HER BOR

Jyllands-Posten Søndag - - Boligrepor­tage Bolig -

HVEM: Ca­mil­la Schram, in­de­ha­ver af Hum­dakin, der sæl­ger ren­gø­rings­mid­ler i luksus­klas­sen, man­den Dan Jæ­ger, der er task for­ce ma­na­ger in­den for au­to­la­ke­ring, og de­res to børn, Nyn­ne på fi­re år og Wil­ly på ti må­ne­der. Fa­mi­li­en bli­ver des­u­den snart ud­vi­det med end­nu et med­lem. Og så er der selv­føl­ge­lig hund­en King, en ot­te år gam­mel fransk bul­l­dog.

HVAD: Lan­de­jen­dom med fem tøn­der land, der rum­mer bå­de hjem og virk­som­hed. Den for­de­ler sig på 270 kvm bo­lig, 250 kvm kon­tor og 700 kvm la­ger.

HVOR: Tri­ge uden for Aar­hus.

Ca­mil­la Schram har en for­kær­lig­hed for gam­le ting med pat­i­na, som hun ger­ne ta­ger med hjem fra gen­brugs­bu­tik­ker og lop­pe­mar­ke­der, som nu bok­sen her til op­be­va­ring af vær­di­gen­stan­de. Nu er den et de­ko­ra­tivt indslag i spi­sestu­en, hvor bør­ne­ne og­så bru­ger den til leg. Fo­to: Sof­fi Chan­chira Lar­sen

E nings­bord fra en kan­ti­ne, som Ca­mil­la Schram har spray­ma­let sort, og som nu bru­ges til at or­ga­ni­se­re fa­mi­li­ens glas, kryd­de­ri­er og små­ting i køk­ke­net på en over­sku­e­lig må­de. Rundt om­kring er der og­så man­ge sjove, gam­le sa­ger fun­det i gen­brugs­bu­tik­ker el­ler på lop­pe­mar­ke­der, f.eks. gam­le gym­na­stik­red­ska­ber, som Ca­mil­la Schram har en for­kær­lig­hed for, el­ler en gam­mel rok, ak­ku­rat som den hvis ten Tor­nero­se stik­ker sig på, for­di net­op det even­tyr har væ­ret hen­des fa­vo­rit si­den barn­dom­men. Her er og­så me­get fa­mi­lie­hi­sto­rie, bl.a. fa­mi­li­ens gam­le jagt­tro­fæ­er og den sid­ste rav­klump fun­det af hen­des far­far, Har­dy Schram, in­den han dø­de. Far­fa­ren be­tød me­get for Ca­mil­la Schram, og hun valg­te at lan­ce­re sin virk­som­hed på hans ti års døds­dag. Får par­ret en dreng, skal bar­net hed­de Har­dy.

»Jeg kan godt li­de det her mi­ks af gam­melt og nyt,« si­ger hun, der og­så ger­ne blan­der en Bud­dha-fi­gur ind i ny og næ, for­di hun tror på tan­ke­gan­gen i bud­dhis­men om at gi­ve uden at for­ven­te no­get igen.

»Men det er og­så vig­tigt for mig at ha­ve et hjem, hvor der er plads til børn. Så bør­ne­ne må ger­ne sid­de med tus­ser og ma­le løs ved spi­se­bor­det, og når jeg hæn­ger en gam­mel tav­le på væg­gen, skal de ba­re ma­le på den,« fast­slår Ca­mil­la Schram.

»Jeg el­sker Dis­ney-even­tyr og er nok lidt af en drøm­mer. Min mor har al­tid sagt, at jeg le­ver af mi­ne drøm­me, og i be­gyn­del­sen tro­e­de Dan ik­ke på, at jeg kun­ne etab­le­re et luksus­mær­ke med ren­gø­rings­mid­ler og få det ind i Il­lums Bo­lig­hus, men det gik jo,« ler hun.

Grøn­ne fin­gre

Overalt er der grøn­ne plan­ter og af­skår­ne blom­ster. Det ses ty­de­ligt, at Ca­mil­la Schram er vok­set op med en mor, der var blom­ster­de­ko­ra­tør med egen for­ret­ning i Aar­hus.

»Jeg har al­drig væ­ret på en vild lo­ca­tion for at ta­ge bil­le­der til Hum­dakin. Det har slet ik­ke væ­ret nød­ven­digt,« si­ger hun om bran­dets PR­fo­tos, der bli­ver ta­get i og om­kring hjem­met.

Spørgs­må­let er, om der ik­ke er ulem­per ved at blan­de fa­mi­li­e­liv og for­ret­ning?

»Der er selv­føl­ge­lig en del tra­fik, når GLS og UPS kom­mer hver dag. Så King får al­drig lov at væ­re ude mel­lem kl. 14.00-17.00,« fast­slår Ca­mil­la Schram.

Hun har af sam­me grund sat et fint skilt op i ind­kørs­len: Maks. ha­stig­hed 10 km/t. N

Vi sør­ger for at hol­de små sti­er rundt på grun­den og ny­der gå­tu­re i vo­res egen skov. Ca­mil­la Schram

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.