Smuk­fest-ka­ra­va­nen og Frank Me­ga­bo­dy ind­t­og Ry

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - Si­de x12x13 JØR­GEN RYE jor­[email protected]

Smuk­fest fyl­der 40 år og har i den an­led­ning sam­men med Mu­se­um Skan­der­borg sendt en rej­sen­de ud­stil­ling rundt i kom­mu­nen med musik, sam­ta­ler og an­det godt. Ef­ter at ha­ve be­søgt Gal­ten, Lås­by og Hør­ning nå­e­de ka­ra­va­nen lør­dag til Ry, og her bød pro­gram­met på musik med Clau­sen og Svith og The Ha­bit og in­ter­view med Frank Me­ga­bo­dy, der var kon­fe­ren­ci­er på Smuk­fest fra 1990 til 2014.

Nu er han fast gæst på festi­va­len og i øv­rigt kon­fe­ren­ci­er på seks an­dre festi­va­ler lan­det over, og avi­sen fan­ge­de Frank Me­ga­bo­dy in­den ar­ran­ge­men­tet og bad ham sæt­te et par ord på Festi­val star­te­de som de før­ste i Dan­mark i 1971, var festi­va­ler­ne en del af en ung­doms­be­væ­gel­se, og da jeg hør­te Pro­col Harum som 16årig på Roskil­de, var det fuld­stæn­dig utæn­ke­ligt, at jeg vil­le stø­de ind i min mor og far på festi­va­len. I dag er det helt nor­malt, og det kan og­så væ­re bedste­far, der står op­pe på sce­nen og spil­ler,« si­ger Frank Me­ga­bo­dy og fort­sæt­ter:

»På den må­de er festi­va­ler­ne må­ske de ene­ste kul­tu­re­vents, der for­mår at sam­le al­le ge­ne­ra­tio­ner, og ser på man Smuk­fest og de øv­ri­ge festi­va­ler, er det jo lyk­ke­des over åre­ne bå­de at hol­de fast i de gam­le gæ­ster og sam­le al­le ef­ter­føl­gen­de ge­ne­ra­tio­ner op. Hvor det før var en gum­mi­cel­le kun for un­ge, skal festi­va­len i dag ska­be rum, der til­go­de­ser al­le ge­ne­ra­tio­ner,« si­ger han.

Egen pro­fil

Oveni har festi­va­len som in­gen an­den for­stå­et at ska­be og ud­vik­le sin egen pro­fil som Dan­marks Smuk­ke­ste, me­ner Frank Me­ga­bo­dy.

»Smuk­fest har om no­gen væ­ret loko­mo­ti­vet til at for­stå den her ud­vik­ling. De var de før­ste, der fandt på, at nav­net ik­ke skul­le væ­re no­get med by­nav­net, men Dan­marks Smuk­ke­ste Festi­val, og der valg­te de at gi­ve festi­va­len en sjæl og ska­be et op­le­vel­ses­rum og så væ­re ek­stremt in­nova­ti­ve om nye til­tag og gø­re det igen og igen,« si­ger Frank Me­ga­bo­dy og gi­ver et ek­sem­pel:

»En af mi­ne ynd­lings­hi­sto­ri­er er den om to af festi­va­lens folk, der hav­de druk­ket sig ka­non­ful­de i då­seøl, og så sag­de den ene for sjov: Tænk, hvis man kun­ne bo i en då­seøl. Det kun­ne vi an­dre og­så ha­ve fun­det på at si­ge i en bran­dert, og så var det glemt igen da­gen ef­ter, men på Smuk­fest blev idéen om­sat til vir­ke­lig­hed.«

Mu­sik­ken se­kun­dær

De se­ne­ste år har festi­va­len for­må­et at sæl­ge al­le bil­let­ter på re­kord­tid, og hvad for­tæl­ler det Frank Me­ga­bo­dy?

»Det vi­ser, at Smuk­fest har for­må­et at mar­keds­fø­re sin festi­val på den helt rig­ti­ge må­de, så mu­sik­ken er se­kun­dær. Det er ble­vet et sted, hvor folk si­ger, at her vil jeg væ­re, men mu­sik­ken er ik­ke li­ge­gyl­dig, for gæ­ster­ne vil ha­ve no­get or­dent­lig musik med en vis kva­li­tet,« si­ger han.

Og hvor­dan for­ud­ser Frank Me­ga­bo­dy så Smuk­fe­sten om 10 år?

»Nu er jeg jo og­så vi­ce­borg­me­ster i Skan­der­borg, så jeg hå­ber san­de­lig, at festi­va­len sta­dig lig­ger i Dy­re­ha­ven om

Smuk­fest har væ­ret et loko­mo­tiv for festi­va­ler­nes ud­vik­ling i Dan­mark, si­ger tid­li­ge­re kon­fe­ren­ci­er Frank Me­ga­bo­dy, der lør­dag delt­og i festi­va­lens om­rej­sen­de ka­ra­va­ne i an­led­ning af 40-året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.