Fle­re og fle­re flyt­ter sen­gen ud i sko­ven OVERNATNIN­GER I NA­TU­REN

Hvor man­ge, det præ­cis dre­jer sig om, ved man ik­ke. Men de få ek­si­ste­ren­de sta­ti­stik­ker over an­tal overnatnin­ger i det fri vi­ser, at vi sover me­re og me­re uden­for. An­tal per­son­book­nin­ger af sto­re lej­r­plad­ser ef­ter års­tal: 2013: 105.000 2014: 130.000 2015:

Jyllands-Posten Søndag - - Ud I Naturen Det Sker - KRI­STOF­FER ØSTER­GAARD KRI­STEN­SEN Kil­de: Na­tursty­rel­sen

Sik­ke en som­mer vi hav­de sid­ste år. Man kan bli­ve helt sve­dig ved tan­ken om de var­me næt­ter un­der dun­dy­ner­ne i det lidt for som­mer­lu­ne sove­væ­rel­se. Om det li­ge præ­cis var var­men, der fik os til at sø­ge uden­dørs for at over­nat­te i 2018, er svært at si­ge, men i hvert fald var 2018 året, hvor re­kord­man­ge er­stat­te­de det he­de sove­væ­rel­se med en over­nat­ning i det fri – med alt hvad det­te in­de­bæ­rer af frisk luft og ly­den af som­mer­løv i den sva­le af­ten­vind.

Oven­stå­en­de kon­klu­sion er dog med en­kel­te for­be­hold, da mør­ket­al­le­ne in­den for overnatnin­ger i det fri er fle­re end de ek­si­ste­ren­de sta­ti­stik­ker. Men ta­ger du sta­ti­stik­ker­ne og sæt­ter dem sam­men med ten­den­sen, er kon­klu­sio­nen klar: Vi sover me­re uden­for.

»Jeg har haft med det her at gø­re si­den 1982, og jeg har op­le­vet me­get, men det her, det er vildt. Det er vir­ke­lig no­get, der ryk­ker,« ly­der det fra Lars Poul­sen, der er spe­ci­al­kon­su­lent hos Na­tursty­rel­sen med fo­kus på til­bud til al­min­de­li­ge bru­ge­re af sta­tens skov- og na­tu­ra­re­a­ler.

Den »vil­de« ud­vik­ling, som Lars Poul­sen her ta­ler om, er an­tal­let af per­son­book­nin­ger af Na­tursty­rel­sens sto­re lej­r­plad­ser.

Sto­re lej­r­plad­ser be­står of­te af man­ge telt­plad

ser, mens fle­re lej­r­plad­ser og­så har små åb­ne hyt­ter, kal­det shel­ters. De sto­re lej­r­plad­ser er først og frem­mest be­reg­net til or­ga­ni­sa­tio­ner og stør­re grup­per, f.eks. spej­de­re, sko­ler og bør­ne­in­sti­tu­tio­ner. Vil du over­nat­te her, skal du boo­ke på for­hånd, og det er der fle­re og fle­re, der har gjort de se­ne­re år.

Si­den 2013 er an­tal­let af per­son­book­nin­ger af de sto­re lej­r­plad­ser ste­get med 69 pct. – fra 105.000 i 2013 til 177.000 i 2018. Og tal­let kan i vir­ke­lig­he­den væ­re end­nu hø­je­re, vur­de­rer Lars Poul­sen.

»Du kan boo­ke dem, men du har ik­ke pligt til det. Du kan sag­tens sove på de sto­re plad­ser uden at boo­ke dem, og der­for er 177.000 fra 2018 et ab­so­lut mini­mumstal,« si­ger han.

Ud­over sto­re lej­r­plad­ser til­by­der Na­tursty­rel­sen og an­dre in­sti­tu­tio­ner og pri­va­te og­så små lej­r­plad­ser, som du ik­ke kan boo­ke, hvor­for an­tal­let af overnatnin­ger hel­ler ik­ke bli­ver re­gi­stre­ret. Sam­ti­dig er der og­så sto­re om­rå­der i den dan­ske na­tur, hvor der er ”fri telt­ning”, hvor man frit kan slå et telt op for en nat.

Lars Poul­sen for­tæl­ler og­så, at Na­tursty­rel­sen grun­det den sto­re ef­ter­spørgsel over­ve­jer at åb­ne for mu­lig­he­den for at boo­ke overnatnin­ger på min­dre lej­r­plad­ser og­så, da folks lyst til at dra­ge ud i det fri bli­ver stør­re, når de kan væ­re sik­re på, at der er plad­ser på den ud­valg­te lej­r­plads.

Po­pu­læ­re shel­ters

Aar­hus er et af de ste­der i lan­det, hvor 2018 var et re­kordår.

Her op­le­ve­de man næ­sten en for­dob­ling i an­tal­let af boo­k­e­de overnatnin­ger i shel­ters sam­men­lig­net med sam­me pe­ri­o­de året før.

»Ud fra de book­nin­ger, som vi re­gi­stre­rer, er vi væ­sent­ligt over 10.000 for 2018. Året før var det om­kring 6.000. Så rig­tig man­ge har få­et smag for det, og i år er det næp­pe ned­ad­gå­en­de,« ly­der det fra Kim Gulvad, der er drifts­chef ved Tek­nik og Mil­jø i Aar­hus Kom­mu­ne.

Det go­de vejr og bed­re til­bud er iføl­ge Kim Gulvad nog­le af år­sa­ger­ne til stig­nin­gen.

»Vi hav­de en god som­mer sid­ste år, hvor folk prø­ve­de det og må­ske syn­tes, at det var me­get hyg­ge­ligt. Man op­le­ver jo, tem­po­et bli­ver ta­get lidt ud af dag­lig­da­gen, og det er godt og sundt for al­le og må­ske sær­ligt for de yn­gre at op­le­ve na­tu­ren på en an­den må­de,« si­ger han.

Stig­nin­gen har væ­ret stør­re, end man hav­de reg­net med, og der­for har man en­kel­te ste­der i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.