Det ko­ster 33.000 kr. at æn­dre Hov til Hou

OD­DER

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - MA­RIE-LOU­I­SE AN­DER­SEN Ma­rie-lou­i­se.an­der­[email protected]

Der skal ud­skif­tes 91 skil­te til en sam­let pris på 33.687 kr., hvis Hov æn­dres til Hou. Og det kan me­get vel ske. Hou Fæl­les­forum ar­ran­ge­re­de i for­bin­del­se med val­get til Eu­ro­pa-par­la­men­tet den 26. maj, at ind­byg­ger­ne i Hov og­så kun­ne stem­me om, hvor­vidt Hov skal sta­ves med u el­ler v. Ud af 893 stem­mer pe­ge­de ho­ved­par­ten, 844, på Hou, mens 49 fort­sat øn­sker Hov som sta­ve­må­de.

Man­dag skal by­rå­det i Od­der så ta­ge stil­ling til, om det på bag­grund af den lo­ka­le op­bak­ning skal sen­de en an­søg­ning til det så­kald­te sted­nav­ne­ud­valg, der kan gi­ve lov til sted­nav­ne­æn­drin­ger. Og borg­me­ster Uf­fe Jen­sen (V) for­ven­ter, at et enigt by­råd indstil­ler til nav­ne­æn­drin­gen.

91 skil­te

Så­fremt til­la­del­sen gi­ves, skal der ud­skif­tes 91 nye skil­te – til en ind­købspris på 21.687 kr. eks­kl. moms. Der­til kom­mer ar­bejds­løn, som iføl­ge Od­der Kom­mu­nes Fæl­les Drift & Ser­vi­ce be­lø­ber sig til 12.000 kr. I alt alt­så 33.687 kr. Og som borg­me­ster Uf­fe Jen­sen si­ger, så be­hø­ver al­le skil­te jo ik­ke bli­ve ud­skif­tet med det sam­me.

Hvis Od­ders by­råd bak­ker op om nav­ne­for­an­drin­gen, be­ty­der det, at det rå­d­gi­ven­de sted­nav­ne­ud­valg kan nå at få en an­mod­ning før det næst­kom­men­de mø­de i sep­tem­ber.

Sted­nav­ne­ud­val­get har til Od­der Kom­mu­ne op­lyst, at der til­ba­ge i 1974 blev gi­vet af­slag på en an­søg­ning om sam­me nav­ne­æn­dring – af­sla­get blev be­grun­det med en kort­fat­tet hen­vis­ning til, at sta­ve­må­den Hov var den fast­lag­te, og at en æn­dring vil­le for­vir­re og ko­ste pen­ge. Kra­vet til den nye an­søg­ning er, at øn­sket om nav­ne­æn­dring skal væ­re ud­bredt i lo­kal­sam­fun­det, og at kom­mu­nen skal væ­re af­kla­ret, om man er vil­lig til at dæk­ke om­kost­nin­ger­ne i for­bin­del­se med æn­dret skilt­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.