Ar­ki­tekt­spi­rer ud­stil­ler

Jyllands-Posten Søndag - - Guide - - wang

Kunst: De nyud­dan­ne­de ar­ki­tek­ter fra Ar­ki­tekt­sko­len Aar­hus ud­stil­ler fre­dag på God­s­ba­nen. Til den­ne di­mis­sion og ud­stil­ling­s­åb­ning fre­dag ef­ter­mid­dag, er te­ma­et DNA, og der er fo­kus på, hvad der ken­de­teg­ner de nyud­dan­ne­de ar­ki­tek­ter fra Ar­ki­tekt­sko­len Aar­hus i år. Men “DNA” er ik­ke na­tur­vi­den­ska­be­ligt, men over­skrif­ten står i ste­det for “De Nye Ar­ki­tek­ter” og “Da­gens Nyhe­der om Ar­ki­tek­tur”. Ud­stil­lin­gen, der vi­ses frem i God­s­ba­nen, by­der på me­re end 60 af­gangs­pro­jek­ter af ar­ki­tekt­spi­rer, der be­hand­ler fle­re for­skel­li­ge sam­funds­re­le­van­te em­ner som in­te­gra­tion, kli­ma­for­an­drin­ger, ur­ba­ni­se­ring og ar­ki­tek­tu­rens ker­ne­vær­di­er. Tan­ker­ne og ide­er­ne bag hver en­kelt pro­jekt blev des­u­den be­skre­vet i en avis, og for hver kan­di­dat er der en avis. Det be­ty­der, at man som pu­bli­kum og del­ta­gen­de til ud­stil­ling­s­åb­nin­gen kan læ­se Da­gens Nyhe­der om Ar­ki­tek­tur, mens man ny­der en kop varm kaf­fe i ud­stil­lin­gens so­fa­er. En lang ræk­ke em­ner bli­ver ta­get un­der be­hand­ling, her­un­der om ar­ki­tek­tur med ud­gangs­punkt i græsk hi­sto­rie og kul­tur kan med­vir­ke til at af­mysti­fi­ce­re dø­den, og hvad et selv­portræt af Fri­da Ka­hlo har at gø­re med ar­ki­tek­to­ni­ske ind­greb i den grøn­land­ske ind­land­sis.

Ud­gi­ver

Mor­ge­na­vi­sen Jyl­lands-po­sten

An­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør

Ja­cob Ny­broe

Ma­ga­sin­chef

Vig­go Lepout­re Ravn

Re­dak­tør

Astrid El­lemo/ Me­dia Movers

Lay­ou­ter

Jenan Is­sa/ Me­dia Movers

For­si­de­fo­to

Sof­fi Chan­chira Lar­sen

Kon­takt

bo­[email protected] Fo­to: PR Fo­to: PR Fo­to: PR Fo­to: PR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.