»Æste­tik må ik­ke ale­ne bli­ve grun­den til at la­ve nyt«

Så­dan si­ger de­sig­ner Kas­per Salto, der læg­ger li­ge stor vægt på for­mål, funk­tion og æste­tik. Han er ak­tu­el med en in­dret­nings­op­ga­ve for Ny Car­l­berg­fon­det og en mø­bel­kol­lek­tion for Onecol­lection.

Jyllands-Posten Søndag - - Q&a Bolig - PER­NIL­LE OBELITZ

Hvor­dan vil du be­skri­ve din de­sig­næ­ste­tik? »Det er ik­ke et be­greb, jeg bru­ger, da ud­gangs­punk­tet for mig al­tid er, hvad pro­duk­tet skal kun­ne, og hvor­dan det skal bru­ges. Der­i­mod vil jeg hel­le­re ta­le om re­le­vans. Hvil­ken ret et gi­vent pro­dukt har på den­ne klo­de. Vi skal tæn­ke me­get over, hvad vi prop­per ind blandt alt det an­det, og der skal væ­re en god grund, el­lers vent til den go­de idé kom­mer.

Æste­tik vil al­tid væ­re en sub­jek­tiv stør­rel­se og kan væ­re be­svær­ligt at si­ge no­get en­ty­digt om. Æste­tik må ik­ke ale­ne bli­ve grun­den til at la­ve nyt. En gen­stand kan sag­tens frem­stå æste­tisk, hvis for­må­let og funk­tio­nen er vel­lyk­ket.«

Hvor­for blev du de­sig­ner? »Jeg har al­tid haft lyst til at for­bed­re det, som var. Det kun­ne sik­kert væ­re ble­vet et an­det fag­om­rå­de, men si­den barns­ben har jeg al­tid haft gang i no­get fy­sisk. No­get med at bru­ge hæn­der­ne. Ef­ter min mester­læ­re­tid som mø­bels­ned­ker vil­le jeg prø­ve kræf­ter med at teg­ne tin­ge­ne i til­læg til at la­ve dem fy­sisk.«

Hvor­fra er du ud­dan­net og hvor­for den­ne in­sti­tu­tion/ dis­se in­sti­tu­tio­ner? »Jeg var i mø­bels­ned­ker­læ­re hos Jør­gen Wol­ff i Hel­lerup. Det var jeg hel­dig med. Her­ef­ter er jeg ud­dan­net på Dan­marks De­signsko­le, for­di den var stær­ke­st på mø­bel- og in­du­stri­elt de­sign.«

Hvad in­spi­re­rer dig? El­ler hvem? »In­spira­tion for mig be­ty­der at ha­ve lyst til no­get. Det mest in­spi­re­ren­de er nok i ud­gangs­med at lø­se det. Og hvis det når til pro­to­ty­per, er det jo helt fan­ta­stisk in­spi­re­ren­de.«

Har du en mis­sion med dit de­sign? Hvis ja, hvad stræ­ber du ef­ter? »Helt klart at la­ve ting så go­de, at de får et langt ”liv” og ik­ke skal skrot­tes. Det næst­bed­ste er at la­ve ting, som ”ba­re” kan hol­de læn­ge. Jo læn­ge­re tid tin­ge­ne hol­der, og jo bed­re de kan re­pa­re­res, jo bed­re er de i bæ­re­dyg­tig­he­dens navn.

Og selv­føl­ge­lig har val­get af ma­te­ri­a­ler­ne og­så en ind­fly­del­se her, så hvis de kan gen­bru­ges, er det al­ler­bedst.«

Hvad er du mest stolt af i din kar­ri­e­re? »Mit lan­ge sam­ar­bej­de med Fritz Han­sen, som be­gynd­te i 1997 med sto­len ”Ice”, som står man­ge ste­der i ver­den. Og selv­føl­ge­lig mit go­de sam­ar­bej­de i Salto&sigs­gaard med Tho­mas Sigs­gaard, hvor vi har løst op­ga­ver for Onecol­lection. Jeg vil og­så klart næv­ne kon­kur­ren­cen ”Nye møb­ler til Truste­es­hip Cham­ber” i Uni­ted Na­tions i New York, som vi vandt i 2012.«

Hvad ar­bej­der du på i øje­blik­ket? »Tho­mas og jeg ar­bej­der på en ny mø­bel­se­rie til Onecol­lection, som vi glæ­der os til at få ud i ver­den. Her­u­d­over er vi ved at af­slut­te et spæn­den­de in­dret­nings­pro­jekt til Ny Carls­berg­fon­det, som vi har væ­ret i gang med læn­ge. Vi la­ver des­u­den en in­dret­ning for Ole Staxen Hol­ding.«

Hvad er di­ne pla­ner for frem­ti­den? »At la­ve nye, lang­tids­hold­ba­re og fe­de ting.« Kas­per Salto er ud­dan­net in­du­stri­el de­sig­ner og har si­den 1997 væ­ret fast til­knyt­tet hos Fritz Han­sen. I sit eget re­gi ar­bej­der han bl.a. sam­men med Tho­mas Sigs­gaard i Salto&sigs­gaard. Fo­to: PR Spi­se­bord­s­sto­len "Nap" har Kas­per Salto de­sig­net med et or­ga­nisk ud­tryk, da han har fun­det in­spira­tion i na­tu­ren. Fo­to: PR

Jeg har al­tid haft lyst til at for­bed­re det, som var. Kas­per Salto

Med et hus på fem tøn­der land er der selvsagt mas­ser af ha­ve om­kring fa­mi­li­ens hus. Nær­mest hu­set er der pryd­plan­ter, bl.a. et stort bed med bon­dero­ser, som Ca­mil­la Schram har el­sket si­den barn­dom­men. Her er og­så en stor ur­te- og køk­ken­ha­ve med bl.a. gu­le­rød­der og kar­to­f­ler. I bag­ha­ven har fa­mi­li­en frugt­træ­er. Lam­per­ne, der sam­ler so­le­ner­gi i lø­bet af da­gen, er fra Ikea.

Hvis ik­ke jeg hav­de showroom og kon­tor her, så kun­ne det ik­ke fun­ge­re. Ca­mil­la Schram

Som in­de­ha­ver af Jydsk Flyt­te­for­ret­ning har Ca­mil­la Schrams far haft man­ge sjove og an­der­le­des ting med hjem til dat­te­ren, som nu go­ril­la-fi­gu­ren i ha­ven. Ca­mil­la Schram er en ung da­me, der ved, hvad hun vil. I en al­der af 30 år er hun snart mor til tre og dri­ver egen suc­ces­rig virk­som­hed, kal­det Hum­dakin. Bør­ne­nes le­ge­tøj skal væ­re der, hvor bør­ne­ne ger­ne vil le­ge – som her i en­tré­om­rå­det, der stø­der op til køk­ke­net. Kro­gen un­der trap­pen er et godt hjør­ne til at op­be­va­re sa­ger­ne i, me­ner moren. Som en del af bil­led­væg­gen langs trap­pen har hun hængt en gam­mel tav­le, som un­ger­ne ger­ne må teg­ne på. De kan og­så slå sig løs på den gam­le gym­na­stik­buk, som hun har stil­let op i gan­gen på vej mod sove­væ­rel­ser­ne. Fo­to: Sof­fi Chan­chira Lar­sen

Spi­se­bor­det, hvor un­ger­ne hjer­tens ger­ne må sid­de med teg­ne­pa­pir og tus­ser, har par­ret selv byg­get. Sto­le­ne er den sor­te ver­sion af Weg­ners Y-stol blan­det med et par af de li­ge så klas­si­ske bør­ne­sto­le Tripp Trapp fra Stok­ke. Lam­per­ne er fra Hübsch. Køk­ke­net er Ikea-de­sign – med et ga­skom­fur fra Smeg, for så­dan ét er Ca­mil­la Schram selv vok­set op med. Fo­to: Sof­fi Chan­chira Lar­sen E »Mi­ne børn op­da­ger ik­ke, at jeg ar­bej­der mel­lem 12-17 ti­mer om da­gen, f.eks. sid­der jeg her­ov­re, når jeg har lagt dem i seng,« for­tæl­ler hun, der så­le­des kun har få skridt mel­lem hjem og ar­bej­de.

Den fædre­ne gård

Det er en gam­mel land­brugs­e­jen­dom med rød­der til­ba­ge til 1923, som fa­mi­li­en bor i.

Tid­li­ge­re til­hør­te går­den Dan Jæ­gers for­æl­dre, der var gla­de for at se den un­ge ge­ne­ra­tion over­ta­ge ef­ter de­res 25 år på ste­det, så de sta­dig selv kun­ne kom­me og gå tu­re på de seks tøn­der land el­ler ny­de frugt fra egen ha­ve. Det er nu fem år si­den, par­ret ryk­ke­de ind. Den­gang drev Ca­mil­la Schram sit eget ren­gø­rings­fir­ma – no­get, hun etab­le­re­de i ti­den som stu­de­ren­de på Aar­hus School of Bu­si­ness and So­ci­al Sci­en­ces, og som in­spi­re­ren­de hen­de til at lan­ce­re Hum­dakin, der fak­tisk var hen­des af­slut­ten­de pro­jekt in­den for iværk­sæt­te­ri på sko­len.

Net­op over­skud­det fra ren­gø­rings­virk­som­he­den har gjort det mu­ligt for hen­de at fi­nan­si­e­re iværk­sæt­te­re­ven­ty­ret med Hum­dakin.

Så li­ge fra par­ret flyt­te­de ind, var det tan­ken, at de selv skul­le bo i stu­e­hu­set, hvor de har renove­ret ad to om­gan­ge: De har få­et nyt køk­ken og to nye ba­de­væ­rel­ser.

Hum­dakin star­te­de med at hol­de til i en tid­li­ge­re ga­ra­ge, hvor Ca­mil­la Schram bå­de hav­de kon­tor, showroom og la­ger. Med an­sat­te og et stør­re flow af va­rer igen­nem virk­som­he­den har der væ­ret be­hov for at iso­le­re en tid­li­ge­re ma­skin­hal, så la­ge­ret nu er flyt­tet der­over – og den ek­stra plads i det op­rin­de­li­ge kon­tor skal nu bru­ges til fo­tostu­die.

Går­den har væ­ret et ide­elt ud­gangs­punkt, fast­slår hun. Med plads til en virk­som­hed i vækst, men og­så til at slap­pe af i pau­ser­ne in­di­mel­lem ar­bej­det, ale­ne el­ler med fa­mi­li­en.

»Der har væ­ret så me­get med Hum­dakin, så jeg har egent­lig væ­ret glad for at bo uden for by­en og ta­ge den med ro. Vi sør­ger for at hol­de små sti­er rundt på grun­den og ny­der gå­tu­re i vo­res egen skov,« si­ger hun.

Næ­ste bar­sel kom­mer man­den til at ta­ge, ik­ke mindst for­di Hum­dakin skal ha­ve stand på en del mes­ser i ef­ter­å­ret og til for­å­ret næ­ste år, bl.a. ef­ter­å­rets Form­land i Her­ning og Mai­son et Ob­jects i Pa­ris samt for­å­rets Oslo De­sign Fair og Am­bi­en­te i Køln. Men in­di­mel­lem ar­bej­det kan Ca­mil­la Schram så få tid til at gå med bar­ne­vog­nen sam­men med man­den i de­res egen gran­plan­ta­ge el­ler langs na­bo­ens mar­ker med ud­syn til Tri­ge Kir­ke.

Nyt og gam­melt

Køk­ke­net, de har valgt, er en Ikea-mo­del, og det sam­me gæl­der de nye møb­ler i de to nyind­ret­te­de ba­de­rum.

Sam­ti­dig rum­mer hu­set og­så man­ge eg­ne, kre­a­ti­ve idéer – f.eks. spi­se­bor­det, som par­ret selv har flik­ket sam­men af ege­plan­ker, el­ler et af­ryd

Jeg el­sker Dis­ney-even­tyr og er nok lidt af en drøm­mer. Ca­mil­la Schram

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.