SMUKFESTKA­RAVANEN Lej­lig­he­der po­pu­læ­re i Od­der – fle­re på vej

OD­DER

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - MA­RIE-LOU­I­SE AN­DER­SEN Ma­rie-lou­i­se.an­der­[email protected]

I an­led­ning af Smuk­fe­stens 40års ju­bilæum la­ver Mu­se­um Skan­der­borg i sam­ar­bej­de med Smuk­fest en mu­se­ums­ud­stil­ling, der rej­ser rundt i Skan­der­borg Kom­mu­ne i lø­bet af ju­ni 2019.

Ju­bilæum­ska­ra­va­nen by­der på stjer­ne­støv og ken­distalk, og i ud­stil­lin­gen kan man bli­ve klo­ge­re på bå­de festi­val­li­vet og dag­lig­da­gen fra 1980 til nu. Man kan og­så bi­dra­ge til mu­se­ets Smuk­fest-sam­ling ved at kom­me med tids­ty­pi­ske gen­stan­de fra festi­va­len.

Ka­ra­va­nen har be­søgt Gal­ten, Lås­by og Hør­ning, lør­dag var det Ry, og fre­dag den 5. juli slut­ter ka­ra­va­nen med et be­søg på Kult­or­vet i Skan­der­borg. 10 år. En af de ny­e­re ten­den­ser på festi­va­ler i øje­blik­ket er rum til ro og for­dy­bel­se, bl.a. på Heart­land Festi­val, og den slags tror jeg, at vi vil se me­re af med sam­ta­ler, fored­rag og helt stil­le rum. Fe­sten er der sta­dig, men va­ri­a­tio­nen i til­bud­de­ne bli­ver stør­re og stør­re,« for­ud­ser Frank Me­ga­bo­dy.

Sid­ste stop på festi­val­ka­ra­va­nen er Kult­or­vet i Skan­der­borg fre­dag den 5. juli. Der er de se­ne­ste år skudt man­ge nye grun­de og vil­la­er op til salg i Od­der og re­sten af kom­mu­nen. Nu sker der og­så no­get på lej­lig­heds­mar­ke­det.

Det er net­op ble­vet be­slut­tet at indstil­le tre pri­va­te byg­ge­pro­jek­ter på i alt 123 nye lej­lig­he­der til hø­ring i en så­kaldt for­of­fent­lig­heds­fa­se, som skal af­kla­re, hvad na­bo­er og an­dre in­ter­es­se­re­de me­ner om pro­jek­ter­ne. Det dre­jer sig om 95 lej­lig­he­der til Od­der midt­by og 28 i Hov. I for­vej­en byg­ges og plan­læg­ges der fle­re ste­der cen­tralt i Od­der eta­ge­be­byg­gel­se. »De, der har byg­get lej­lig­he­der, kom­mer jo af med dem i ra­ket­fart,« kon­klu­de­rer borg­me­ster Uf­fe Jen­sen (V).

Til al­le al­dre

Og mens det i no­gen tid har væ­ret hus- og grundsalg, der har væ­ret i fo­kus i kom­mu­nen, er det nu by­for­tæt­ning i form af at byg­ge op i høj­den, der er på dags­or­de­nen.

»Vi er og­så i gang med at byg­ge nyt ple­je­hjem og 43 at­trak­ti­ve ung­doms­bo­li­ger. Så kan man som ung bli­ve bo­en­de i Od­der og ta­ge let­ba­nen di­rek­te ind til ud­dan­nel­sen i Aar­hus,« si­ger han.

I Od­der midt­by skal bor­ger­ne snart for­hol­de sig til et nyt byg­ge­ri ved rund­kørs­len mod Hov, hvor der er lagt op til at byg­ge 41 lej­lig­he­der på mel­lem 65 og 85 kvm. Byg­ge­ri­et er plan­lagt til tre eta­ger.

No­get hø­je­re er det byg­ge­ri, der er lagt op til på Nør­re­ga­de. Iføl­ge ar­ki­tekt­teg­nin­ger om­fat­ter det 54 to-fi­re-væ­rel­ses lej­lig­he­der i to hu­se af va­ri­e­ren­de høj­de på op til syv eta­gers høj­de.

Græn­se ved syv eta­ger

Borg­meste­ren vur­de­rer, at der selv­føl­ge­lig nok vil væ­re nog­le, der er skep­ti­ske, men han tror, der ge­ne­relt er op­bak­ning til pla­ner­ne.

»Det gi­ver al­tid lidt uro, men der er man­ge, som ger­ne vil bo i lej­lig­he­der og byg­ge dem. Og kom­mu­nen kan træk­ke me­get end­nu, især Od­der by. Der er ste­der, hvor det er helt na­tur­ligt at byg­ge me­re i høj­den,« si­ger han, men sæt­ter dog græn­sen ved seks-syv eta­ger.

En af mi­ne ynd­lings­hi­sto­ri­er er den om to af festi­va­lens folk, der hav­de druk­ket sig ka­non­ful­de i då­seøl. Frank Me­ga­bo­dy, tid­li­ge­re kon­fe­ren­ci­er på Smuk­fest Der byg­ges og plan­læg­ges nye lej­lig­he­der fle­re ste­der i Od­der Kom­mu­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.