Lav din egen kunstudsti­lling el­ler byg et mu­sikin­stru­ment

Jyl­lands-po­sten gu­i­der til kul­tu­rel­le til­bud for børn i Aar­hus i som­mer­fe­ri­en.

Jyllands-Posten Søndag - - Børneoplev­elser Det Sker - LARS DALS­GAARD Kvin­demu­se­et, he­le som­me­ren SØN­DAG DEN 23. JU­NI 2019

Al­le al­dre Pi­ger­nes og dren­ge­nes hi­sto­ri­er

»Da jeg var på din al­der…« Så­dan har de fle­ste børn nok hørt en vok­sen si­ge, og til det kan bar­net må­ske sva­re no­get i den­ne ret­ning: »Ja ja, men så skul­le du prø­ve at vok­se op i 1700-tal­let. Den­gang hjalp børn til med de hus­li­ge plig­ter fra 3-år­sal­de­ren, og de blev sendt ud og tje­ne som stald­dreng el­ler hjæl­pepi­ge i køk­ke­net som 10årig. Nå ja, og så var bør­ne­dø­de­lig­he­den på 20 pct.« På Kvin­demu­se­ets ud­stil­ling ”Pi­ger­nes og dren­ge­nes hi­sto­ri­er” sæt­tes til­væ­rel­sen som po­de og purk i per­spek­tiv. Trods kli­ma- og fi­nanskri­ser er det 21. år­hund­re­de må­ske ik­ke det vær­ste tids­punkt at væ­re i li­ve. Og så var da­ti­dens ud­valg af le­ge­tøj – som ud­stil­lin­gen vi­ser – hel­ler ik­ke helt så spæn­den­de som i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.