Børn som med­ska­be­re af kul­tur: Nu er det plud­se­lig bør­ne­ne, der slæ­ber mor og far med på mu­se­um

På mu­se­et Kun­sten i Aal­borg vrim­ler det med børn, der le­ger og er kre­a­ti­ve. Man­ge museer er be­gyndt at la­ve til­tag og ud­stil­lin­ger for de små, og det er gavn­ligt for bør­ne­ne, me­ner kul­tur­for­sker.

Jyllands-Posten Søndag - - Museer Det Sker - EMILIE KRI­STEN­SEN-MCLACHLAN

En dreng i bør­ne­ha­ve­al­de­ren, der som den vi­tr­u­vi­an­ske mand lig­ger med ud­strak­te ar­me og ben på et cir­kel­for­met bord. En pi­ge i den tid­li­ge sko­le­al­der, der stolt frem­vi­ser et far­ve­rigt, ab­strakt og næ­sten Ja­ck­son Pol­lo­ck­ag­tigt ma­le­ri. Fle­re og fle­re kul­turin­sti­tu­tio­ner sæt­ter børn i cen­trum for de­res ud­stil­lin­ger og fo­re­stil­lin­ger. På det mo­der­ne kunst­mu­se­um Kun­sten, der lig­ger i Aal­borg, er de li­ge nu i gang med det tre­åri­ge pro­jekt Kun­sten Kre­a­ti­vi­ta­ri­um, der er hen­vendt bør­ne­ha­ve­grup­per, sko­le­klas­ser, børn og de­res fa­mi­li­er.

Det er det ny­e­ste til­bud ud af en ræk­ke spe­ci­fikt hen­vendt til den yng­ste må­l­grup­pe.

»Mu­se­et har i nog­le år haft fo­kus på sko­ler og bør­ne­fa­mi­li­er, og det er kun eska­le­ret. Det har væ­ret vo­res øn­ske, at børn skul­le fyl­de me­re på mu­se­et, og vi vil­le ger­ne ska­be et an­der­le­des læ­rings- og dan­nel­ses­rum,« for­tæl­ler Pe­ter Juul,

pro­jekt­le­der for Kun­sten Kre­a­ti­vi­ta­ri­um og un­der­vis­nings­ansvar­lig.

Kun­sten Kre­a­ti­vi­ta­ri­um, som er fi­nan­si­e­ret af Nor­dea-fon­den og er et sam­ar­bej­de mel­lem Kun­sten, Aal­borg Kom­mu­nes sko­le­for­valt­ning, Re­gion Nord­jyl­land og Uni­ver­si­ty Col­le­ge Nord­jyl­land, be­står bl.a. af en ræk­ke til­bud til børn og de­res fa­mi­li­er som to-go-wor­ks­hops på sko­ler, ak­ti­vi­tetszo­ner i sær­ud­stil­lin­ger, di­ver­se ak­ti­vi­te­ter med kunst­ne­re i mu­se­ets værk­sted, hvor små som sto­re er vel­kom­ne.

»Vi tror på, at børn op­le­ver ver­den på en bed­re må­de, når de kom­mer i kon­takt med kre­a­ti­vi­tet og kunst,« si­ger Pe­ter Juul.

En de­sig­net helhedsopl­evelse

Børn som pu­bli­kum er en helt an­der­le­des stør­rel­se end mu­se­ets an­dre be­sø­gen­de. I de før­ste må­ne­der af 2019 har børn ud­gjort godt 20 pct. af Kun­stens be­søgstal, de kom­mer gra­tis ind og læg­ger ik­ke pen­ge i caféen.

»Mo­ti­va­tio­nen bag at fo­ku­se­re på børn er ik­ke at tje­ne pen­ge. Vi har en klar po­li­tik om, at bør­ne­ne vil vi fre­de. Og så har vi en ide­o­lo­gi om, at kunst kan no­get sær­ligt i for­hold til børn, og det øn­sker vi at gi­ve vi­de­re. Jeg tror, det kan ska­be bed­re børn og dan­ne kom­men­de kul­tur­bru­ge­re,« si­ger Pe­ter Juul.

Den­ne ide­o­lo­gi er ty­pisk for dansk kul­tur­liv, ly­der det fra Ta­ti­a­na Che­mi, der er lek­tor ved In­sti­tut for Læ­ring og Fi­lo­so­fi på Aal­borg Uni­ver­si­tet:

»Det er i kul­tu­ren at op­dra­ge og un­dre sig. Kul­tu­ren og de kul­tu­rel­le ar­te­fak­ter og ople­vel­ser er op­stå­et i men­ne­skets hi­sto­rie, bl.a. som sam­men­hængs­kraft, og for at vi har kun­net læ­re hin­an­den om vo­res fæl­les vær­di­er, fæl­les iden­ti­tet og om an­dres iden­ti­tet, ver­de­nen, tek­nik og vi­sio­ner. Det er, me­ner jeg, ibo­en­de i det kul­tu­rel­le, at der kan væ­re pæ­da­go­gisk op­dra­gel­se.«

Den pæ­da­go­gi­ske op­dra­gel­se gav­ner og­så bør­ne­nes for­æl­dre, me­ner Pe­ter Juul.

Vi tror på, at børn op­le­ver ver­den på en bed­re må­de, når de kom­mer i kon­takt med kre­a­ti­vi­tet og kunst. Pe­ter Juul, pro­jekt­le­der for Kun­sten Kre­a­ti­vi­ta­ri­um

»Når vi la­ver wor­ks­hops og for­løb i bør­ne­ha­ver og sko­ler, op­le­ver vi, at det er bør­ne­ne, der hi­ver de­res for­æl­dre med ind på mu­se­et og vil vi­se, hvad de har op­le­vet. Man­ge for­æl­dre har en op­le­vel­se fra de­res barn­dom om mu­se­et som et ke­de­ligt sted, hvor man ik­ke må no­get. Gen­nem bør­ne­ne vi­ser vi, at vi har ryk­ket os, og at det er et imø­de­kom­men­de sted, hvor der er plads til at ta­le og le­ge,« si­ger han.

For­æl­der Ti­ne Bie­ber Kir­ke­gaard Lunn kan nik­ke gen­ken­den­de til den for­an­dring, mu­se­et har væ­ret igen­nem.

»Man bli­ver in­vi­te­ret ind til at væ­re med på en an­den må­de,« si­ger hun.

»Ik­ke ba­re ved at se, men og­så rø­re og san­se. Bå­de i værk­ste­det, men og­så i man­ge ud­stil­lin­ger de har haft, hvor man kan bli­ve en del af mu­se­et. Det er en me­re de­sig­net helhedsopl­evelse, end at man ba­re kig­ger og iagt­ta­ger.«

I Ti­ne Bie­ber Kir­ke­gaard Lunns fa­mi­lie, som be­står af to voks­ne og tvil­lin­ger på 10 år, har de års­kort til mu­se­et, som især er ble­vet brugt flit­tigt de se­ne­ste tre år.

»Vo­res dat­ter sag­de til os, at det var et sted, hvor der var plads til ba­re at væ­re med. Der er ik­ke no­get rig­tigt el­ler for­kert,« si­ger hun.

Ik­ke no­get rig­tigt el­ler for­kert

Di­a­lo­gen om kun­sten er cen­tral i Kun­stens ar­bej­de med børn.

I værk­ste­det i mu­se­ets kæl­der er der mu­lig­hed for at be­ar­bej­de op­le­vel­ser­ne i ud­stil­lin­ger­ne og ta­le med voks­ne om, hvad man har op­le­vet.

»Vi for­sø­ger at sæt­te ram­mer op, hvor de selv kan la­ve de­res egen kul­tur. Det er et værk­sted med en del eks­pe­ri­men­te­ren­de til­tag. Det er me­re pro­ces og leg, end at vi si­ger, ”nu skal I re­pro­du­ce­re et værk”. Der er me­re fo­kus på at få en god op­le­vel­se med kunst og ta­le om kunst, end at bør­ne­ne skal gå der­fra og vi­de, hvil­ket år As­ger Jorn dø­de, el­ler hvor­når Pi­cas­sos blå pe­ri­o­de var,« si­ger Pe­ter Juul.

Iføl­ge Ta­ti­a­na Che­mi kan et må­l­ret­tet fo­kus på børn på kul­turin­sti­tu­tio­ner gi­ve en sær­lig form for læ­ring til børn og gø­re en po­si­tiv for­skel for bar­net.

»Når der er kon­kre­te til­bud til børn er for­skel­len me­get ty­de­lig. Det er op­le­vel­ses­ba­se­ret og be­ty­der, at bør­ne­ne ta­ger de­res san­se­lig­hed, kro­p­s­lig­hed og fan­ta­si med, frem for at der ude­luk­ken­de bli­ver hældt ting ned i de­res ho­ve­d­er på et rent te­o­re­tisk plan,« si­ger lek­to­ren og fort­sæt­ter:

»Vi ved, at in­di­vi­der læ­rer på man­ge for­skel­li­ge må­der. Ik­ke kun gen­nem spro­get og ra­tio­nel­le be­ske­der i ho­ve­d­et, men og­så ved hjælp af krop og san­se­lig­hed.«

Den åb­ne di­a­log, f.eks. på aal­bor­gen­si­ske Kun­sten, kan po­ten­ti­elt væ­re med til at åb­ne op for fle­re for­skel­li­ge må­der at se og dis­ku­te­re ver­den på.

»Børn, som har det svært, børn med ind­læ­rings­van­ske­lig­he­der el­ler de­ci­de­re­de di­ag­no­ser

Al­le al­dre De rul­len­de strand­kok­ke

Fra Skæ­ring Strand over Tang­kro­gen til Mo­es­gaard Strand. Li­ge­som for­ri­ge år står ”de rul­len­de strand­kok­ke” den­ne som­mer klar ved ud­valg­te strand­bred­de i og om­kring Aar­hus. Kok­ke­ne frem­vi­ser det bed­ste fra vand­kan­tens spi­se­kam­mer – krab­ber bli­ver til strand­krab­be­sup­per, tang bli­ver til sprø­de chips, og re­jer får en duk­kert i fri­tur­e­gry­den. Med sig har kok­ke­ne, der er ud­sendt af Smag på Aar­hus og Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um, sjæld­ne køk­ken­red­ska­ber som re­je­hov og net. Der vil væ­re rig mu­lig­hed for at ta­ge en bid af strand­kok­ke­nes til­bli­vel­ser, og det er okay at væ­re kræ­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.