DELTAG I AFSTEMNING­EN: Hvor får man Aar­hus’ bed­ste pizza? Fra­tel­li Ild.pizza Pizza­hyt­ten HVEM SKAL VIN­DE?

Skal der pizza på me­nu­en? De tre fi­na­li­ster i ka­te­go­ri­en for Aar­hus’ bed­ste pizza til Smag­pri­sen 2019 by­der på pizza­er for en­hver smag. Prisvin­der på Trøj­borg Ro­te­ren­de pizza­ovn Si­ci­li­a­ne­re bag di­sken Stem på, hvem af de tre fi­na­li­ster der skal vin­de pris

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - MIK­KEL KROGH Smag Aar­hus jpaar­[email protected] Søn­dag den 23. ju­ni 2019

Fra­tel­li Tor­denskjolds­ga­de 81 8200 Aar­hus N

Kan de gø­re det igen? Sid­ste år vandt pizza­re­stau­ran­ten Fra­tel­li på Trøj­borg Smag­pri­sen for Aar­hus’ bed­ste pizza, og nu er de end­nu en­gang i fi­na­len. Me­nu­en ly­der på en stri­be va­ri­an­ter af den ita­li­en­ske klas­si­ker, der i bed­ste ro­mer­ske stil er sprø­de, tyn­de og med en be­græn­set mæng­de fyld. Prøv for ek­sem­pel en spi­cy Di­a­vo­la med stærk sa­la­mi, au­ber­gi­ne og ruco­la el­ler en Par­ma Fung­hi med stegt par­ma­skin­ke, svam­pe og ar­tiskok. El­ler hvad med klas­si­ke­ren over dem al­le: Ostepi­zza­en Qu­at­tro For­mag­gi med mozza­rel­la, pecor­i­no, par­mesan og tal­le­gio-ost? Pri­ser­ne hos fi­na­li­sten star­ter ved 60 kr., og pizza­er­ne kan ind­ta­ges i det lil­le lo­ka­le med ud­sigt til Tor­denskjolds­ga­de el­ler ta­ges med hjem i pri­va­ten. Des­ser­ten kan kø­bes hos na­bo­en Dol­ce Vi­ta, med ita­li­ensk is ef­ter al­le kun­stens reg­ler.

Ild.pizza P.O. Pe­der­sens Vej 9 Aar­hus N

På trods af min­dre end to må­ne­ders åb­nings­tid spur­ter den nyåb­ne­de pizza­jo­int Ild.pizza i Skej­by di­rek­te ind som den an­den fi­na­list. Ste­det er star­tet af fol­ke­ne bag den suc­ces­ful­de tryk­ke­ri­virk­som­hed La­ser­tryk, og kon­cep­tet er lidt usæd­van­ligt, for­di der ik­ke er en fast me­nu. I ste­det kryd­ser man sit øn­ske­de fyld af på hjem­mesi­den, hvor­ef­ter pizza­en ba­ges til det af­tal­te tids­punkt. Op­skrif­ter­ne er ud­vik­let i sam­ar­bej­de med den tid­li­ge­re pizza­ver­dens­me­ster Marco Fu­so, og pizza­en kan top­pes med alt fra sa­la­mi og par­ma­skin­ke til den smør­bar chi­lipøl­se Nduja, der er im­por­te­ret fra den sy­di­ta­li­en­ske re­gion Ca­la­bri­en. Pri­sen er 79 kr. uan­set an­tal­let af top­pings. Ejer­ne har in­ve­ste­ret en kvart mil­li­on kro­ner i en ro­te­ren­de pizza­ovn, som gør det mu­ligt at ba­ge in­tet min­dre end 150 pizza­er i ti­men.

Pizza­hyt­ten Gulds­med­ga­de 17 8000 Aar­hus

Den tred­je fi­na­list er det nystar­te­de pizza­ria Pizza­hyt­ten, der tid­li­ge­re i år slog dø­re­ne op på Gulds­med­ga­de. Bag ste­det står den si­ci­li­an­ske An­ge­lo Zira­fi, der dri­ver spi­se­ste­det sam­men med sin fa­mi­lie, og ud­val­get ly­der på 13 pizza­er top­pet med alt fra pe­ber­frugt til pe­pero­ni. Stør­ste­delen af råva­rer­ne im­por­te­res fra støv­lelan­det, og er sær­lig de­tal­je er pizza­dej­en, som ba­ges med hjem­mela­vet gær og kold­hæ­ver i mindst 72 ti­mer. Pri­sen for en pizza er 59 kr. uan­set fyld, og er der to mun­de, der skal mæt­tes, har An­ge­lo og Co. et sær­ligt par­til­bud i form af to pizza­er og en fla­ske vin for 199 kr. Er hu­mø­ret ik­ke til pizza, by­der Pizza­hyt­ten på sandwi­ches, sa­la­ter og for­skel­li­ge sna­cks. De ita­li­en­ske ret­ter kan ind­ta­ges ved en af de man­ge sid­de­plad­ser el­ler ta­ges med hjem som ta­keaway.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.