For­tæl­lin­gen ska­bes Lyset er ind­kaps­let

Jyllands-Posten Søndag - - Bolig -

Hos Fritz Han­sen sker der en mas­se i øje­blik­ket, da man ar­bej­der på at ska­be nye de­sign­for­tæl­lin­ger ba­se­ret på den lan­ge de­sign­hi­sto­rie. Var du for­bi 3 Days of De­sign for ny­lig, op­le­ve­de du må­ske den nye pen­del ”Mus­ling”, som er et ek­sem­pel på den nye ty­pe de­sign­for­tæl­ling. Pend­len er de­sig­net af de­sign­duo­en Ahm & Lund til pro­gram­se­ri­en, Dan­marks Næ­ste klas­si­ker, og den er nu på vej i pro­duk­tion.

»Som no­get nyt går Fritz Han­sen ud og præ­sen­te­rer et nyt de­sign, mens det sta­dig er i pro­ces. Med ”Mus­ling” har vi åb­net op for, at pu­bli­kum kan føl­ge pro­duk­t­ud­vik­lin­gen af de­sig­net, hvor de to de­sig­ne­re ar­bej­der med skit­ser og pro­to­ty­per,« si­ger Ka­ri­ma An­der­sen, de­sign­ma­na­ger for be­lys­ning hos Fritz Han­sen om de­sig­net, som er in­spi­re­ret af en per­le.

Isa­bel Ahm og Sig­ne Lund har ud­vik­let lam­pen i akryl og mes­sing, men der ar­bej­des på en ud­ga­ve af glas og mes­sing. Den er i hand­len fra for­å­ret 2020.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.