Ikea er sta­dig blå og gul – og grøn

Bæ­re­dyg­tig­hed, kli­ma og op­ti­mal ud­nyt­tel­se af ma­te­ri­a­ler­ne, her­un­der og­så gen­brug, var de helt sto­re ten­den­ser, da Ikea præ­sen­te­re­de de­res kom­men­de de­sign­sam­ar­bej­der og nyhe­der til De­mo­cra­tic De­sign Days i Älm­hult.

Jyllands-Posten Søndag - - Tendens Bolig - KIRI KIM LAS­SEN

Et køk­ken­mo­dul af sam­men­pres­set, kli­ma­ven­lig bam­bus. En dug spun­det af pla­stik­fi­bre, der er la­vet af gam­le fi­ske­net, som er fi­sket di­rek­te op af Mid­del­ha­vet. En skål la­vet af den over­sky­den­de del af ris­plan­ten, der el­lers bli­ver brændt af og bi­dra­ger til den mas­si­ve luft­foru­re­ning i In­di­en.

He­le ver­denspres­sen var tra­di­tio­nen tro sam­let i Ikeas ho­ved­kvar­ter i Syds­ve­ri­ge for at se, hvad den sven­ske mø­bel­gi­gant har gå­et og pus­let med på det se­ne­ste, og en over­ord­net ten­dens gen­nem­sy­re­de langt de fle­ste de­sign­sam­ar­bej­der og kol­lek­tio­ner, der blev præ­sen­te­ret for ver­den. Øverst på dags­or­de­nen stod nem­lig ”kli­ma” med sto­re, blin­ken­de, grøn­ne bog­sta­ver. Det er no­get, Ikea ta­ger gan­ske al­vor­ligt, især for­di de er så­dan en stor spil­ler på mar­ke­det og er i be­rø­ring med mil­li­o­ner af men­ne­sker hver dag.

»På De­mo­cra­tic De­sign Days gi­ver vi om­ver­de­nen mu­lig­hed for at dyk­ke lidt ned i de kom­men­de kol­lek­tio­ner og pro­jek­ter, vi har gang i hos Ikea. Det gæl­der selv­føl­ge­lig og­så ud­vik­lin­gen af nye, in­nova­ti­ve løs­nin­ger, der skal in­spi­re­re men­ne­sker ver­den over til at le­ve me­re bæ­re­dyg­tigt og kli­ma­ven­ligt,« si­ger Ti­na Lind­harth, der er Cor­pora­te Com­mu­ni­ca­tion Ma­na­ger hos Ikea Dan­mark.

Ren gen­brugs­po­ly­e­ster fra næ­ste år De kli­ma­be­vid­ste am­bi­tio­ner har læn­ge fyldt me­get hos den sven­ske mø­bel­gi­gant, og den over­ord­ne­de plan er, at Ikea skal væ­re en bæ­re­dyg­tig og cir­ku­lær virk­som­hed i 2030.

Det be­ty­der, at de frem for at bru­ge og for­bru­ge ma­te­ri­a­ler i hø­je­re grad skal over til at gen­bru­ge og gen­an­ven­de. Det be­ty­der og­så, at de har måt­tet tæn­ke ud af bok­sen i for­hold til at fin­de bå­de nye ma­te­ri­a­ler og gen­tæn­ke ek­si­ste­ren­de ma­te­ri­a­ler med et min­dre Co2-af­tryk.

Blandt an­det kom­mer dit sen­ge­tæp­pe, din gulv­måt­te og dit pu­de­vår til so­fa­en ef­ter pla­nen til at væ­re la­vet af gen­brug­te Pet-plast­fla­sker al­le­re­de næ­ste år, når ud­rul­nin­gen af det nye ma­te­ri­a­le, gen­brugs­po­ly­e­ster, skal fin­de sted. Ikea reg­ner med at kun­ne hal­ve­re sit Co2-fod­af­tryk fra po­ly­e­ster i teksti­ler ale­ne ved at gå over til gen­brugs­po­ly­e­ster.

»Vi ved godt, at det er et højt mål at sæt­te at er­stat­te he­le vo­res pro­duk­tion af po­ly­e­ster med gen­brug, men ved at gen­bru­ge Pet-pro­duk­ter gi­ver vi dem et an­det liv. Vi hå­ber og­så, at det kan in­spi­re­re an­dre til at føl­ge ef­ter, for i sid­ste en­de er det til gavn for al­le men­ne­sker og pla­ne­ten,« si­ger Nils Måns­son, der er Ma­te­ri­a­le- og In­nova­tion Deploy­ment Le­a­der.

Pla­stik fra ha­vet

Det er ik­ke kun gen­brug­te vand­fla­sker, Ikeas frem­ti­di­ge teksti­ler kom­mer til at væ­re la­vet af. Til ef­ter­å­ret ram­mer den helt nye kol­lek­tion, Mus­sel­blom­ma, bu­tik­ker­ne, i før­ste om­gang dog kun i Ita­li­en og Spa­ni­en, da kol­lek­tio­nen har et Mid­del­havs-islæt. For det før­ste er kol­lek­tio­nen de­sig­net af den span­ske de­sig­ner In­ma Bermú­dez, som har la­det sig in­spi­re­re af ha­vet og det glo­ba­le pla­stik­foru­re­nings­pro­blem.

For det an­det er den ble­vet til med hjælp fra span­ske fi­ske­re. For kol­lek­tio­nen, som be­står af en dug, et pu­de­vår og en ta­ske, er la­vet af gen­brugt pla­stik, som fi­sker­ne har få­et i net­tet i Mid­del­ha­vet. For hvert ki­lo Pet-pla­stik, der er ble­vet fi­sket op, har fi­sker­ne og­så fan­get ni ki­lo an­det af­fald som gum­mi, me­tal og glas, og det he­le er ble­vet bragt til land, sor­te­ret og gen­brugt.

I frem­ti­den kom­mer vi slet ik­ke til at sove i bo­mulds­lin­ned, hvis det står til Ikea. Bo­muldspro­duk­tio­nen er en af de stør­ste kli­ma­syn­de­re, og der­for har mø­bel­pro­du­cen­ten og­så ledt med lys og lyg­te ef­ter al­ter­na­ti­ver. Til­ba­ge i 2014 sø­sat­te de der­for pro­jek­tet Tre­e­to­te­xti­le, der sid­ste år fik selskab af gen­brugs­virk­som­he­den Sto­ra Enso, som har kig­get på, hvor­dan man kan ud­vik­le en tek­no­lo­gi til at spin­de træuld af træ­er­nes cel­lu­lo­se til teksti­ler. Og i år på De­mo­cra­tic De­sign Days løf­te­de de slø­ret for en pro­to­ty­pe, så man ved selv­syn kun­ne kon­sta­te­re, at ma­te­ri­a­let var li­ge så blødt og læk­kert som bo­muld mel­lem fin­gre­ne.

Sat­ser på ren luft

Ud over dy­ne­be­træk la­vet af træ­fi­bre, og du­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.