Hun har bo­lig, kon­tor, showroom og la­ger på sin lan­de­jen­dom

Hvis ik­ke jeg hav­de kon­tor og showroom, hvor vi bor, så kun­ne det ik­ke fun­ge­re,« si­ger iværk­sæt­ter Ca­mil­la Schram, der bor på en lan­de­jen­dom i Tri­ge, li­ge uden for Aar­hus. Her­fra sty­rer hun sit luksus­brand in­den for ren­gø­rings­pro­duk­ter og fa­mi­li­e­li­vet med

Jyllands-Posten Søndag - - Boligrepor­tage Bolig - LOU­I­SE WITT

In­den for en armslæng­de har Ca­mil­la Schram bå­de sit skri­ve­bord med bær­bar pc og den sta­tio­næ­re com­pu­ter, en krav­le­gård fyldt med blø­de dyr og an­dre le­ge­sa­ger til en lil­le tum­ling, to me­d­ar­bej­de­re an­sat i hen­des virk­som­hed Hum­dakin samt en stor re­ol fyldt med bl.a. de ren­gø­rings­mid­ler, sæ­ber og øko­lo­gi­ske va­ske­klu­de og hånd­klæ­der, som Hum­dakin sæl­ger, og som kun­der, der er på be­søg, kan fø­le på og snu­se til.

Indtil for ny­lig hav­de Ca­mil­la Schram Wil­ly på ti må­ne­der med på job hver dag. Bar­sel har hun ik­ke haft.

Nu er søn­nen star­tet i vug­ge­stue, men om gan

ske få da­ge kom­mer en lil­le ny ud af ma­ven på iværk­sæt­te­ren, der så­le­des kan kal­de sig mor til tre: Nyn­ne på fi­re år, Wil­ly på knap et år og så den lil­le ba­by. Og så er der og­så fa­mi­li­ens fran­ske bul­l­dog, King.

Sam­ti­dig med at Ca­mil­la Schram og man­den, Dan Jæ­ger, har stif­tet fa­mi­lie, har hun op­byg­get sin egen virk­som­hed Hum­dakin, der kort sagt er et luksus­brand in­den for ren­gø­rings­pro­duk­ter til pri­va­te.

Må­let med Hum­dakin var fra be­gyn­del­sen at til­fø­re no­get læk­ker­hed til den hjem­li­ge ren­gø­ring med pro­duk­ter, der ik­ke kom­mer i de sæd­van­li­ge spray­fla­sker i skri­gen­de far­ve­nu­an­cer, men me­re lig­ner spapro­duk­ter. Hum­dakins ren­gø­rings­mid­ler, der er uden al­ler­ge­ner, har mil­de, nor­di­ske duft­to­ner så­som bon­dero­se og hav­torn, og er sup­ple­ret med en kol­lek­tion af strik­ke­de va­ske­klu­de og hånd­klæ­der i øko­lo­gisk bo­muld.

På få år er Hum­dakin ble­vet en ge­di­gen suc­ces. De om­kring 50 va­re­num­re bli­ver solgt af ca. 400 for­hand­le­re i 15 lan­de: Her­hjem­me er det bl.a. i Ba­h­ne, Il­lums Bo­lig­hus, Ma­ga­sin og Pausti­an.

»Hvis ik­ke jeg hav­de showroom og kon­tor her, så kun­ne det ik­ke fun­ge­re« fast­slår Ca­mil­la Schram, der sid­der ved skri­ve­bor­det med hån­den på den høj­gravi­de ma­ve, der tit­ter frem fra hen­des opk­nap­pe­de bla­zer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.