Så­dan for­vand­le­de jeg selv mit køk­ken

Jyllands-Posten Søndag - - Brevkasse Bolig -

Gen­nem de sid­ste 15 år er vo­res grebs­lø­se køk­ken i hvid højg­lans ble­vet brugt godt og grun­digt, og det hav­de sat si­ne spor på al­le fron­ter, lå­ger og hjør­ner. Sel­ve kor­pus, alt­så grund­ele­men­ter­ne, be­slag og de skin­ner, skuf­fer­ne kø­rer på, fej­l­e­de in­gen­ting. Med det i tan­ker­ne, og ud fra en øko­no­misk og bæ­re­dyg­tig be­tragt­ning, var det vold­somt at skif­te køk­ke­net ud, blot for­di det var slidt, og for­di vi hav­de lyst til at se på no­get an­det.

Nemt selv at pim­pe

Jeg be­gynd­te at un­der­sø­ge, hvad der kun­ne gø­res, men de ek­semp­ler, jeg fandt, kræ­ve­de, at he­le køk­ke­net blev af­mon­te­ret, kørt til en au­to­la­ke­rer, blev sprøjte­ma­let, le­ve­ret og sam­let igen. Jeg tænk­te, at det må kun­ne gø­res bå­de let­te­re, bil­li­ge­re og uden det bøvl og sli­ta­ge, det vil med­fø­re at skil­le et køk­ken ad og sam­le det igen. Det in­de­bar, at jeg skul­le fin­de en eg­net ma­ling, og en sned­ker der kun­ne og vil­le ar­bej­de med et ek­si­ste­ren­de køk­ken. Som du kan se, så fandt jeg beg­ge de­le. Her kan du læ­se om pro­ces­sen og må­ske bli­ve in­spi­re­ret til, hvor­dan du selv kan pim­pe et køk­ken el­ler di­ne ba­de­væ­rel­se op.

Den rig­ti­ge ma­ling

Det gi­ver et flot og ens­ar­tet re­sul­tat bå­de med rul­le og pen­sel. Min sø­gen ef­ter en eg­net ma­ling før­te mig igen for­bi Lot­te i ma­ler­af­de­lin­gen i Stark i Ris­skov.

Da hun hør­te om pro­jek­tet, fik hun ju­le­lys i øj­ne­ne og fo­re­slog Dyrups Ek­stra Stærk træ & me­tal­ma­ling i glans 10. Den ma­ling var bå­de let at ar­bej­de med og gav et flot og ens­ar­tet re­sul­tat bå­de med rul­le og pen­sel. Der­u­d­over skul­le jeg bru­ge føl­gen­de: Dyrups Grun­drens og Hæf­te­grun­der, mi­kro­klu­de der ik­ke fnug­ger, glat­te rul­ler i to bred­der, en bak­ke, en pen­sel, blåt ma­lerta­pe, af­dæk­ning, en sli­be­ma­ski­ne og en sli­be­blok, sand­pa­pir i korn 120 og 180, spar­tel og spar­tel­mas­se.

Mit ma­ler­pro­jekt be­gynd­te en fre­dag ved frokost­tid, og det tog to-tre ti­mer at tøm­me køk­ke­net, va­ske med grun­drens, spart­le et par hak og øde­lag­te hjør­ner, sli­be ud­ven­di­ge over­fla­der og dæk­ke af.

Går hur­tigt med rul­le

Her­ef­ter blev alt ma­let med hæf­te­grun­der – og­så bag­væg og bund in­de i skuf­fe­e­le­men­ter­ne, hvil­ket kan und­la­des, men om­vendt går det hur­tigt med en rul­le. Lør­dag fik ud­ven­di­ge over­fla­der en hur­tig slib­ning, og her­ef­ter blev alt ma­let sort. Søn­dag kom min dat­ter for at hjæl­pe, men det kun­ne ik­ke be­ta­le sig at star­te en ma­ler­rul­le me­re op, for det var lyn­hur­tigt at rul­le so­k­ler, si­der, li­ster og det ind­ven­di­ge af over­ska­be­ne. Så alt i alt var ma­ler­ar­bej­det til at over­skue, og nu var køk­ke­net sort og klar til at få nye lå­ger og skuf­fe­fron­ter på.

Den rig­ti­ge sned­ker

Vil du la­ve dit køk­ken om, kræ­ver det, at du fin­der en sned­ker, der kan og vil ar­bej­de med et ek­si­ste­ren­de køk­ken.

For et års tid si­den hav­de jeg en bo­li­gop­ga­ve, hvor en sned­ker, Ni­ko­laj Jørgensen fra NJ­DEN­mark.dk, hav­de la­vet fle­re flot­te og aty­pi­ske løs­nin­ger.

Han er bå­de mø­bels­ned­ker, in­ge­ni­ør og pro­duk­t­ud­vik­ler og la­ver møb­ler og sned­ker­køk­ke­ner fra bun­den. På hans hjem­mesi­de kun­ne jeg læ­se, at Ni­ko­laj Jørgensen har stor kær­lig­hed til træ, men at han og­så ar­bej­der med man­ge an­dre ma­te­ri­a­ler, bl.a. la­mi­nat og li­nole­um. Jeg tænk­te, at hvis Ni­ko­laj vil­le ar­bej­de med et ek­si­ste­ren­de køk­ken, så var han den helt rig­ti­ge til at for­vand­le vo­res.

Da han kom på be­søg, ser­ve­re­de han fle­re løs­nings­for­slag, og han kom og­så med fle­re bud på, hvil­ke træ­sor­ter der kun­ne bru­ges. Ef­ter mø­det var der in­gen tvivl om, at der stod Ni­ko­laj Jør­gen­sens navn på den op­ga­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.