­jer­ske på hjer­te­af­de­lin­gen på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal..

(Ek­stra in­fo: Han har fri­et, men så kom der et fol­ke­tings­valg i vej­en. Bryl­lup­pet for­ven­tes holdt i 2020.)

Sam­men har de døtre­ne An­na, 5 år, og Ag­nes på 3 år.

Lars Bo­je Mat­hie­sens sto­re fri­tids­in­ter­es­se er at spil­le musik. Ef­ter en lang og hård pro­ces med at bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­get og øge kend­ska­bet til par­ti­et sid­der der nu fi­re Nye Bor­ger­li­ge-med­lem­mer i Fol­ke­tin­get – og mu­lig­he­der­ne for at ud­bre­de par­tiets po­li­tik er ble­vet væ­sent­lig nem­me­re, vur­de­rer han. »Selv­føl­ge­lig kom­mer vi til at kæm­pe for Nye Bor­ger­li­ges mær­kesa­ger og de pro­ble­mer, som vi me­ner der er på ud­læn­din­ge­om­rå­det, og som ik­ke er ble­vet løst,« si­ger han. »Men jeg kom­mer til at ha­ve mi­ne mær­kesa­ger – bl.a. hvor­dan vi pri­o­ri­te­rer mid­ler­ne i den of­fent­li­ge sek­tor. Vi har ver­dens an­den­stør­ste of­fent­li­ge sek­tor, og jeg kan sim­pelt­hen ik­ke ac­cep­te­re, at der sid­der po­li­ti­ke­re og dis­ku­te­rer, om æl­dre men­ne­sker skal ha­ve gjort rent hver tred­je el­ler hver fem­te uge i de­res hjem. Det er uvær­digt for et vel­færds­sam­fund, som er så rigt som vo­res,« me­ner han. »Vo­res vig­tig­ste op­ga­ve er at hjæl­pe men­ne­sker, der ik­ke kan selv. Det går for­an alt mu­ligt an­det. Der er mas­ser af men­ne­sker i det dan­ske sam­fund, som sag­tens kan selv, og der skal vi blan­de os langt uden om de­res liv. Men vi fejl­er over for børn og æl­dre, som er af­hæn­gi­ge af vo­res vel­færds­sam­fund. Det bli­ver helt klart et om­rå­de, hvor jeg vil læg­ge rig­tig me­get af min ener­gi.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.