Gre­ta Thunberg – en dik­ta­tor i svøb?

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - JAN MORELL kli­ma­tos­se, for­fat­ter, Aar­hus Vi vil ger­ne hø­re din me­ning. Send ger­ne et de­bat­ind­læg om lo­ka­le og re­gio­na­le for­hold til JP Aar­hus på de­[email protected]

Sog­ne­præst Kri­sti­an Øster­gård skrev for­le­den i Kri­ste­ligt Dag­blad, at han »ik­ke kan dø­je« Gre­ta Thunberg. Han sy­nes at hun er kval­men­de, når hun ”hul­ker” sig gen­nem si­ne ta­ler rundt om i ver­den.

En fy­si­ker, Tho­mas Grøn­lund, re­fe­re­res for at hå­ne Gre­ta Thunberg for hen­des mang­len­de an­vis­nin­ger på kon­kre­te for­slag til hand­lin­ger. Må­ske li­ge lidt ri­ge­ligt at for­ven­te af et barn.

Grøn­lund skri­ver i sin bog ”Den grøn­ne atom­kraft”, at vi ude­luk­ken­de skal be­nyt­te den foru­re­nings­frie a-kraft som ener­gikil­de.

Tjer­no­bylu­lyk­ken i Sov­je­tu­ni­o­nen i 1986 var nu ik­ke foru­re­nings­fri. Sto­re land­brugs­a­re­a­ler lig­ger sta­dig­væk øde hen –net­op på grund af foru­re­nin­gen.

Foru­re­nin­gen har ek­sem­pel­vis med­ført, at 9 børn og 47 af de ar­bej­de­re der hjalp til med op­ryd­nin­gen ef­ter ulyk­ken, er dø­de umid­del­bart ef­ter eks­plo­sio­nen.

Kon­se­kven­ser­ne er der del­te me­nin­ger og stor usik­ker­hed om. Blandt an­det for­di det sov­je­ti­ske re­gi­me til­ba­ge­holdt in­for­ma­tio­ner­ne om ulyk­ken og f.eks. for­bød læ­ger­ne at sæt­te kræft­døds­fal­de­ne i for­bin­del­se med foru­re­nin­gen. WHO op­ly­ser, at 9.000 vil dø på læn­ge­re sigt, mens Gre­en­pea­ce me­ner, at op mod 300.000 vil dø på læn­ge­re sigt.

An­dre or­ga­ni­sa­tio­ner for­ven­ter, at dødstal­let ad åre vil kom­me op på 6,6 mil­li­o­ner. At Tho­mas Grøn­lund har kaldt sin bog ”Den grøn­ne atom­kraft”, er li­ge kækt nok.

Hå­nen­de hed­der det vi­de­re i ar­tik­len, at Gre­ta Thunberg hul­ker sig igen­nem si­ne ta­ler ver­den over og kun er dik­te­ret af si­ne fø­lel­ser – li­ge som »den re­li­gi­øse bøl­ge af bar­fod­s­gæn­ge­re, og an­dre bi­o­dy­na­mi­ke­re og hjem­me­fød­de­re« (ud­tryk­ket fin­des ik­ke i Den Dan­ske Ord­bog).

Der er in­gen tvivl om at Gre­ta Thunberg er en me­get føl­som pi­ge og i høj grad er sty­ret af si­ne fø­lel­ser. Ja og hvad så egent­lig?

Er det ik­ke net­op vo­res fø­lel­ser for vo­res ef­ter­kom­me­re, der er brug for i ti­der, hvor vo­res klo­de li­der, for­di vi ik­ke har pas­set på den?

Per Nyholm har i Jyl­lands-po­sten for­le­den ka­rak­te­ri­se­ret Gre­ta Thunberg som »en dik­ta­tor i svøb«. In­tet min­dre.

Det sy­nes mig, at sko­le­e­le­ven, Gre­ta Thunberg, er den voks­ne i klas­sen, og at de voks­ne er bar­n­ag­ti­ge børn i klas­sen.

Sko­lepi­gen er må­ske i vir­ke­lig­he­den ba­re den voks­ne i klas­sen. Jeg tror først, vi lyk­kes med in­te­gra­tio­nen, når vi har en fol­ke­sko­le, der re­præ­sen­te­rer mang­fol­dig­he­den i sam­fun­det. Er det ik­ke net­op vo­res fø­lel­ser for vo­res ef­ter­kom­me­re, der er brug for i ti­der, hvor vo­res klo­de li­der, for­di vi ik­ke har pas­set på den?

Spørgs­må­let er re­le­vant, og det kom­mer stort set al­tid, når en klub har hen­tet en ny spil­ler, som skal prø­ve at mø­ve sig ind i star­top­stil­lin­gen: ”Hvor ser du dig selv på AGF’S hold?” blev Ni­co­lai Poul­sen spurgt for­le­den, og i hans til­fæl­de er det cen­tralt.

Ni­co­lai Poul­sen er midt­ba­ne­spil­ler, en af dem med spe­ci­a­le i at for­sva­re, når mod­stan­der­ne har bol­den, men og­så af den ka­li­ber, der er i stand til at pres­se højt for at for­sø­ge at ero­bre bol­den tid­ligt. Og den ty­pe har AGF ef­ter­hån­den nog­le stykker af.

Agf-træ­ner David Ni­el­sen har svær­get til et spil­sy­stem med en de­fen­sivt an­lagt mand, 6’eren, for­an si­ne fi­re for­svars­spil­le­re og for­an midt­ba­ne­an­ke­rets to så­kald­te 8’ere. 6’er-po­si­tio­nen har til­hørt Jens Sta­ge, vi­ce­an­fø­rer, og en af dem i AGF med flest kræf­ter og størst ener­gi.

For­an ham har ty­pisk Musta­fa Amini og Bror Blu­me ope­re­ret, beg­ge med ret og pligt til at be­væ­ge sig i et stør­re om­rå­de end Jens Sta­ge, som og­så skal ha­ve et øje på mod­stan­der­nes bed­ste of­fen­si­ve folk.

Jens Sta­ge har styr­ket sit ud­tryk i den for­gang­ne sæ­son, fle­re gan­ge har han væ­ret helt ne­de for­an eget mål for at af­vær­ge for­søg, men han har og­så i pe­ri­o­der haft over­skud til at gå med i mod­stan­der­nes felt for at prø­ve at la­ve mål.

På den front er Jens Sta­ge me­re dy­na­misk end hol­dets nye mand, Ni­co­lai Poul­sen, som er vok­set op i et 4-4-2-sy­stem i Ran­ders FC som en af de to cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re. I be­gyn­del­sen af sin kar­ri­e­re dan­ne­de han duo med Chri­sti­an Kel­ler, der var den af de to, som hav­de den mest de­fen­si­ve rol­le. Men i den se­ne­ste sæ­son var den rol­le over­ladt til Ni­co­lai Poul­sen, som og­så skul­le dæk­ke af for An­dré Rø­mer, den mest fremad­ret­te­de af de to.

Det gi­ver der­for me­ning, hvis Agf-træ­ner David Ni­el­sen væl­ger at prø­ve Ni­co­lai Poul­sen af som hol­dets 6’er i ste­det for Jens Sta­ge, der til gen­gæld kan bli­ve skub­bet nog­le me­ter frem på ba­nen og ta­ge et stør­re an­svar for at pres­se mod­stan­der­ne hø­je­re på ba­nen.

Jens Sta­ge har tid­li­ge­re vist, at han er emi­nent til at lø­be i fel­tet og af­slut­te. Tænk ba­re på 1-0-må­let mod FC Kø­ben­havn, da han spur­te­de 80 me­ter for at af­slut­te et kon­traan­greb.

Med Ni­co­lai Poul­sens an­komst ven­ter der van­ske­li­ge da­ge på træ­nings­ba­nen for an­dre af AGF’S midt­ba­ne­spil­le­re. Er­far­ne Ada­ma Gu­ira er så­le­des kom­met end­nu læn­ge­re væk fra en fast plads på hol­det, og al­le­re­de i den se­ne­ste sæ­son blev han of­te­re og of­te­re valgt fra. Un­ge Benja­min Hvidt hav­de så­dan set fi­ne ind­hop, men over­be­vi­ste ik­ke helt om, at han kan ud­fyl­de rol­len til­stræk­ke­ligt, og me­get in­di­ke­rer, at en af dem for­ment­lig er væk, når trans­fer­vin­du­et luk­ker med ud­gan­gen af au­gust. Hvis ik­ke før.

For plad­sen ved si­den af Jens Sta­ge til­hø­rer indtil vi­de­re Musta­fa Amini, som kom­mer li­ge fra sin bed­ste sæ­son i sin tid i AGF. Hans stør­ste ri­val om spil­le­tid er Bror Blu­me, der dog ik­ke har sam­me ag­gres­si­ve til­gang til spil­let som au­stra­li­e­ren.

Hvis AGF skal for­bed­re re­sul­ta­tet fra sid­ste sæ­son, og det skal klub­ben, da må­let frem­de­les er top­seks, så kræ­ver det en skar­pe­re ind­sats, en me­re di­rek­te stil, og det kan Ni­co­lai Poul­sen bi­dra­ge med.

»Hvis du har en spil­ler, der le­der et pres, skal du ha­ve en, der læ­ser den næ­ste si­tu­a­tion. Han er ut­ro­lig dyg­tig til at sør­ge for, at det ik­ke kun er det før­ste pres, der vir­ker. Han er ek­stremt ag­gres­siv og hur­tig til at pres­se. Det er det, vi har set hos ham. Han er en le­der­ty­pe; han har væ­ret det hos Ran­ders, og vi hå­ber, han kan vok­se ind i den rol­le hos os,« sag­de Agf-træ­ner David Ni­el­sen for­le­den om sin nye midt­ba­ne­spil­lers ev­ner.

Men hvor ser han egent­lig sig selv på AGF’S hold, Ni­co­lai Poul­sen?

»I Ran­ders spil­le­de jeg pri­mært 6’er, men i AGF har de mest spil­let 4-1-4-1. Umid­del­bart er det som 6’er, jeg er bedst til­pas, men jeg kan sag­tens spil­le­re an­det. Vi må se, hvor træ­ne­ren me­ner, jeg pas­ser bedst ind,« si­ger han, og så har han ik­ke sagt for me­get el­ler på for­hånd skub­bet nog­le af ri­va­ler­ne ud.

Men det kom­mer gi­vet­vis til at ske.

Ana­ly­se

Jens Sta­ge får en me­re fremad­ret­tet rol­le på AGF’S hold i den kom­men­de sæ­son, hvor der bli­ver hård kamp om plad­ser­ne på midt­ba­nen. Hvis AGF skal for­bed­re re­sul­ta­tet fra sid­ste sæ­son, og det skal klub­ben, da må­let frem­de­les er top­seks, så kræ­ver det en skar­pe­re ind­sats, en me­re di­rek­te stil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.