Fa­sci­na­tion af geo­me­tri Lys kan gi­ve godt liv

Jyllands-Posten Søndag - - Bolig - Lou­is­poul­sen.com

Den dansk-island­ske kunst­ner, Ola­fur Eli­as­son, er ak­tu­el med lam­pen, ”OE Qu­a­si Light”, for Lou­is Poul­sen. Dens form ta­ger ud­gangs­punkt i geo­me­tri­en, hvor to lag mø­der hin­an­den og la­der lyset re­flek­te­re. For­men på det in­der­ste lag i lam­pen er et ikosa­e­der, og det yder­ste et do­de­ka­e­der. De geo­me­tri­ske be­teg­nel­ser hen­vi­ser til, at der er hen­holds­vis 20 og 12 si­de­fla­der og top­punk­ter. Det in­der­ste do­de­ka­e­der er en fem­kan­tet ind­sats af po­lyk­ar­bo­nat, som er de­sig­net, så lyset fal­der ind mod ker­nen – og ik­ke om­vendt som ved de fle­ste lam­per.

”Lam­pen kom­bi­ne­rer præ­ci­sion i de­sign med stem­nings­be­lys­ning af høj kva­li­tet i én form,“ud­ta­ler Ola­fur Eli­as­son om sit før­ste lam­pe­de­sign.

Den er frem­stil­let af gen­an­vendt alu­mi­ni­um, for 90 pro­cents ved­kom­men­de, og er i hand­len til ef­ter­å­ret. Pris: 85.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.