KUNST I BØRNEHØJDE

Jyllands-Posten Søndag - - Museer Det Sker - Dgi-hu­set, 1.-5. juli og 29. juli – 2. au­gust

På Sta­tens Mu­se­um for Kunst i Kø­ben­havn kan børn kig­ge ind i Bør­ne­nes Værk­sted, hvor der er mu­lig­hed for at teg­ne, ma­le og la­ve skul­p­tu­rer med hjælp fra en af mu­se­ets huskunst­ne­re. Værk­ste­dets te­ma skif­ter må­neds­vis og er in­spi­re­ret af kun­sten på mu­se­et.

Kunst­mu­se­et Aros i Aar­hus til­by­der henover som­me­ren fa­mi­lie­tu­re på mu­se­et samt en som­mer­kunstsko­le for børn i sko­le­al­de­ren.

Kunst- og de­sign­mu­se­et Trapholt i Kol­ding til­by­der kunst- og dy­rej­agt rundt om­kring på mu­se­et for børn og de­res fa­mi­li­er. Man kan og­så bru­ge mu­se­ets park til en om­gang kon­ge­spil. Børn må rø­re, le­ge og væ­re kre­a­ti­ve på mu­se­et Kun­sten i Aal­borg, der er midt i et tre­årigt pro­jekt om ind­dra­gel­se af børn i kunst og kul­tur. Fotos: Ni­co­las Cho Mei­er

E og børn, som er ge­ner­te, tri­ves og blom­strer i de her mil­jø­er, for­di der er en hel­heds­til­gang til det, de kan, og den­ne hel­heds­o­ri­en­te­re­de til­gang til læ­ring er no­get, kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne kan til­by­de,« ly­der det fra Ta­ti­a­na Che­mi.

Bør­ne­ne får på sin vis en rol­le som med­ska­be­re af kul­tu­ro­p­le­vel­ser.

»Jeg hå­ber, at de fø­ler, det er et frirum, hvor det er så­dan med kunst, at der ik­ke er et rig­tigt og for­kert svar. Det vil al­tid væ­re den åb­ne di­a­log og bør­ne­nes ud­sagn, der vil fyl­de. Li­ge me­get hvad vi si­ger her på Kun­sten, så vil bar­net få en fø­lel­se af, at det er rig­tigt,« si­ger Pe­ter Juul.

Han ser mø­det med kul­tur­ver­de­nen som en må­de, hvor bør­ne­ne kan få en an­den form for læ­ring i de­res liv.

»I sko­le­ver­de­nen skal al­ting væ­re målsty­ret he­le ti­den. Vi vil ger­ne slip­pe bar­net og den na­tur­li­ge ska­ber­kraft, som børn har, fri. Vi tror på, at den kan no­get i sig selv. Ik­ke for­di den har et mål i sig, men for­di det er fedt at ska­be no­get,« si­ger Pe­ter Juul.

Di­a­log frem for op­læg

Den åb­ne di­a­log med bør­ne­ne er iføl­ge Pe­ter Juul vig­tig for at væ­re med til at dan­ne bør­ne­ne til at bli­ve bed­re kul­tur­bru­ge­re bå­de nu og i de­res vok­sen­liv.

»Børn er me­get åb­ne, og jeg el­sker at for­mid­le til børn. De er ik­ke i tvivl om, at den her papkas­se med en da­me i er kunst. Voks­ne er me­get me­re kri­ti­ske. Det er med at klø på med at gi­ve børn den op­le­vel­se af kunst, så de ta­ger det med i de­res liv og ud­dan­nel­ses­for­løb, så det gi­ver en åben­hed over for alt mu­ligt an­det,« si­ger han.

Iføl­ge Ta­ti­a­na Che­mi er den mod­vil­je el­ler kri­ti­ske indstil­ling, man­ge voks­ne har over for man­ge kunst­vær­ker, et re­sul­tat af sam­fun­dets so­ci­a­li­se­ring.

»Vi bli­ver so­ci­a­li­se­ret ind i en kul­tur, der si­ger, der er no­get rig­tigt og for­kert, og at det kan må­les. Men in­den for kul­tu­ren er ting me­get me­re fly­den­de. Her hand­ler det om ar­gu­men­ta­tion, om at væ­re selv­re­flek­te­ren­de og be­vidst,« si­ger Ta­ti­a­na Che­mi og un­der­stre­ger igen vig­tig­he­den af sam­ta­le i mø­det med kun­sten:

»Di­a­lo­gen er grund­læg­gen­de for, at vi etab­le­rer den om­vend­te pro­ces end op­læg og en­vejskom­mu­ni­ka­tion, og at der er no­get, der er ude­luk­ken­de rig­tigt og for­kert. Al­le del­ta­ge­re i mø­det med kunst og kul­tur har en eks­per­ti­se. Vi kom­mer med vo­res livs­ver­den og er­fa­rin­ger, om det så hand­ler om et men­ne­ske på 3, 13 el­ler 30 år. Bør­ne­ne er fan­ta­sti­ske, for­di de er me­get ge­ne­rø­se og åb­ner op og vil for­tæl­le.«

Lyk­ke­des et mu­se­um med at gø­re en po­si­tiv for­skel for bør­ne­ne, kan det ha­ve en af­smit­ten­de ef­fekt på mor og far.

»Det be­ty­der no­get for for­æl­dre­ne, at de fø­ler sig mødt som for­æl­dre, der kan ta­ge børn med. Vi er ik­ke et le­geland. Der er nog­le reg­ler om, at man ik­ke må rø­re ved alt el­ler lø­be, men man bli­ver mødt med nog­le for­mid­lings­greb, der si­ger, det her er for børn. Det gi­ver børn og voks­ne en for­nem­mel­se af, at der er plads. Helt al­min­de­li­ge voks­ne uden børn gri­ber og­så fat i de her for­mid­lings­til­bud. Vi for­sø­ger at ta­le til et pu­bli­kum, som må­ske ik­ke er så vant til kunst og museer,« si­ger Pe­ter Juul.

Ti­ne Bie­ber Kir­ke­gaard Lunn har net­op haft en op­le­vel­se af, at kul­tur­til­bud­de­ne til børn har med­vir­ket til, at mu­se­et har åb­net sig op på en ny og an­der­le­des må­de.

»Jeg brug­te ik­ke Kun­sten nær så me­get før i ti­den. Jeg var på ar­bej­de som vok­sen og skul­le stil­le spørgs­mål til mi­ne børn og væ­re den, der stod for at ska­be det in­ter­es­san­te ved ud­stil­lin­gen. Nu er der no­get he­le ti­den, hvor de bli­ver dra­get ind i kun­sten. Ter­nin­ger og kuf­fer­ter med spørgs­mål og op­ga­ver – ele­men­ter, der ap­pel­le­rer bør­ne­ne på an­dre må­der end ba­re at kig­ge. Vi kan væ­re fæl­les om op­le­vel­sen på en an­den må­de. Jeg var på Kun­sten uden mi­ne børn for nog­le uger si­den, og det var næ­sten lidt ke­de­ligt. Man er ud­for­dret ale­ne. Børn som voks­ne har godt af at bli­ve hjul­pet ind i de ople­vel­ser, det kan væ­re at se kunst,« si­ger hun. N

Jeg var på Kun­sten uden mi­ne børn for nog­le uger si­den, og det var næ­sten lidt ke­de­ligt. Ti­ne Bie­ber Kir­ke­gaard Lunn, for­æl­der

10-14 år Sum­mer Camp

Skal der bræn­des kr­udt af i som­mer­fe­ri­en, er Dgi-hu­sets Sum­mer Camp et godt bud. Her er tre ak­ti­vi­tets­for­løb for børn i al­de­ren 10-14 år, der al­le in­vol­ve­rer en god po­r­tion be­væ­gel­se, hhv. et dan­se-, sprin­ge- og kla­tre­kur­sus. På dan­se­kur­set skal der træ­nes koreo­gra­fi og fe­de ”moves” til mas­ser af god musik, som det for­mu­le­res i DGI’S pro­gram­be­skri­vel­se. Kla­tre­kur­set kom­mer pri­mært til at fo­re­gå ved fo­den af el­ler midt på DGI’S 16 me­ter hø­je kla­tre­væg, mens hop­pe­en­tu­si­a­ster­ne må en tur i gym­na­stiksa­len. Ugen af­slut­tes med en fæl­les disko­fest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.