Bæ­re­dyg­tig ha­ve: Skift spagnum ud med kom­post

Har du en me­get le­ret og tung jord, som van­det ris­ler li­ge igen­nem, så kan det gø­re li­vet som ha­ve­e­jer el­ler plan­te­dyr­ker ret be­svær­ligt.

Jyllands-Posten Søndag - - Boligrepor­tage Bolig - AN­NA RAABÆK /ritzau fo­kus/

Der­for tyr man­ge til spagnum, som kan gi­ve jor­den me­re struk­tur og fyl­de. Men spagnum – som egent­lig er tørv – er og­så en knap res­sour­ce, der kom­mer fra me­get gam­le høj­mo­ser, som ik­ke ba­re li­ge kan er­stat­tes. Og det gør det til et om­dis­ku­te­ret valg.

»Jord ba­se­ret på spagnum er min­dre bæ­re­dyg­tigt end et dyrk­nings­me­die ba­se­ret på kom­poste­re­de plan­te­re­ster«, si­ger Han­ne Lak­ken­borg Kri­sten­sen, som er lek­tor og for­sker­grup­pe­le­der for grup­pen Plan­ter, Fø­de­va­rer og Bæ­re­dyg­tig­hed på Aal­borg Uni­ver­si­tet.

»Spagnum kom­mer sand­syn­lig­vis lang­vejs fra og fri­gi­ver kul­stof, som el­lers lå godt lang­tids­bun­det i en mo­se,« for­kla­rer hun.

Der er nem­lig bun­det kul­dioxid fra atmosfæren i spagnum, men det fri­gi­ves igen, når man ind­vin­der spagnum for at bru­ge det til ek­sem­pel­vis dyrk­ning. Der­for kan du med for­del tæn­ke i al­ter­na­ti­ver, rå­der Lands­for­e­nin­gen Prak­tisk Øko­lo­gi. Og fak­tisk kan du op­nå man­ge af de sam­me re­sul­ta­ter med kom­post. Ud over en bed­re struk­tur til­fø­rer kom­post næ­ring til jor­den.

Ha­ve­sel­ska­bet an­be­fa­ler, at du i ste­det for den al­min­de­li­ge pot­te­muld, som of­te in­de­hol­der spagnum, kan gå ef­ter spagnum­fri kruk­kejord, der bl.a. in­de­hol­der kom­poste­ret he­ste­møg.

Kva­li­te­ten va­ri­e­rer

Du kan og­så godt bru­ge al­min­de­lig ha­vejord i kruk­ker­ne, men bland jor­den med grov kom­post, og sørg for godt dræn i bun­den. Så und­går du, at jor­den bli­ver så kom­pakt, at plan­ter­ne ik­ke tri­ves, ly­der rå­det fra Ha­ve­sel­ska­bet.

Hen­ter du din kom­post fra gen­brugs­plad­sen, vil den of­te væ­re så næ­rings­fat­tig, at den kan bru­ges i køk­ken­ha­ven uden at svi­de rød­der­ne. Kva­li­te­ten af kom­post fra gen­brugs­plad­sen va­ri­e­rer dog me­get fra kom­mu­ne til kom­mu­ne. Så tjek, om den skal blan­des op med sand og muld­jord.

Vil du la­ve et høj­bed i ha­ven, kan du fyl­de det op med helt al­min­de­lig ha­vejord, som du blan­der op med kom­post. Har du ik­ke jord nok i ha­ven, kan du kø­be høj­beds­muld i ste­det for plan­te­sæk­ke med spagnum.

»Men det mest bæ­re­dyg­ti­ge er alt­så at bru­ge den jord, du al­le­re­de har,« si­ger Jakob Magid, som er lek­tor på In­sti­tut for Plan­te- og Mil­jøvi­den­skab ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

»Jord er dyrt og ik­ke sær­lig bæ­re­dyg­tigt at flyt­te rundt,« for­kla­rer han og fort­sæt­ter:

»Og hvis man be­hand­ler den jord, man har, godt, så bli­ver det og­så en god jord. Det be­ty­der, at man ik­ke over­dre­vet neds­li­der det or­ga­ni­ske stof i jor­den, og at man selv til­fø­rer no­get or­ga­nisk stof,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.