OM HUM­DAKIN

Jyllands-Posten Søndag - - Boligrepor­tage Bolig -

Hum­dakin. Hvad po­k­ker be­ty­der det an­der­le­des navn? Det bli­ver Ca­mil­la Schram of­te spurgt om.

Hen­des mål var at fin­de et navn, som in­gen an­dre hav­de – så hun bl.a. let kun­ne få sit eget do­mæ­ne­navn på net­tet, og hvor der ik­ke var pro­ble­mer med at få al­le ret­tig­he­der og pa­tent på nav­net. Og så vil­le hun ger­ne ha­ve folk til at un­dre sig og hu­ske bran­det.

Nav­net er en sam­men­stil­ling af de på det tids­punkt vig­tig­ste in­di­vi­der i hen­des liv: Dat­te­ren, Nyn­ne, som over­sat til en­gelsk hed­der ”to hum”, kæ­re­sten Dan og hund­en King. Si­den er søn­nen Wil­ly så og­så kom­met til, og om lidt er en lil­le ny ba­by på vej, men nav­net står fast.

»Folk har brugt neut­ra­le pro­duk­ter uden par­fu­me i man­ge år, og så bli­ver de gla­de for at fin­de et al­ter­na­tiv. Jeg tror, at suc­ce­sen skyl­des den re­ne og mil­de duft, samt at vi har pro­duk­ter, der er fri for al­ler­ge­ner,« si­ger Ca­mil­la Schram.

Hun lan­ce­re­de Hum­dakin for nu to og et halvt år si­den, men ef­ter fi­re års for­ar­bej­de.

På få år er Hum­dakin ble­vet en ge­di­gen suc­ces. De om­kring 50 va­re­num­re bli­ver solgt af ca. 400 for­hand­le­re i 15 lan­de: Her­hjem­me er det bl.a. i Ba­h­ne, Il­lums Bo­lig­hus, Ma­ga­sin og Pausti­an. Blandt lan­de­ne længst fra Dan­mark er Tyr­ki­et og USA.

For­hand­ler­ne bli­ver nø­je ud­valgt, og hun si­ger of­te­re nej end ja:

»Vi kun­ne ha­ve solgt det tredob­bel­te, hvis jeg ba­re sag­de ja, men jeg har mi­ne prin­cip­per om bran­det. For­hand­ler­ne skal ha­ve he­le vo­res pa­let af pro­duk­ter. De kan ik­ke ba­re væl­ge f.eks. de øko­lo­gi­ske teksti­ler. Sam­ti­dig skal det væ­re high end-bu­tik­ker. Jeg vil pas­se godt på bran­det. Jeg vil og­så ger­ne ha­ve, at Hum­dakin er der om ti år,« si­ger hun.

Li­ge uden for spi­sestue og køk­ken har fa­mi­li­en en dej­lig ter­ras­se med ned­gang til op­var­met uden­dørs spa, som de bru­ger nær­mest hver dag. Si­de­bor­det er fra Ferm Li­ving. Ikea-lam­per­ne fun­ge­rer på so­le­ner­gi.

Det er en gam­mel gård, fa­mi­li­en bor på. Nog­le ste­der har de bi­be­holdt de­tal­jer, der for­tæl­ler om ste­dets hi­sto­rie, som nu f.eks. den blot­lag­te mur­stensvæg her i par­rets sove­væ­rel­se med wal­kin-clo­set. Hund­en King hav­de par­ret, in­den de fik børn, så han er på en må­de de­res før­ste barn. Kings plads i spi­sestu­en le­ver me­get godt op til hans navn: King hvi­ler sig på en Lou­i­se Smærup-pu­de og drik­ker selv­føl­ge­lig af Roy­al Co­pen­ha­gen – lidt roy­al har man vel lov at væ­re.

Her er køk­ke­net ma­let sort. Sned­ker Ni­ko­laj Jørgensen, Nj­den­mark.dk, har la­vet og mon­te­ret nye lå­ger og skuf­fe­fron­ter i gen­nem­gå­en­de el­me­træ. Han har bå­de ar­bej­det med mas­sivt træ og med fi­ner, hvor det var nød­ven­digt, og det er gjort så flot, at man ik­ke kan se for­skel. Fo­to: Ti­na Dal­bø­ge

Vi øn­ske­de et træ­køk­ken godt med glød, så sned­ker Ni­ko­laj Jørgensen fo­re­slog, at det skul­le la­ves i el­me­træ med neut­ral olie. Det kan du se øverst på det­te bil­le­de. Prø­ven til ven­stre vi­ser sam­me el­me­træ ba­re med hvid­pig­men­te­ret olie. Ne­derst ses vo­res ege­træs-plan­ke­bord og­så med hvid­pig­men­te­ret olie. Så et er valg af træ­sort et an­det er valg af olie. Fo­to: Ti­na Dal­bø­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.