STILFULD OP­BE­VA­RING TIL DIN UDEOASE

Byd den kom­men­de ude­sæ­son vel­kom­men med en smart og stilfuld op­be­va­rings­løs­ning, der har plads til di­ne ha­ve­hyn­der, tæp­per og me­get me­re. Stil­rent skan­di­na­visk de­sign med et ma­skul­int twist.

Jyllands-Posten Søndag - - Tendens Bolig -

Som et led i at gø­re no­get ved luft­foru­re­nin­gen i bl.a. In­di­en har Ikea skabt kol­lek­tio­nen Föran­dring, som er la­vet af ris­strå, der el­lers vil­le væ­re ble­vet brændt. Fo­to: PR Ef­ter ris­hø­sten bræn­des de over­sky­den­de de­le af plan­ten, hvil­ket er en af grun­de­ne til, at der er så mas­siv luft­foru­re­ning i de in­di­ske in­du­stri­by­er. Fo­to: PR

De før­ste skit­ser til Förän­dring-kol­lek­tio­nen. En af de­sig­ner­ne bag, Akanksha Deo, er vok­set op i In­di­en og har al­drig kun­net ta­ge ren luft for gi­vet. Fo­to: PR E la­vet af gen­brug­te pla­stik­fla­sker, kom­mer for­bru­ger­ne i frem­ti­den til at stif­te be­kendt­skab med et helt nyt ma­te­ri­a­le.

Sid­ste år lan­ce­re­de Ikea sam­ar­bejds­pro­jek­tet ”Bet­ter Air Now,” som hav­de til for­mål at be­græn­se luft­foru­re­nin­gen i de sto­re in­du­stri­by­er i In­di­en. En af grun­de­ne til, at luft­foru­re­nin­gen er så mas­siv i de om­rå­der, er, at de bræn­der de over­sky­den­de de­le af ris­plan­ter­ne af, når hø­sten er i hus.

Men ris­plan­ter­ne kan i ste­det la­ves om til et nyt ma­te­ri­a­le, og til ef­ter­å­ret ram­mer den før­ste kol­lek­tion af ma­te­ri­a­let hyl­der­ne i va­re­hu­se­ne rundt om i ver­den.

Kol­lek­tio­nen hed­der Föran­dring og be­står blandt an­det af måt­ter, lam­pe­skær­me og kur­ve til op­be­va­ring i for­skel­li­ge nu­an­cer af sort og blå, der skal il­lu­stre­re luft­foru­re­nin­gen. For at kom­me luft­foru­re­nin­gen end­nu me­re i hu, dur det ik­ke, at det kun er Ikea, der be­nyt­ter det nye ma­te­ri­a­le, og der­for an­non­ce­re­de de og­så på De­mo­cra­tic De­sign Days, at de er ble­vet med­lem af Cli­ma­te and Air Co­a­li­tion, der skal frem­me ren luft i de hår­dest foru­re­ne­de eg­ne af ver­den.

Kli­ma­ven­li­ge kött­bul­lar

In­gen kli­ma­kamp uden at snak­ken fal­der på rø­de bøf­fer, kø­er­nes me­tan-ud­led­ning og det ge­ne­rel­le alt for hø­je kød­for­brug på ver­dens­plan. Og in­gen Ikea uden en om­gang kött­bul­lar. Så hvor­dan for­e­ner man kli­ma­be­vidst­hed med en klas­sisk svensk kødret? Man la­ver da en kød­fri kød­bol­le.

»Vi un­der­sø­ger kon­stant nye mu­lig­he­der for at ska­be en me­re bæ­re­dyg­tig frem­tid, og vi øn­sker at be­væ­ge os i en me­re plan­te­ba­se­ret ret­ning og ser­ve­re mad for vo­res gæ­ster med et min­dre Co2-af­tryk. Og nu er plan­te­ba­se­re­de in­gre­di­en­ser me­re bæ­re­dyg­ti­ge end for ek­sem­pel rødt kød og svi­ne­kød,« si­ger Michael La Cour, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør hos Ikea Food Ser­vi­ces AB.

I den nye kød­bol­le skal man kig­ge langt ef­ter kø­det. Til gen­gæld er den la­vet af en blan­ding af gu­le ær­ter, kar­tof­fel­fla­ger, gryn og æb­le, og så sma­ger den fuld­stæn­dig som den æg­te va­re. Un­der­teg­ne­de var end­da op­pe og ta­ge to gan­ge af pro­to­ty­pen, der, når den kom­mer på me­nu­kor­tet i Ikeas bi­stro­er ver­den over, skal fun­ge­re som et kli­ma­ven­ligt al­ter­na­tiv til den ori­gi­na­le kød­bol­le.

Den nye kød­fri kød­bol­le kom­mer i for­læn­gel­se af en ræk­ke an­dre kli­ma­ven­li­ge al­ter­na­ti­ver, som Ikea al­le­re­de har in­tro­du­ce­ret de­res kun­der for. I april i år kom en bæ­re­dyg­tig, ve­gansk og plan­te­ba­se­ret jord­bær­sof­ti­ce i bi­stro­er­ne i Eu­ro­pa, mens og­så den 100 pct. plan­te­ba­se­re­de ho­t­dog­pøl­se kan fin­des på me­nu­kor­tet.

»Vi øn­sker at gø­re det let­te­re at væl­ge en me­re bæ­re­dyg­tig livs­stil ved at til­by­de vo­res gæ­ster mad, der har en me­re po­si­tiv ind­virk­ning på vo­res al­le sam­mens pla­net,« si­ger Michael La Cour. N

Vi øn­sker at be­væ­ge os i en me­re plan­te­ba­se­ret ret­ning og ser­ve­re mad for vo­res gæ­ster med et min­dre Co2-af­tryk. Michael La Cour, adm. di­rek­tør, Ikea Food Ser­vi­ces

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.