Den split­tel­se, man­ge tospro­ge­de le­ver med, vil­le jeg al­drig ha­ve for­stå­et, hvis ik­ke jeg hav­de kendt Ha­li­ma

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - Ti­na Vit­trup sko­le­læ­rer Hol­me Parkvej 121, Højb­jerg

Par­ti­er­ne i Aar­hus By­råd har ind­gå­et po­li­tisk af­ta­le om et sko­le­til­bud i Gel­lerup, Toves­høj og Bis­pe­ha­ven, som blandt an­det om­fat­ter op­fø­rel­se af en ny sko­le. Den nye sko­le i Gel­lerup for­ven­tes at stå klar til sko­le­å­ret 2025/2026 og an­slås at ko­ste kom­mu­nen 339 mio. kr. Jeg for­står ik­ke, hvor­dan en ny sko­le skal kun­ne lø­se in­te­gra­tio­nen.

Det er som ”Kej­se­rens nye klæ­der”. Jeg me­ner, at ghet­tosko­ler med 95 pct. tospro­ge­de børn skal af­skaf­fes. Sko­ler­ne bli­ver me­re og me­re op­del­te. Jeg tror først, vi lyk­kes med in­te­gra­tio­nen, når vi har en fol­ke­sko­le, der re­præ­sen­te­rer mang­fol­dig­he­den i sam­fun­det. Jeg er selv op­vok­set i et bo­lig­kvar­ter, der i dag er ble­vet en ghet­to. I min klas­se var der al­le­re­de den­gang en del tospro­ge­de ele­ver. Ha­li­ma hav­de det svært. Hun vil­le ger­ne væ­re som os an­dre. Hen­des for­æl­dre for­lang­te, hun gik tyr­kisk klædt og med tørklæ­de.

Det re­sul­te­re­de i, at hun hver mor­gen gik for­bi sin dan­ske ve­nin­de.

Hos ve­nin­den hav­de hun tøj lig­gen­de. Tøj, der lig­ne­de ti­dens mo­de. Her skif­te­de Ha­li­ma sit tøj og tog tørklæ­det af. Ef­ter sko­le tog hun igen for­bi ve­nin­den, for igen at lig­ne den tyr­ki­ske pi­ge, som for­æl­dre­ne øn­ske­de. Den split­tel­se, man­ge tospro­ge­de le­ver med, vil­le jeg al­drig ha­ve for­stå­et, hvis ik­ke jeg hav­de kendt Ha­li­ma.

Ha­li­ma var en ge­vinst for min sko­le­gang. Jeg op­le­ve­de på tæt­te­ste hold den ver­den, hun le­ve­de i, og fik en for­stå­el­se for den­ne. Sam­ti­dig lær­te Ha­li­ma og­så om mig og mi­ne vær­di­er. Jeg er så glad for, at jeg har haft mu­lig­he­den for at gå i sko­le med så man­ge klas­se­kam­me­ra­ter med an­den et­nisk bag­grund. Vi fik op­byg­get en gen­si­dig respekt og for­stå­el­se på tværs af kul­tu­rel­le for­skel­lig­he­der. På den må­de sy­nes jeg, in­te­gra­tio­nen lyk­kes.

Jeg tror ik­ke på, at sko­ler med 95 pct. tospro­ge­de ele­ver frem­mer in­te­gra­tio­nen. Tvær­ti­mod. Sko­len skal af­spej­le det sam­fund, vi le­ver i, og det skal væ­re et sted, hvor vi mø­der hin­an­den på kryds og tværs. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at der skal væ­re over 40 pct. tospro­ge­de i en klas­se, før det fag­li­ge ni­veau bli­ver he­vet ned for de an­dre ele­ver i klas­sen.

En løs­ning kun­ne væ­re at gø­re det mu­ligt for de tospro­ge­de at flyt­te ud i for­stæ­der­ne og et loft på mak­si­malt 20 pct. tospro­ge­de i klas­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.