Her er plan­ter­ne, der ud­for­drer ha­ve-en­tu­si­a­ster­ne

Sø­ger du den spe­ci­el­le ud­for­dring, så ud­pe­ger ha­ve­eks­pert Jes­per Carl Cor­fitzen her en ræk­ke plan­ter, der kan væ­re no­get for dig.

Jyllands-Posten Søndag - - Guide Bolig - SØN­DAG DEN 23. JU­NI 2019 KAS­PER JØRGENSEN Ar­tik­len er pu­bli­ce­ret i sam­ar­bej­de med Bo­li­us.

Det sker of­te, når plan­te­in­ter­es­sen vok­ser: In­ter­es­sen ud­vik­ler sig fra blot at væ­re no­get, der kan un­der­hol­de en, til at væ­re en re­gu­lær pas­sion for én be­stemt plan­te­ty­pe. Ek­sem­pel­vis er ro­sen­ha­ver ik­ke et sjæl­dent syn, ej hel­ler en­tu­si­a­ster der går me­get op i at dyr­ke sto­re de­le af må­l­ti­der­ne i køk­ken­ha­ven.

Du kan må­ske se dig selv i en af oven­stå­en­de grup­per el­ler en helt tred­je, og du mang­ler en ny ud­for­dring i dit plan­te­liv. Her gi­ver Bo­li­us’ ha­ve­eks­pert Jes­per Carl Cor­fitzen sit bud på nog­le plan­ter, der kan gi­ve dig for­ny­et en­tu­si­as­me, hvad end det er in­de el­ler ude. Det kan f.eks. væ­re at nør­de man­ge for­skel­li­ge ar­ter af én be­stemt plan­te­ty­pe, ka­ste sig over en svært til­gæn­ge­lig plan­teart el­ler lyk­kes med no­get, der ik­ke er så nemt at få til at bli­ve til en suc­ces.

Ro­ser og rho­do­den­dron er op­lag­te hob­by-plan­ter

De al­ler­mest ud­bred­te pas­sio­ner blandt ha­ve­e­je­re er ro­ser og rho­do­den­dron. Det er dis­se to plan­te­grup­per, al­ler­f­lest fal­der for, og som for de fle­ste der­for og­så en­der med at fyl­de det me­ste af ha­ven på be­kost­ning af an­dre plan­ter.

»Jeg er selv op­vok­set med så­dan en nørd. Min far var om no­gen en rho­do­den­dron-en­tu­si­ast med en sam­ling på om­kring 2.000 styk, og hvor der he­le ti­den blev hen­tet nye frø til lan­det, og selv blev frem­dre­vet nye, ukend­te sor­ter. Det er for mig en æg­te plan­te­nørd og en­tu­si­ast, der er ble­vet op­slugt af sin hob­by,« si­ger Jes­per Carl Cor­fitzen.

Køk­ken­ha­ve-in­spira­tion

For en stor del hand­ler ha­veg­læ­den om at kun­ne spi­se det, der vok­ser. Der­for skal plan­ter­ne helst kun­ne spi­ses, så snart de er pluk­ket, truk­ket op af jor­den el­ler klip­pet af.

Køk­ken­ha­ve-in­ter­es­sen kan of­te spi­re nys­ger­rig­he­den for en sær­lig ty­pe frugt, bær el­ler grønt­sa­ger. Der er mas­ser af mu­lig­he­der for at gå i dyb­den med en mas­se plan­ter og ud­for­ske nye ar­ter.

To­ma­ter In­ter­es­sen for to­ma­ter og de man­ge sor­ter er vok­set og vok­set. Der­for fin­der du og­så man­ge, som er be­gyndt med at dyr­ke ba­re lidt to­ma­ter til hus­be­hov i de­res før­ste driv­hus, og så er endt med at gå og nør­de – plud­se­lig er he­le driv­hu­set fyldt med to­ma­ter.

Chi­li Chi­li blev, ik­ke mindst på grund af Chi­li Klaus, den sto­re Diy-plan­te for nog­le år til­ba­ge og en fe­ber, der bred­te sig. Det var der­for en ”nørd­plan­te” for de få, der blev en sam­ler­plan­te for de man­ge. Og der fin­des da og­så man­ge ud­ga­ver, som sta­dig kan gi­ve ny ud­for­dring til eks­per­ten.

Kål Kål op­le­ve­de for nog­le år si­den at bli­ve stø­vet af og gra­vet frem fra gem­mer­ne. Det af­sted­kom og­så, at man­ge be­gynd­te at dyr­ke kål i ha­ven igen, og nye sor­ter kom til. Si­den er fle­re end­da be­gyndt at sam­le på dis­se, og så­le­des kan man alt­så og­så nør­de med en spi­se­lig blad­plan­te.

Plan­ter til in­den­dørs brug og på al­ta­ner

Or­ki­de­er Or­ki­de­er er of­te en plan­te­grup­pe, som folk be­gyn­der at nør­de i. Når du åb­ner ka­ta­lo­get for or­ki­de-ty­per, så er der og­så rig­tig man­ge at væl­ge imel­lem. Der­u­d­over er det en stor ud­for­dring at pas­se den og få or­ki­de­en til at blom­stre igen. Lyk­kes du her, så har du en plan­te­eks­pert i ma­ven, som og­så af­tvin­ger respekt blandt an­dre.

Kø­dæ­den­de plan­ter Kø­dæ­den­de plan­ter er no­get, du vir­ke­lig kan sam­le på og nør­de med. De kan dyr­kes i ter­ra­ri­er el­ler blot fyl­de ens hjem med ude som in­de. En her­lig, pud­sig og an­der­le­des plan­te­grup­pe, der rum­mer de me­ste fan­ta­si­ful­de in­di­vi­der, og som kan be­gej­stre en på al­le må­der. Hvis du mang­ler en ny plan­te­ty­pe at gå i dyb­den med, kan dis­se klart an­be­fa­les.

Vand­plan­ter Især man­ge un­ge mænd er be­gyndt at nør­de vand­plan­ter. De har der­for et akva­rie uden fisk, men hvor de i ste­det kan dyr­ke de­res in­ter­es­se for vand­plan­ter. Der er og­så me­get in­spira­tion at hen­te i na­tu­rens land­ska­ber, når der skal sø­ges ny in­spira­tion til be­plant­nin­gen i akva­ri­er el­ler ter­ra­ri­er.

Uden­dør­s­plan­ter

Vin­ter­gæk­ker Hvis du sy­nes, at din næ­ste hob­by ik­ke skal væ­re til­gæn­ge­lig for al­le, så kan no­get så al­min­de­ligt som vin­ter­gæk­ker væ­re et godt sted at be­gyn­de. Det kan nem­lig væ­re en rig­tig kost­bar af­fæ­re at be­gi­ve sig i gang med, da løg­pri­sen på de mest spe­ci­el­le og ef­ter­trag­te­de ver­sio­ner kan lø­be op i 2.000 kr., og det bli­ver der­ved en hob­by i den eks­klu­si­ve en­de.

Bonsai-træ­er Når du væl­ger Bonsai-træ­er, så sor­te­rer du sam­ti­dig alt an­det fra, for de kræ­ver al din tid. Det er en ri­me­lig stil­le­stå­en­de plan­te, men der lig­ger man­ge ti­mers ar­bej­de i dem. Fle­re gan­ge år­ligt skal du om­plan­te dem, hvor de skal de ud af pot­ter­ne, rød­der­ne st­ud­ses samt ha­ve ny jord – og så tå­ler de slet ik­ke udtør­ring. Da de ik­ke skal bli­ve til sto­re træ­er, skal nye skud nip­pes af, så du kan få det kro­ge­de træ, der næ­sten bli­ver til kunst. Til gen­gæld gi­ver bonsai-træ­er­ne dig den zen-ag­ti­ge og stil­le nørd­vej.

Ha­ve­or­ki­de­er Or­ki­de­er er fra na­tu­rens si­de svæ­re at hol­de. Ba­re det at få dem til at spi­re er en kunst. Hvor an­dre plan­te­frø har en ”mad­pak­ke” med fra na­tu­rens si­de til at sæt­te pro­ces­sen i gang, stil­ler or­ki­de­er helt an­dre krav. Der skal nog­le spe­ci­el­le svam­pe til, før den kan spi­re. Der­for er der man­ge fak­to­rer, der skal gå op i en hø­je­re en­hed, før det lyk­kes.

Ha­ve­cyc­la­men – al­pe­vi­ol De fle­ste ken­der al­pe­vi­o­len fra ju­le­ti­den, men den lil­le plan­te kan og­så ska­be en ha­ve for en­tu­si­a­sten. Al­pe­vi­o­len har ud­vik­let sig til at væ­re en fje­der, som snur­rer rundt om sig selv, og der­ved gør det mu­ligt at sky­de frø­e­ne langt rundt om­kring sig. Det be­ty­der, at du får den spredt rundt i ha­ven, hvor du ik­ke tænk­te, den skul­le væ­re. De er ik­ke nød­ven­dig­vis van­ske­li­ge at pas­se, men gi­ver et an­der­le­des ha­veud­tryk med ti­den. Og der er man­ge ty­per at væl­ge imel­lem. Det er og­så en god sko­v­bund­s­plan­te, hvis du ik­ke har så me­get plads til rå­dig­hed.

Ikeas nye kol­lek­tion Mus­sel­blom­ma er la­vet af pla­stik, som span­ske fi­ske­re har få­et i net­tet. I før­ste om­gang kan den kun kø­bes i Spa­ni­en og Ita­li­en. Fo­to: PR

Vi hå­ber og­så, at det kan in­spi­re­re an­dre til at føl­ge ef­ter, for i sid­ste en­de er det til gavn for al­le men­ne­sker og pla­ne­ten. Nils Måns­son, Ma­te­ri­a­le- og In­nova­tion Deploy­ment Le­a­der, Ikea

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.