Slap af ude og hjem­me Neu­rovi­den­skab og musik

Jyllands-Posten Søndag - - Bolig - Ci­tizenm.com

Lyd og aku­stik er alt­af­gø­ren­de, når det hand­ler om in­dret­ning. ’Go­de vi­bra­tio­ner’ er ik­ke kun et spørgs­mål om at kun­ne fin­de ro og slap­pe af der­hjem­me, men og­så at kun­ne ’fal­de ned’ un­der rej­ser. Det har den hol­land­ske ho­telkæ­de, Ci­tizenm, ejet af in­de­ren Rat­tan Chadha – som nog­le må­ske hu­sker grund­lag­de mo­de­mær­ket Me­xx – ar­bej­det ak­tivt på. Re­sul­ta­tet er en mu­si­kud­gi­vel­se, ”Gu­i­de to Bu­si­ness Tra­vel, vo­lu­me one: Brainwa­ves”, som in­de­hol­der tre spe­ci­al­kom­po­ne­re­de num­re. Bag mu­sik­ken står – ud over ho­tel­let – det bri­ti­ske pla­de­sel­skab Era­sed Ta­pes, mu­sik­for­ske­re fra Golds­mit­hs, Uni­ver­si­ty of Lon­don og tek­no­lo­gi­virk­som­he­den Bo­se. Mu­sik­ken er ud­vik­let til at af­hjæl­pe søvn- og kon­cen­tra­tions­pro­ble­mer samt rej­s­eu­ro. Den kan strea­mes på f.eks. Ap­ple Mu­sic el­ler Spo­ti­fy, hvis du ik­ke boo­k­er dig ind på et af af kæ­dens ho­tel­ler den­ne som­mer, hvor mu­sik­ken er til fri af­be­nyt­tel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.