Ste­der med sva­len­de smoo­t­hies

Som­me­ren har ramt Aar­hus, og hvad kø­ler me­re end en sva­len­de smoo­t­hie? Her er seks go­de ste­der med fly­den­de frugt på me­nu­en.

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - Jpaar­[email protected] Søn­dag den 23. ju­ni 2019

Fru­i­ty Foo­die Skt. Knuds Torv 7-9 8000 Aar­hus C

Beauty & Brains, Miss Suns­hine og Kung Fu Smoo­t­hie. Fan­ta­si­en fejl­er ik­ke no­get i navn­giv­nin­gen af de man­ge smoo­t­hies hos ju­i­ce­bo­den Fru­i­ty Foo­die, der sid­ste år åb­ne­de på mad­mar­ke­det Aar­hus Cen­tral Food Mar­ket ved Strø­get.

De fris­kla­ve­de smoo­t­hies fås bå­de med frugt og grønt­sa­ger, og et sik­kert hit i som­mer­var­men er en Jord­bær Magi med ap­pels­in, jord­bær, æb­le og ba­nan, der stil­ler tør­sten hos bå­de børn og voks­ne. En an­be­fa­ling værd er og­så den mæt­ten­de cho­ko­la­des­moo­t­hie med dad­ler, ba­nan og ka­kao, og skal det væ­re grønt, kan man be­stil­le en vi­ta­min­rig Skip­per Skræk med spi­nat, avo­ca­do og æb­le.

Pri­sen for en smoo­t­hie uan­set far­ve er 50 kr., og der be­hov for mad on the si­de, lig­ger det li­ge til høj­re­be­net at prø­ve en af bo­dens far­ve­ri­ge sa­lat­bowls el­ler en avo­ca­do­mad med æg og laks.

Fru­i­ty Foo­die har des­u­den et min­dre ud­valg af co­ck­tails, hvis so­len skal fejres med spi­ri­tus i glasset. En smoo­t­hie­klas­si­ker i Aar­hus er den lil­le ta­keaway Da­nia Ta­pas & Sandwich, der i en år­ræk­ke har haft til hu­se i et kæl­der­lo­ka­le ved jer­n­ba­ne­bro­en på Fre­de­riks Al­lé.

Ste­det by­der på seks for­skel­li­ge smoo­t­hies, og in­gre­di­en­ser­ne dæk­ker over alt fra fri­ske jord­bær til saf­ti­ge mangof­rug­ter. Prøv for ek­sem­pel en læ­sken­de Smølf med blå­bær, jord­bær og ap­pels­in el­ler en ekso­tisk Red Mango med mango og ana­nas. El­ler hvad med en som­mer­lig Tro­pi­cal med hin­d­bær og hyl­de­blomsts­aft?

Pri­ser­ne lig­ger på 30 kr. for en lil­le smoo­t­hie og 40 kr. for en stor, og er man ik­ke til smoo­t­hies, har den po­pu­læ­re ta­keaway et stort ud­valg af friskpres­set ju­i­ce og mil­ks­ha­kes.

De vå­de va­rer kan sup­ple­res af en ta­pa­san­ret­ning, en sa­lat el­ler en sandwich. Sidst­nævn­te fås i in­tet min­dre end 21 va­ri­an­ter med alt fra ar­tiskok­ker til au­ber­gi­ne i brø­d­et. Ind­kø­be­ne kan ta­ges med hjem el­ler ind­ta­ges ved et af ste­dets få bor­de.

Café Stif­ten Ba­ne­gårds­plad­sen 11 8000 Aar­hus C

Med stør­rel­ser på næ­sten en halv li­ter er der ga­ran­ti for mas­ser af frugt, når man be­stil­ler en af de flot­te smoo­t­hies på Ca­fe Stif­ten ved ba­ne­går­den.

Ud­val­get på den po­pu­læ­re café stræk­ker sig fra tra­di­tio­nel­le va­ri­an­ter med jord­bær og hyl­de­blomst til me­re usæd­van­li­ge ud­ga­ver med rød­be­de, gu­lerod og mand­ler, og de fly­den­de læk­ke­ri­er ser­ve­res i hø­je glas, der er som de­sig­net til In­s­ta­gram.

Sma­gen er hel­dig­vis og­så i top, og et godt bud er at prø­ve den for­fri­sken­de Jord­bær Rød med jord­bær, æb­le og et touch af in­ge­fær. El­ler hvad med en Na­tur­lig Skøn­hed prop­pet med spi­nat, blegsel­le­ri, avo­ca­do og agurk?

På me­nu­en er og­så for­skel­li­ge ty­per ju­i­ce, og er hu­mø­ret til mil­ks­ha­kes, by­der caféen på en stri­be fedt­fat­ti­ge ver­sio­ner la­vet med va­nil­je­mælk. Café Stif­ten har des­u­den bur­ge­re, sandwi­ches og sa­la­ter, hvis ap­pe­tit­ten er til et min­dre må­l­tid. Pri­sen for en In­sta­ven­lig smoo­t­hie ved ba­ne­går­den er 49 kr.

Ju­i­ce Stop Badstu­e­ga­de 4 8000 Aar­hus C

Den aar­hu­si­an­ske ildsjæl Dor­te Dra­ch­mann har i me­re end 20 år stå­et i spid­sen for ju­i­ce­ba­ren Ju­i­ce Stop, der by­der på friskpres­set ju­i­ce, far­ve­strå­len­de smoo­t­hies og let­te froko­st­ret­ter fra et lil­le lo­ka­le i Lat­i­n­er­kvar­te­ret.

Ud­val­get ly­der på fi­re slags smoo­t­hies, og en sik­ker vin­der er den Hawaii-in­spi­re­re­de Alo­ha med kokos­mælk, mango, ana­nas, ap­pels­in og æb­le. Fans af blå­bær kan kø­le af med en Soft Ber­ry, og må det krad­se i hal­sen, kan man be­stil­le en Cool Co­conut med in­ge­fær, myn­te, spi­nat og kokos­mælk.

Dor­te og Co. la­ver de lækre smoo­t­hies i tre stør­rel­ser til hen­holds­vis 45, 55 og 65 kr., og er der be­hov for det, kan man pim­pe sin smoo­t­hie med hav­torn, hy­ben, hør­frøo­lie el­ler ham­pe­pro­te­in for en 10’er ek­stra.

Sul­ten kan stil­les med en bulgur­sa­lat med fa­la­fel el­ler en lun sandwich med pe­sto og ser­ra­noskin­ke.

Ju­i­ce Stop har en fi­li­al på Nor­dre Strand­vej i Ris­skov med sam­me me­nu­kort.

Pop­si­c­le Ny Ba­ne­gårds­ga­de 46 Aar­hus C

Et af by­ens ny­e­re smoo­t­hie­ste­der er is­ba­ren Pop­si­c­le, der lig­ger li­ge in­den for ind­gan­gen til mad­mar­ke­det Aar­hus Stre­et­food ved ru­te­bil­sta­tio­nen. Ud­val­get af smoo­t­hies er ik­ke stort, men til gen­gæld er der mas­ser af vels­mag i de fyld­te pla­sti­ck­rus, der fås til 45 kr. styk­ket.

Skal det væ­re klas­sisk, kan man snup­pe en Nr. 5 med jord­bær, ba­nan og hyl­de­blomst, og er hu­mø­ret til me­re ekso­ti­ske in­gre­di­en­ser, kan man gi­ve den gas med en Nr. 6 med mango, pas­sions­frugt og et skud øko­lo­gisk yog­hurt. Pop­si­c­le har og­så friskpres­set ju­i­ce, hvis ap­pe­tit­ten ik­ke er til smoo­t­hies.

Ste­dets hjem­mela­ve­de ispin­de er des­u­den for­trin­li­ge, ik­ke mindst på grund af de kre­a­ti­ve top­pings, som man selv væl­ger fra mon­tren.

Bag is- og ju­i­ce­ba­ren står den kok­keud­dan­ne­de Hus­se­in Mustap­ha, der tid­li­ge­re har ar­bej­det på Mi­che­lin­re­stau­ran­ten Fre­de­riks­høj i Aar­hus og gour­metre­stau­ran­ten Mi­elcke & Hur­tig­karl i Kø­ben­havn.

Com Vi­et Nør­re­ga­de 8-10 8000 Aar­hus C

Smoo­t­hies på en re­stau­rant? Ja, det kan man få på den viet­na­me­si­ske Com Vi­et, hvis me­nu­kort lok­ker med fem va­ri­an­ter.

De sir­ligt py­n­te­de frugtdrik­ke på Nør­re­ga­de kan ny­des ale­ne el­ler sam­men med et par af køk­ke­nets vels­ma­gen­de ret­ter, og de fle­ste vil uden tvivl sæt­te pris på den rø­de Dau Chuoi Nuoc med jord­bær, ba­nan og hyl­de­blomst el­ler en Com Vi­et Spe­ci­al med ana­nas, mango, ap­pels­in­s­aft og kokos­mælk.

Er man klar på at prø­ve no­get nyt, kan so­len hil­ses vel­kom­men med en Sinh To Bo la­vet med avo­ca­do og de sær­li­ge mung­bøn­ner, som spi­ses i det me­ste af Sy­døst­a­si­en.

Pri­sen for en smoo­t­hie a la Viet­nam er 39 kr., og vil man sma­ge på ma­den, kan man sæt­te tæn­der­ne i et par af de de­li­ka­te for­års­rul­ler med ri­b­bens­teg og sa­lat, en mangosa­lat med lyns­tegt ok­se­kød el­ler den viet­na­me­si­ske mad­pan­de­ka­ge Banh Xeo med gur­kem­e­je, re­jer, bøn­ne­spi­rer og kryd­derur­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.